Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck, 120 hp

Production Manager in Digital Printing, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TGRAG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/133
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2012-05-09
  • Giltig fr.o.m: 2011-07-01

Syfte

Utbildningen är upplagd på ett sådant sätt att den studerande efter utbildningen ska kunna arbeta process- och produktionsorienterat som produktionsledare eller projektledare inom ett grafiskt företag, reklambyrå eller på marknads- eller informationsavdelning inom privat eller offentlig sektor. Efter utbildningen skall studenterna ha ett helhetstänkande gällande de processer som ingår vid planering och genomförande av komplexa publiceringsförlopp med inriktning digitalt tryckta media med hjälp av databasgenererad information, s.k. variabeltryck.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.


MÅL FÖR GRAFISK PRODUKTIONSLEDARE MED INRIKTNING DIGITALT TRYCK

Den studerande skall
- visa praktiska och teoretiska färdigheter inom grafisk produktion med inriktning digitalt tryck och variabeldataproduktion innehållande sådana områden som grafisk teknik (design), datateknik och marknadsföring (eller relationsmarknadsföring).
- visa kunskaper som behövs för att arbeta som produktionsledare inom ett grafiskt företag, reklambyrå eller på marknads- eller informationsavdelning inom privat eller offentlig sektor.
- visa förmåga att i ett helhetsperspektiv ha kunskap om de processer som ingår vid planering och genomförande av komplexa publiceringsförlopp med inriktning digitalt tryckta media.
- visa kunskaper för att arbeta med grafiska, produktionseffektiva och kvalitetssäkrade rutiner vid tryckt produktion med hjälp av databasgenererad information.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd av kurser om 7,5 hp. Samtliga kurser ges på halvfart vilket innebär att man läser två kurser parallellt under året. Kurserna som läses parallellt ligger inom grafisk teknik och datateknik.
Följande kurser ingår i utbildningsprogrammet:

Grafisk teknik GR (A), 37,5 hp:
Grafisk teknik och tryckproduktion, 7,5 hp
Originalproduktion - Typografi, form och materialval, 7,5 hp
Variabel text och bild i tryck, 7,5 hp
Digital bild och tryck, 7,5 hp
Grafisk produktionskalkylering, 7,5 hp

Grafisk teknik GR (B), 30 hp:
Digital tryckteknik och affärsmodeller, 7,5 hp
Grafisk teknik och färgstyrning, 7,5 hp
Projektledning och grafisk kommunikation, 7,5 hp
Examensprojekt, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 7,5 hp:
Marknadskommunikation, 7,5 hp

Datateknik/Datavetenskap GR (A-B), 45 hp:
Datorer och data från grunden, 7,5 hp
IT och organisationer, 7,5 hp
IT och marknader, 7,5 hp
Informationssäkerhet, 7,5 hp
Databaser, introduktion, 7,5 hp
Tillämpad datateknik, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Grafisk produktionsledare inriktning digitaltryck är ett tvåårigt utbildningsprogram som leder fram till högskoleexamen med inriktning mot grafisk teknik. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområde grafisk teknik samt datateknik.
Som grafisk produktionsledare kan du med hjälp av digital tryckteknik skapa framtidens reklam- och informationsmaterial, där inget exemplar är det andra likt. Under de två åren lär du dig att arbeta med kampanjer, välja tryckteknik och hämta rätt information från databaser så att varje tryckt exemplar kan anpassas efter kundens önskemål.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar.

Undervisning och examination

Programmet läses i distansform med ett antal samlingar på högskoleorten för genomförande av laborationer och seminarier. Samlingarna är koncentrerade till följande tillfällen under utbildningens gång:
• När laborativa moment inte kan genomföras utan tillgång till speciell laborativ utrustning
• Seminarier anordnas kring projektarbeten eller examensarbete.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. Engelsk kurslitteratur, manualer m.m. förekommer.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot grafisk teknik, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Graphic Arts Technology.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07