Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Energiutvecklingsingenjör, 120 hp

Energy System Design Engineer

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TENUI
  • Diarienummer: MIUN 2005/1279
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-01

Syfte

.

Lärandemål

Målet med utbildningsprogrammet Energiutvecklingsingenjör är att studenterna skall förvärva gedigna kunskaper om ny energiteknologi, uppbyggnaden och drift av energisystem samt förmåga att utveckla energisystemet utifrån krav på hållbar utveckling och ekonomisk effektivitet.

Utbildningen är organiserad i två delar. Den första delen består av generella kurser i matematik, fysik, kommunikation och andra grundläggande ingenjörskurser. Den andra delen består av programmets inriktningskurser där studenterna läser grundläggande och tillämpad energiteknik organiserat i fyra teman:
- Design av energisystem
- Ny energiteknologi
- Hållbara energikällor
- Faktor X teknologi (energiteknik som är flera gånger effektivare och resurssnålare än konventionell teknik)
Inriktningskursernas innehåll utformas så att studenten skall få förutsättningar att aktivt bidra till omställningen av energisystemet utifrån krav på ekonomisk och miljömässig uthållighet.


Utöver de allmänna målen i 1 kap 9§ i högskolelagen gäller följande:
Under utbildningen skall studenterna förvärva
- goda kunskaper i energiteknik
- goda kunskaper i energirelaterad miljöteknik
- god förmåga att använda generella ingenjörsmetoder
- god förmåga till analytiskt och systematiskt tänkande
- goda kunskaper om energisystemets möjligheter och begränsningar för uthållig energiomvandling

Utbildningen skall utveckla förmågan:
- Till kreativt och kritiskt tänkande
- Att identifiera och lösa energirelaterade problem
- Att förstå hur energiteknologi kan bidra till hållbar utveckling

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen.

Innehåll

Utbildningen är treårig och leder fram till en högskoleingenjörsexamen, inriktning energiteknik. Efter eventuell komplettering kan kandidatexamen erhållas.

Nedanstående kurser ingår i programmet.
År 1
Intro till Analys A 5
Matematik A2 5
Mat. Stat linjär alge 5
Kommunikation 5
Dataintroduktion 5
Ellära och elektronik 4
Energiteknik
förbränningslära 5
Arbetsvetenskap och
miljöteknik 4
Vind- och solteknologi 2
40

År 2
Fysik A3 5
Energikontrollsystem I 5
Strömningslära och
värmeöverföring I 5
Elkraftteknik I 5
Kraft-o värmeteknik I 5
Industriell ekonomi 4
Termodynamik 5
Tillämpad driftteknik 6
40

År 3
Designmetodik och
interaktion design 6
Strömningslära o
värmeöverföring II 4
Energieffektiv VVS 4
Kraft-o värmeteknik II 5
Värmepump- kylteknik4
Biobränsle 3
Biodrivmedel 4
Självständigt arbete 10
40

Inriktningar

Energiinriktning, 0 hp
Energy Technology

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet Energiutvecklingsingenjör är en treårig utbildning som leder till en högskoleingenjörsexamen, inriktning energiteknik. Kandidatexamen kan erhållas efter eventuell komplettering så att studenten uppfyller Mittuniversitetets generella examensfordringar.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns förutom de som anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen kan bedrivas i form av form föreläsningar, grupparbeten, seminarier, laborationer, litteraturstudier och verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen examineras med skriftliga och muntliga prov, samt skriftlig och muntlig redovisning av obligatoriska uppgifter. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Sidan uppdaterades 2021-12-07