Internationellt kandidatprogram i datateknik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt kandidatprogram i datateknik, 180 hp

International Bachelor's Programme in Computer Engineering, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDKAG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/1390
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2011-05-09
  • Giltig fr.o.m: 2011-07-01

Syfte

Huvudsyftet är att studenten i utbildningen skall utveckla kunskaper och färdigheter, förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det datatekniska området.
Ett annat syfte är att studenten ska vara väl förberedd för att kunna arbeta internationellt, samt samarbeta över såväl landsgränser som kulturella gränser.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom datateknik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom datateknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT KANDIDATPROGRAM I DATATEKNIK

Kunskap och förståelse
En student som följt programmet skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller:
• Ha grundläggande kunskaper i systemutveckling, programmering, databashantering, nätverks- och kommunikationssystem.
• Ha fördjupade kunskaper inom ett eller flera av följande områden; databasteknik, datornätverk och webbtjänster.
• Kunna utföra egna och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten och tekniska lösningar.

Färdighet och förmåga
En student som följt programmet skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller:
• Ha god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem, ge alternativa lösningar, implementera och driftsätta samt vid behov inhämta ny kunskap.
• Ha fördjupad färdighet att använda datorer som verktyg för att lösa problem, samt att kombinera och tillämpa kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
En student som följt programmet skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller:
• Vara förtrogen med tjänstemarknad, utvecklingstrender och aktuella tillämpningar, samt kunna omsätta denna kännedom i anpassning av standardprodukter.
• Kunna verka professionellt i en internationell miljö.

Innehåll

Datateknik GR (A), 37,5 hp:
• Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
• Operativsystem, introduktionskurs, 7,5 hp
• Nätverksteknik I, 7,5 hp
• Java I, 7,5 hp
• Java II, 7,5 hp

Datateknik GR (B), 45 hp:
• Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
• Webbprogrammering, 7,5 hp
• Nätverkssäkerhet, 7,5 hp
• Nätverksteknik II, 7,5 hp
• Trådlös Internetaccess, 7,5 hp
• Tillämpad datateknik, 7,5 hp

Datateknik GR (C), 37,5 hp:
• TCP/IP-nät, 7,5 hp
• Tillämpad datateknik, 7,5 hp
• Webbtjänster, 7,5 hp
• Examensarbete, 15 hp

Matematik GR (A), 30 hp:
• Introduktionskurs, 7,5 hp
• Översiktskurs i analys, 7,5 hp
• Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
• Diskret matematik, 7,5 hp

Elektroteknik GR (A), 15 hp:
• Digitalteknik med VHDL , 7,5 hp
• Mikrodatorteknik, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 7,5 hp:
• Interkulturell kommunikation, 7,5 hp

Engelska, 7,5 hp:
• Muntlig och skriftlig presentationsteknik, 7,5 hp

Behörighet

Generell dispens från kravet på Svenska.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng. Undervisningen bedrivs på engelska och studenterna rekommenderas starkt att läsa en av de tre sista terminerna vid något av våra internationella partneruniversitet. För EU/EES-medborgare täcks stipendier och undervisningsavgifter av ERASMUS-programmet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Särskilda förkunskaper för kurs inom program framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. Kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska och även föreläsningar och övningar hålls på engelska.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Teknologie kandidatexamen med huvudområdet datateknik, vilken översätts till Bachelor of Science with a major in Computer Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas placering i tiden, namn, innehåll, nivå och poängfördelning genomgå förändringar.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Sidan uppdaterades 2021-12-07