Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBETA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2008/
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2011-06-14
  • Giltig fr.o.m: 2011-08-29

Syfte

Syftet med Masterprogrammet i beteende – och samhällsvetenskap är att ge studenterna möjlihet att erhålla en masterexamen med stark forsknings-anknytning till något av fakultetens forskarutbildningsämnen i psykologi, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap. I programmet förenas djup ämneskunskap med breddande perspektiv och ger därmed studenterna kunskap och färdigheter för ett arbetsliv i förändring samt förmåga att tillämpa kunskaper i ett självständigt vetenskapligt arbete. Programmet ger möjlighet till att avsluta studierna efter två terminer med en magisterexamen.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8§ i högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt högskoleförordningen har Masterprogrammet i beteende- och samhällsvetenskap följande lärandemål:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

År 1

Psykologi
Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp
Stress - effekter på kreativitet, beslutsfattande och produktivitet 7,5 hp
Förändringsarbete i arbetslivet. 7,5 hp
Valbar kurser, 15 hp*
Miljöpsykologiska faktorer i arbetslivet , 7,5 hp
Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Kvantitativ metod, 7,5 hp

Socialt arbete
Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp
Narrative and discursive analysis, 7,5 hp
Valbara kurser, 15 hp
Introduktion till socialt arbete som forskningsfält, 7,5 hp
Kvalitativ metod, 7,5 hp*
Kvantitativ metod, 7,5 hp
Etnicitet, genus och makt, 7,5 hp*

Sociologi
Introduktionskurs till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp
Organisationsanalys 7,5 hp
Socialpsykologi, 7,5 hp
Risk och riskkommunikation, 7,5 hp
Sociologisk teori, 7,5 hp
Kvalitativ metod, 7,5 hp*
Kvantitativ metod, 7,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp*

Statsvetenskap
Introduktionskurs till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp
Organisationsanalys 7,5 hp
Flernivådemokrati, entreprenörskap och regional utveckling, 7,5 hp
Politiska institutioner, 7,5 hp
Politisk teori, 7,5 hp
Kvalitativ metod, 7,5 hp
Kvantitativ metod, 7,5 hp*
Valbar kurs, 7,5 hp*

Anm. Om du väljer att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats byts kurserna markerade med en asterisk ut mot magisteruppsats i det valda huvudområdet.

År 2
Psykologi
Sociala relationer, socialt stöd och hälsa, 7,5 hp
Valbar kurs 7,5 hp
Metod, 7,5 hp
Teori, 7,5 hp
Masteruppsats, 30 hp

Socialt arbete
Socialt arbete i en förändrad värld, 7,5 hp
Sociala relationer och socialt stöd, 7,5 hp
Metod, 7,5 hp
Teori, 7,5 hp
Masteruppsats, 30 hp

Sociologi
Socialpsykologi, 7,5 hp
Det civila samhället och staten, 7,5 hp
Metod, 7,5 hp
Teori, 7,5 hp
Masteruppsats, 30 hp

Statsvetenskap
Det civila samhället och staten, 7,5 hp
Om representativitet, 7,5 hp
Metod, 7,5 hp
Teori, 7,5 hp
Masteruppsats, 30 hp

Masterprogrammets kurser är placerade på avancerad nivå och kan efter individuell prövning tillgodoräknas inom utbildning på forskarnivå.

Inriktningar

Psykologi, 120 hp
Psychology

Socialt arbete, 120 hp
Social Work

Sociologi, 120 hp
Sociology

Statsvetenskap, 120 hp
Political Science

Behörighet

För tillträde till programmets inriktning mot psykologi krävs minst kandidatexamen varav 90 hp i huvudområdet psykologi eller motsvarande utländsk examen.
För tillträde till programmets inriktning mot socialt arbete krävs minst kandidatexamen varav 90 hp i huvudområdet socialt arbete eller motsvarande utländsk examen.
För tillträde till programmets inriktning mot sociologi krävs minst kandidatexamen varav 90 hp i huvudområdet sociologi eller motsvarande utländsk examen.
För tillträde till programmets inriktning mot statsvetenskap krävs minst kandidatexamen varav 90 hp i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande utländsk examen.
Engelska kurs A från gymnasiet

Programbeskrivning

Masterprogrammet i beteende- och samhällsvetenskap har följande huvudområden som inriktningar:

Psykologi (Psychology)
Socialt arbete (Social work)
Sociologi (Sociology)
Statsvetenskap (Political Science)

Utbildning på masternivå omfattar kurser om 120 hp.
Utbildning på magisternivå omfattar kurser om 60 hp.

Kurser som leder till masterexamen delas i programmet in i följande kategorier:
a. Kurser inom huvudområdet, 30 hp
b. Vetenskapsteori och forskningsmetod, 30 hp
c. Valfria kurser, 30 hp
d. Självständigt arbete inom huvudområdet, 30 hp

Kurser som leder till magisterexamen delas i programmet in i följande kategorier:
e. Kurser inom huvudområde, 22,5 hp
f. Vetenskapsteori och forskningsmetod, 7,5 hp
g. Valfria kurser, 15 hp
h. Självständigt arbete inom huvudområdet, 15 hp

Valfria kurser som anordnas av annan universitetsinstitution kan tillgodoräknas efter godkännande av ämnesansvarig inom respektive ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen
Masterexamen

Beroende på valt huvudområde samt antal högskolepoäng (60 eller 120 hp) erhåller studenten Magisterexamen alternativt Masterexamen med huvudområdet psykologi, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap
som översätts till
Master of Science (60 Credits) or (120 Credits) with a major in Psychology or Social Work or Sociology or Political Science

Övrig information

Studenter med tidigare studier som motsvarar kurser inom programmet kan ansöka om att få dessa tillgodoräknade.

Sidan uppdaterades 2021-12-07