Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik, 180 hp

Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TMAFG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/225
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2011-05-09
  • Giltig fr.o.m: 2011-04-01

Syfte

Studenten skall efter genomförd utbildning ha teoretiska kunskaper och vissa praktiska färdigheter för yrkesverksamhet som ingenjör inom fordonsteknik, som test- och supportingenjör eller som konsult inom området. Särskild tonvikt läggs vid integrerad kunskap inom ekologisk hållbar utveckling.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt irrelevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR MASKININGENJÖR MED INRIKTNING MOT FORDONSTEKNIK

För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten
- kunna redogöra för grundläggande begrepp samt motivera problemlösningar med hjälp av grundläggande kunskaper inom maskinteknikområdet och fördjupade kunskaper inom fordonsteknik.
- visa bred kunskap om fordonstekniska system såsom styr- och reglersystem, informationssystem samt hydraulik- och övervakningssystem.
- visa kunskap om fordonssystem som en helhet, genom att kunna bryta ner systemet till delsystem och komponenter och därigenom få förståelse för hur dessa inverkar på systemets totala funktion.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten
- visa ett system- och helhetstänkande med ingenjörsmässiga kunskaper anpassade till moderna fordon och fordonssystem.
- visa teoretisk och praktisk förmåga att förstå och hantera nya, avancerade fordons- och felsökningssystem.

Innehåll

Maskinteknik GR (A):
Projektledning/projekthantering, 7,5 hp
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp
Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp
Fordonskunskap, 7,5 hp
Framdrivningsteknik, 7,5 hp
Statik och grundläggande hållfasthetslära, 7,5 hp
Moderna material, 7,5 hp
Tillämpad reglerteknik, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Maskinelement för fordon, 7,5 hp
Fordonsdynamik, 7,5 hp
Provmetoder, 7,5 hp

Maskinteknik GR (C):
Avancerade fordonssystem I och II, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Matematik GR (A):
Introduktionskurs, 7,5 hp
Översiktskurs i analys, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp

Elektroteknik GR (A), Introduktion till fordonselektronik, 7,5 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp
Kvalitetsteknik GR (B), Försöksplanering i förbättringsarbete, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp

Beräkningsmetodik finns inom kurserna Statik och grundläggande hållfasthetslära samt Fordonsdynamik. Produktutveckling och produktframtagning finns inom kurserna Moderna material samt Design och virtuella prototyper. Fordonskomponenter finns inom kursen Maskinelement för fordon.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Maskiningenjörsutbildningen är en treårig utbildning med inriktning mot fordonsteknik. Den ger breda möjligheter till kvalificerat arbete inom fordonsområdet, men kan även vara en inledning till fördjupade studier. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska uppgifter, projekt och laborationer. Examinationsform framgår av respektive kursplan. Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik, som översätts till Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering och/eller Kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik, som översätts till Bachelor of Science with a major in Mechanical Engieering.

Övrig information

Utbildningen är till sin huvuddel förlagd till campus Östersund.
Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07