Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Förvaltningsprogrammet, 180 hp

The Administrative Program, 180 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFORG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: Miun 2006/1862
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2011-11-16
  • Giltig fr.o.m: 2011-08-29

Syfte

Förvaltningsprogrammet syftar till att utbilda förvaltare med grundläggande och nödvändiga kunskaper för att handlägga, besluta och verkställa ärenden i såväl statlig och kommunal som nationell, mellanstatlig eller utländsk förvaltning inklusive regionala och globala organisationer.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Förvaltningsprogrammet följande lokala lärandemål:

Efter genomgången utbildning skall studenten:

- Känna stor förtrogenhet med vetenskaplig teori och metod och kunna tillämpa
denna på olika områden inom förvaltningsområdet.

- Behärska förvaltnings- och organisationsintegrerade frågor på olika nivåer i
samhället.

- Kunna värdera, tillämpa och använda olika vetenskapliga discipliners synsätt
och metoder och visa på en god förståelse för förvaltningsproblematiken på olika
nivåer.

- Behärska förvaltningsrelaterade frågor på ett såväl teoretiskt som praktiskt
förhållningssätt och kunna tillämpa dessa.

Innehåll

Åk 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp
Juridik GR (A), EG-rätt 15 hp

Åk 2
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt 15 hp
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi 7,5 hp
Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori 7,5 hp

Statsvetenskap GR (B), 30 hp

Åk 3
Praktik, 30 hp
alternativt Praktik, 15 hp + Juridik GR (A), 15 hp
alternativt Praktik, 15 hp + Valfri kurs

Statsvetenskap GR (C) 30 hp, inklusive Självständigt arbete 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Förvaltningsprogrammet inriktar sig mot förvaltning på flera olika nivåer i samhället. Statsvetenskap är huvudområde, men det ges även möjlighet att läsa 60 hp i juridik inom ramen för programmet. Det ges även viss möjlighet för studenten att komplettera med andra ämnen vid Mittuniversitetet eller vid annat svenskt eller utländskt lärosäte. I programmet ingår också praktik om 30 hp alt 15 hp i Sverige eller utomlands vid förvaltning eller organisation.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer för respektive kurs framgår av kursplanen.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap
översatt till
Bachelor of Science with a major in Political Science

Övrig information

Ordningen mellan kursblocken kan variera med hänsyn till befintliga resurser.

För examensfordringarna hänvisas till Mittuniversitetets examensordning, www.miun.se/utbildning/examen

Kontakta universitetets studievägledare eller institutionen för samhällsvetenskap i Östersund för ytterligare information, tel 0771-97 50 00 vx.
Institutionens hemsida; www.miun.se/shv

Programmet ersätter SINFG Internationella Förvaltningsprogrammet från och med hösten 2011.

Sidan uppdaterades 2021-12-07