Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Byggplanering, 120 hp

Building Planner, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TBYPG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1396
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2012-03-21
  • Giltig fr.o.m: 2012-08-27

Syfte

Syftet med utbildningen i byggplanering är att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som förbereder för en yrkesverksamhet med planeringskompetens inom byggnadsbranschen med viss möjlighet till profilering mot Turism-Event.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR BYGGPLANERING

Kunskap och förståelse
Studenten ska
- visa kunskap och förmåga som krävs att för att självständigt arbeta som byggplanerare främst inom områdena samhälls- och byggnadsplanering samt byggproduktion
- visa kunskap om ovanstående områdens vetenskapliga grund och viss insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete
- visa förståelse för hela byggprocessen

Färdighet och förmåga
Studenten ska
- visa förmåga att med helhetssyn formulera och hantera frågeställningar och utvärdera olika lösningar inom områdena samhälls- och byggnadsplanering samt byggproduktion
- visa färdigheter i användning av moderna datorverktyg inom projekterings-, planerings- och produktionsfaserna i byggprocessen
- visa förmåga att hantera frågeställningar och utvärdera tekniska lösningar för att åstadkomma byggande av sunda och hållbara hus med en god inre och yttre miljö och med en bra arbetsmiljö under byggprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
- ha utvecklat kunskapsmässiga förutsättningar för utnyttjande av känd teknik i planering och produktion inom främst trähusbyggande och ROT-sektorn
- ha utvecklat kunskaper för att göra kvalitetsmässiga värderingar inom byggprocessen

Innehåll

År 1
Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Samhälls- och byggnadsplanering I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Grundkurs, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Datorstödd byggritning, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (A), Praktisk byggnadsteknik I, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II, 7,5 hp
Maskinteknik GR (A), Projektledning/Projekthantering, 7,5 hp

År 2
Byggnadsteknik GR (B), Markanläggning, 7,5 hp **
Kvalitetsteknik GR (A), Integrerade ledningssystem, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Examensarbete, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Praktisk byggnadsteknik II, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Installationsteknik, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), ROT, 15 hp **
Byggnadsteknik GR (C), Samhälls- och byggnadsplanering II, 7,5 hp **


Byggplanerare profil Turism/Event
Kurser markerade med ** ovan bytes mot:
Byggnadsteknik GR (C), Samhälls- och byggnadsplanering II Turism/Event, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (B), Markanläggning, inriktning Turism/Event, 7,5 hp
Byggnadsteknik GR (C), ROT Turism/Event, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Byggplanering är ett tvåårigt program med viss möjlighet till profilering mot Turism/ Eventbyggande.

I utbildningen erhålls de tekniska, ekonomiska och ekologiska grunderna för ett hållbart samhällsbyggande i balans med naturen. Dessa kunskaper är viktiga i det förändringsarbete för bättre miljö och sunda hus som pågår i allt mer ökande omfattning i Sverige och internationellt.

För byggplaneraren finns många verksamhetsområden, alltifrån planering och projektering av bebyggelse till byggande och förvaltning av hus och anläggningar.

Miljöhänsyn är grunden vid val av material, planering, konstruktion, byggande, drift, underhåll, ombyggnad och rivning (demontering). Hållbart byggande är ett resurssnålt byggande i linje med miljölagstiftningen. Noggrann datorstödd produktionsplanering baserad på ett långvarigt och hållbart utnyttjande av resurser håller nere byggkostnaderna.

Stor vikt läggs i utbildningen vid projektarbeten av både mindre och större omfattning och i de flesta fall med verklighetsanknytning. Där ges möjligheter att utveckla kreativ förmåga att hantera uppgifter av övergripande natur. Genom att redovisa sammansatta problem, ta fram material och metoder för att lösa dem och ta hänsyn till konsekvenserna av egna förslag till lösningar tränas studenten att klara kommande arbetsuppgifter.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot byggplanering, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Building Planning.

Övrig information

Under studietiden kan kursers namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07