Internationellt masterprogram i sportteknologi

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i sportteknologi, 120 hp

International Master's Programme in Sports Technology, 120 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TSPTA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2009/1985
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2011-02-01
  • Giltig fr.o.m: 2011-07-01

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en djup kompetens inom design och produktutveckling av utrustning och hjälpmedel inom sport och upplevelser. Det innebär att kunna bedöma användandet, effektiviteten och kvaliteten för sportutrustning och hjälpmedel. Det innebär också att kunna förbättra befintlig, eller utveckla ny, utrustning. Förutom utformning av sportrelaterad utrustning, för såväl motionärer som elitidrottare, så omfattar det även utveckling av skydds- och säkerhetsutrustning i samband med sportutövning. Särskild tonvikt läggs vid metodik som riktar sig speciellt mot tillämpningar där människa och teknik samspelar. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med forskargrupper inom området vid Mittuniversitetet, som har goda kontakter med näringslivet och internationella forskningsprojekt. Masterutbildningen är forskningsförberedande för forskarutbildningsämnet Sportteknologi och kvalitetsteknik.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


LÄRANDEMÅL FÖR MASTERPROGRAM I SPORTTEKNOLOGI

Kunskap och förståelse
Studenten skall
- kunna redogöra för grundläggande begrepp, samt motivera och bevisa problemlösningar, inom avancerad biomekanik, teknisk matematik, avancerade kvalitetstekniska samt maskintekniska metoder och hjälpmedel vid produktutveckling.
- kunna identifiera, tolka och förklara frågor inom produktutveckling omfattande designmetodik, konstruktion och tillverkning speciellt riktad mot tillämpningar där interaktionen mellan människa och teknik är särskilt accentuerad.

Färdighet och förmåga
Studenten skall
- visa förmåga att utveckla metoder och strategier, som krävs för att kunna utföra kvalificerad produkt- och processutveckling inom området ”människa – teknik” interaktion och då speciellt inriktat mot sport.
- visa förmåga att utföra design av sport- och upplevelserelaterad utrustning för såväl motionärer som elitidrottare, samt design av handikapphjälpmedel och av skydds- och säkerhetsutrustning i samband med sportutövning. Här inbegrips begrepp såsom, anatomi, materialval, konstruktion, tillverkning och utprovning.
- visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och genom detta ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
- visa förmåga att självständigt se samband och kunna klassificera metoder samt tillvägagångssätt för att identifiera lämplig lösningsgång på tekniskt avancerade behov inom sport- och upplevelserelaterad utrustning.
- kunna organisera samt leda projektgrupper där multidiciplinära kunskaper krävs för att arbetet med produktutvecklingen skall kunna utföras effektivt.
- kunna bidra samt aktivt medverka i forsknings- samt utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall
- inom det område som utbildningen avser, visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
- kunna avge självständiga kritiska bedömningar av resultat producerade dels vid enskilda aktiviteter i produktutvecklingen såväl som i processen som helhet.

Innehåll

Maskinteknik GR (C), Avancerad materialteknik, 7,5 hp
Matematik GR (A), Teknisk matematik, 7,5 hp
Kvalitetsteknik GR (A), Att skapa upplevelser, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Produktutveckling I, 15 hp
Maskinteknik AV, Produktutveckling II, 15 hp
Kvalitetsteknik AV, Kundfokuserad produktutveckling, fördjupning, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Sport- och fritidsutrustning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Entreprenörskap, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Projektkurs, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Avancerad biomekanik, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Examensarbete, 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller ingenjörsexamen i maskinteknik motsvarande minst 180 hp.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
TOEFL med minsta poäng 575 samt betygskrav 4,5 på delprov Written från pappersbaserat test, alt. internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90.
IELTS (Academic Training) med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Programbeskrivning

Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier och inbegriper kurser och inslag som syftar till att ge avancerade kunskaper och färdigheter inom området produktutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.
Krav som ställs för att gå vidare till de olika kurserna i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen. Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete om 30 hp.
Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet maskinteknik, som översätts till Master of Science (120 Credits) with a major in Mechanical Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursens namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07