Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Byggingenjör, 180 hp

Building Engineering, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TBYGG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1190
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2011-05-09
  • Giltig fr.o.m: 2010-08-30

Syfte

Syftet med byggingenjörsprogrammet är att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som förbereder för en yrkesverksamhet inom byggnadsbranschen med speciell inriktning mot hållbart byggande.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR BYGGINGENJÖR

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förmåga som krävs att för att självständigt arbeta som byggingenjör främst inom områdena byggproduktion, samhälls- och byggnadsplanering samt byggkonstruktion,
- visa kunskap om ovanstående områdens vetenskapliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa förståelse för hela byggprocessen.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn formulera och hantera frågeställningar och utvärdera olika tekniska lösningar inom områdena byggproduktion, samhälls- och byggnadsplanering samt byggkonstruktion,
- visa färdigheter i användning av moderna datorverktyg inom projekterings-, planerings- och produktionsfaserna i byggprocessen, och
- visa förmåga att hantera frågeställningar och utvärdera tekniska lösningar för att åstadkomma byggande av sunda och hållbara hus med en god inre och yttre miljö och med en god arbetsmiljö under hela byggprocessen.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha utvecklat kunskapsmässiga förutsättningar för att medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion inom främst trähusbyggande och ROT-sektorn
- ha utvecklat kunskaper för att göra kvalitetsmässiga värderingar inom byggprocessen

Innehåll

Byggingenjör

År 1
Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Samhälls- och byggnadsplanering I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Datorstödd byggritning, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp
Matematik GR (A), Översiktskurs i analys, 7,5 hp

År 2
Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Praktisk byggteknik, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Installationsteknik, 7,5 hp
Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp
Matematik GR (A), Linjär algebra och matematisk statistik, 7,5 hp
Maskinteknik GR (A), Projektledning/Projekthantering, 7,5 hp

År 3
Byggnadsteknik GR (B), Markanläggning, 7,5 hp * **
Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II, 7,5 hp *
Byggnadsteknik GR (C), Samhälls- och byggnadsplanering II, 7,5 hp **
Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner, 7,5 hp **
Byggnadsteknik GR (C), ROT, 15 hp * **
Byggnadsteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp

Byggingenjör profil Ekologisk byggteknik
Kurser markerade med * ovan bytes mot:
Byggnadsteknik GR (A), Ekologisk byggnadsteknik, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Inomhusmiljö, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), ROT/Ekobygg, 15 hp

Byggingenjör profil Turism/Event
Kurser markerade med ** ovan bytes mot:
Byggnadsteknik GR (C), Samhälls- och byggnadsplanering Turism/Event, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Markanläggning Turism/Event, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner Turism/Event, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), ROT Turism/Event, 15 hp

Inriktningar

Ekobygg, 180 hp
Ecological Building

Turism/Event, 180 hp
Tourism/Event

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Byggingenjörsutbildningen är i grunden en traditionell byggingenjörsutbildning med möjlighet till profilering mot ekologiskt byggande eller Turism-Eventbyggande.

I utbildningen erhålls de tekniska, ekonomiska och ekologiska grunderna för ett hållbart samhällsbyggande i balans med naturen.
Dessa kunskaper är viktiga i det förändringsarbete för bättre miljö och sunda hus som pågår i allt mer ökande omfattning i Sverige och internationellt.

För byggingenjören finns många verksamhetsområden alltifrån planering och projektering av bebyggelse till byggande och förvaltning av hus och anläggningar. Renovering och ombyggnad samt förbättringar av befintlig närmiljö och infrastruktur är angelägna områden.

Miljöhänsyn ska tas under hela byggprocessen: vid val av material, planering, konstruktion, byggande, drift, underhåll, ombyggnad och rivning (demontering). Hållbart byggande är ett resurssnålt byggande i linje med miljölagstiftningen. Noggrann datorstödd produktionsplanering baserad på ett långvarigt och hållbart utnyttjande av resurser håller nere byggkostnaderna.

Stor vikt läggs vid projektarbeten av både mindre och större omfattning och i de flesta fall med verklighetsanknytning. Där ges möjligheter att utveckla kreativ förmåga att ingenjörsmässigt hantera uppgifter av övergripande natur. Genom att redovisa sammansatta problem och ta fram material och metoder för att lösa dem och ta hänsyn till konsekvenserna av egna förslag till lösningar ges bättre förutsättningar för att klara kommande arbetsuppgifter och större förmåga att behålla kunskaper.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot byggnadsteknik, som översätts till Bachelor of Science in Engineering: Building Engineering och/eller Kandidatexamen med huvudområdet byggnadsteknik, som översätts till Bachelor of Science with a major in Building Engineering.

Sidan uppdaterades 2021-12-07