Masterprogram – Integrativ Medicin

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Masterprogram – Integrativ Medicin, 120 hp

Master Programme - Integrative Medicine, 120 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VIMAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2011/504
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2012-08-15

Syfte

Masterutbildningen i integrativ medicin ges på avancerad nivå och syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning i integrativ medicin som leder fram till en masterexamen i omvårdnad. Den avancerade nivån innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till utbildning på grundnivå.

Genomgående ska utbildningen ge studenten en möjlighet till att utveckla sin förmåga i att integrera och använda sina förvärvade förmågor/kunskaper till att bättre hantera komplexa frågeställningar kring holistisk hälsa och läkning/återhämtning från sjukdom, som kan framkomma inom arbete inom hälsosektorn.

Efter avslutad masterutbildning i integrativ medicin är studenten väl rustad att ansvara för och självständigt driva förändrings,- utvärderings,- och utvecklingsarbete och bidra till forskningsbaserad verksamhet inom hälsoområdet såväl nationellt som internationellt. I utbildningen kommer studenterna vidare att tillägna sig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor.

Lärandemål

Nationella lärandemål för masterexamen:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala lärandemål;
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna teoretisera kring integrativ medicin och hur hälsa/hälsovetenskap kan ses från ett holistiskt perspektiv.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning skall studenten:
-utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande ha förvärvat fördjupade kunskaper i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder inom integrativ medicin.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i
respektive kursplan.

Innehåll

Kurserna beskrivna nedan är obligatoriska för masterprogrammet i integrativ medicin, de individuella ämnesfördjupningarna samt vetenskapliga arbeten skall genomföras inom ett område adekvat för integrativ medicin.

År 1 och 2
Omvårdnad AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Integrativ Medicin, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Traditionell, Komplementär och Alternativ Medicin, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

År 3 och 4
Omvårdnad AV, Vetenskapsfilosofiska perspektiv, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Nutrition, Kosttillägg och Örtmedicin, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Mind-body Medicin, 7,5 hp
Valfria fördjupningskurser, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Det är möjligt att skriva en masteruppsats om 30 hp om studenten väljer att inte skriva ett vetenskapligt arbete om 15 hp år 2.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Programbeskrivning

Integrativ Medicin (IM) har uppkommit som ett innovativt koncept för hållbar och långsiktig hälso- och sjukvård, som i högre grad fokuserar på vitalitet, välbefinnande och möjligheter än på sjukdom, problem och begränsningar. I USA har det amerikanska konsortiet för integrativ medicin (The Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine), med för närvarande 46 medlemmar inkluderat universiteten: Stanford, Yale, Harvard and Duke) definierat IM som:

“...the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, health care professionals and disciplines to achieve optimal health and healing” (http://www.ahc.umn.edu/cahcim/).

I praktiken fokuserar IM på 1. Relationen mellan vårdgivaren och patienten; 2. Patientens egenansvar för sin hälsa och läkningsprocess; 3. Användandet av evidensbaserade och säkra icke-konventionella behandlingsmetoder (Komplementär och Alternativ Medicin; KAM) samt 4. Betydelsen av en miljö som befrämjar läkning och återhämtning.

Utbildningen ökar den studerandes förmåga att, efter avlagd masterexamen, möta det föränderliga samhällets och yrkeslivets krav på fördjupade kunskaper inom det hälsovetenskapliga arbetsområdet. Masterprogrammet leder fram till att självständigt kunna driva utvecklingsarbete och bidra till forskningsbaserad verksamhet inom hälsoområdet. Programmet ger en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Krav på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs kan finnas och anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet omvårdnad
översätts till
Master of Science (120 credits) with a major in Nursing Science

Övrig information

Utbildningen kan komma att ges både på svenska och på engelska.

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Utbildningsplanen godkänd av Institutionsstyrelsen 2011-03-23.

Sidan uppdaterades 2021-12-07