Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Fordonssystemteknik, 120 hp

Vehicle Engineering with Focus on System Techniques, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TFORG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1430
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2011-06-20
  • Giltig fr.o.m: 2011-08-01

Syfte

Studenten skall efter genomförd utbildning ha praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom fordonssystemteknik dvs. såväl förebyggande som avhjälpande underhåll på moderna fordonssystem.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR FORDONSSYSTEMTEKNIK

Kunskap och förståelse
- Studenten skall kunna redogöra för grundläggande begrepp samt motivera problemlösningar genom grundläggande kunskaper i datateknik, fordonsteknik, förbränningsmotorteknik, fordonshydraulik, fordonstekniska system med deras ingående komponenter samt fordons- och motorteknik.
- Studenten skall med hjälp av olika felsöknings- och diagnosverktyg kunna genomföra felsökning av fordonstekniska system såsom styr- och reglersystem, informationssystem samt hydraulik- och övervakningssystem.
- Studenten skall få förståelse för fordonssystem i sin helhet, genom att bryta ner systemets funktion till delsystem och komponenter och därigenom fås kunskap om hur delarna samverkar.

Färdighet och förmåga
- Studenten skall ha ett system- och helhetstänkande med färdigheter anpassade mot service och eftermarknad vad avser moderna fordon och fordonssystem. Detta omfattar såväl teoretisk som praktisk förmåga att förstå och hantera nya, avancerade fordons- och felsökningssystem. Speciellt kommer fördjupning att ske mot maskintekniskt anpassad kompetens inom fordonsmekatronik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Studenten ska, utöver kunskaper och färdigheter, ha förmåga att söka ny kunskap samt kunna följa och nyttja teknik- och kunskapsutvecklingen inom fordons- och systemområdet. Studenten skall kunna kommunicera med personer både med och utan specialkunskaper inom området.

Innehåll

Maskinteknik GR (A):
Fordonsteknik, 15 hp
Kommunikation för tekniker, 7,5 hp
Förbränningsmotorteknik, 7,5 hp
Fordonshydraulik, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Förbränningsmotorsystem, 7,5 hp
Fordonssystem, 15 hp
Hållbar fordonsutveckling, 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp

Elektroteknik GR (A):
Diagnostisering av fordonselektronik I, 15 hp
Elektriska och elektroniska fordonskomponenter, 7,5 hp
Diagnostisering av fordonselektronik II, 15 hp

Matematik GR (A), Grundläggande teknisk matematik, 7,5 hp

Behörighet

samt slutbetyg från gymnasiets fordonsprogram.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Fordonssystemteknik är en tvåårig utbildning som ger möjligheter till kvalificerat arbete inom fordonsteknik, men som också kan vara en inledning till fördjupade studier. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot fordonssystemteknik, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Vehicle Engineering with focus on System Techniques och/eller Högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Mechanical Engineering.

Övrig information

Utbildningen är till sin huvuddel förlagd till campus Östersund. Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Kunskaper i grundläggande datateknik ingår i kursen Fordonssystem och de tre kurserna i ämnet Elektroteknik.

Sidan uppdaterades 2021-12-07