Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i Human Resources, 60 hp

Master (one year) in Human Resources, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SHURA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1867
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2010-12-17
  • Giltig fr.o.m: 2011-08-28

Syfte

Magisterprogrammet i Human Resources syftar till att ge studenterna en fördjupad kompetens inom ledarskaps-, organisations- och personalområdet, med särskild inriktning mot antingen psykologi eller sociologi.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Programmet kan läsas antingen som halvfarts- eller helfartsstudier, dvs med 50% eller 100% studietakt.

För den som studerar på halvfart omfattar programmet sammanlagt fyra terminer. Under termin 1 och 2 samläser psykologi och sociologi, under termin 3 och 4 läser ämnena psykologi och sociologi var för sig.

För den som studerar på helfart omfattar programmet sammanlagt två terminer. Hälften av utbildningen är gemensam för båda ämnesinriktningarna, hälften läser psykologi- respektive sociologistudenterna var för sig.

Följande kurser ingår:

Gemensamma kurser
Psyk/Soc AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp
Sociologi AV, Organisationsanalys, 7,5 hp
Psykologi AV, Miljöpsykologiska faktorer i arbetslivet, 7,5 hp
Psyk/Soc AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Psyk/Soc AV, Uppsats/Självständigt arbete, 15 hp

Psykologi
Psykologi AV, Förändringsarbete i arbetslivet, 7,5 hp
Psykologi AV, Stress - effekter på kreativitet, beslutsfattande och produktivitet, 7,5 hp

Sociologi
Sociologi AV, Ledarskap och entreprenörskap, 7,5 hp
Sociologi AV, Risk och riskkommunikation, 7,5 hp

Val av kurser måste leda till att minst 30 hp är inom samma huvudområde för att leda till Magisterexamen.

Inriktningar

Sociologi, 60 hp
Sociology

Psykologi, 60 hp
Psychology

Behörighet

För inriktning mot psykologi: Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet psykologi.

För inriktning mot sociologi: Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet sociologi.

Engelska kurs A från gymnasiet.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i Human Resources vid Mittuniversitetet består av två huvudområden, psykologi eller sociologi. Studenten får en ämnesfördjupning i antingen sociologi eller psykologi, men introduceras först till avancerade studier i samhällsvetenskap. Huvudområdena är inriktade mot frågeställningar relevanta för personalvetare och andra med ett intresse för human resource management. Inom psykologiämnet ligger tyngdpunkten på miljö- och organisationspsykologi och inom sociologiämnet är tyngdpunkten entreprenörskap, organisationsteori och riskhantering i organisationer.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskapskrav för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet psykologi alternativt sociologi
översatt till
Master of Science (60 credits) with a major in Psychology or Sociology

Övrig information

Programmet ges på engelska.

Programmet kan läsas på halvfart, dvs med 50% studietakt. De ingående kurserna löper dock parallellt två och två, vilket gör att programmet går att studera på helfart.

Sidan uppdaterades 2021-12-07