Beteendevetenskapligt program med inriktning mot datavetenskap/humanvetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Beteendevetenskapligt program med inriktning mot datavetenskap/humanvetenskap, 120/160 hp

Study Programme of Behavioural

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBETM
  • Diarienummer: UTV 2004/6
  • Högskolepoäng: 120/160
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Giltig fr.o.m: 2004-09-10

Syfte

.

Lärandemål

Enligt högskolelagen 1 kap 9 § har all högskoleutbildning följande mål:

”Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

Det övergripande målet för det beteendevetenskapliga programmet med datavetenskaplig alternativt humanvetenskaplig inriktning är att studenten skall skaffa sig dels såväl breda som djupa kunskaper inom det beteendevetenskapliga området dels grundläggande kunskaper i datavetenskap alternativt humanvetenskap så att dessa förvärvade kunskaper utgör en god kompetens för tillämpning inom olika yrkes- och verksamhetsområden.

Innehåll

Utbildningens kurser och dess moment:
Termin 1 Psykologi A, 20 p 1. Introduktion till psykologiämnet, 5 p
2. Personlighetspsykologi, 5 p
3. Socialpsykologi, 5 p
4. Psykologi som vetenskap, 5 p

Termin 2 Pedagogik A, 20 p 1. Beteendevetenskaplig metod, 5 p
2. Pedagogik och samhälle, 5 p
3. Bedömning, rekrytering och urval, 5 p
4. Organisationsutveckling och ledarskap i arbetslivet, 5 p

Termin 3 Pedagogik B, 20 p 1. Socialpedagogik och avvikande beteende, 5 p
2. Utbildningsplanering, 5 p
3. Beteendevetenskaplig metod, 10 p

Termin 4 Valbar relevant kurs Datavetenskap/humanvetenskapligt ämne, 20 p

Termin 5 Valbar relevant kurs Datavetenskap/humanvetenskapligt ämne, 20 p

Termin 6 Pedagogik C, 20 p 1. Beteendevetenskaplig metod, 10 p
2. Uppsats, 10 p

Termin 7 Valbar relevant kurs Datavetenskap/humanvetenskapligt ämne, 20 p

Termin 8 Pedagogik D, 20 p 1. Beteendevetenskaplig metod 10 p
2. Uppsats, 10 p

Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Behörighet

För behörighet till datavetenskaplig inriktning krävs dessutom Ma B från och med termin 4. Vid fördjupade studier i datavetenskap krävs Ma C från och med termin 7.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Det beteendevetenskapliga programmet med datavetenskaplig alternativt humanvetenskaplig inriktning är en produkt av ett samarbete mellan Mittuniversitetets huvudområden i syfte att utveckla kompetens dels inom beteendevetenskap och dels inom datavetenskap alternativt humanvetenskap. Beteendevetare har kompetens inom ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Efterfrågan på kompetens inom det beteendevetenskapliga området i kombination med andra områden blir alltmer vanlig inom praktiskt taget alla yrkesområden såväl inom privat som offentlig sektor. Detta gäller inte enbart verksamheter där beteendevetenskapen sedan lång tradition finns etablerad som inom t ex skola, barnomsorg och sjukvård utan även inom tekniska och ekonomiska yrkesområden. Beteendevetare med kunskaper inom andra ämnesområden har ett brett och efterfrågat kompetensområde som är tillämpbart inom en mängd yrkes- och verksamhetsområden. Under terminerna 4, 5 och 7 läses valbara relevanta inriktningsämnen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För tillträde till Pedagogik A (termin 2) krävs godkänt resultat på minst 15 poäng Psykologi A (termin 1). Vilka krav som ställs för att få gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen inleds med kursintroduktion med information om programmets uppläggning och Mittuniversitetet i stort. De studerande kommer också att introduceras i användandet av den informationsteknologi som kommer att användas genom programmet. Tillgång till dator med Internetuppkoppling är nödvändig för att kunna följa utbildningen.

Undervisningen bedrivs på heltid i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, fältstudier och projektarbeten. Fältstudierna är viktiga inslag under utbildningen och ger tillsammans med uppsatsarbeten tillfälle att fördjupa sig inom aktuella och relevanta problemområden. Fältstudierna syftar till att utgöra en brygga mellan teori och praktisk verksamhet.

Examination sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten.

Examensbenämningen är Filosofie kandidatexamen eller Filosofie magisterexamen med huvudämnet pedagogik med engelsk översättning Degree of Bachelor of Social Science with a major in Pedagogics eller Degree of Master of Social Science with a major in Pedagogics.

Examensfordringarna anges i Mittuniversitetets examensordning. Se under Utbildning, Examen på www.miun.se.

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen
Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Utbildningen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap i samarbete med andra institutioner inom Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07