Specialistutbildning, psykiatrisjuksköterska

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, psykiatrisjuksköterska, 40 hp

Psychiatric Care Specialist Nursing

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VPSSP
  • Diarienummer: 412/0100302
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2004-02-20

Syfte

.

Lärandemål

(Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § Högskolelagen)

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen skall sjuksköterskan ha
- förmåga att inom specialområdet ansvara för att i samråd med patient/närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder samt ta initiativ till och leda kvalitetsutveckling i omvårdnadsarbetet,
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för handhavandet av medicinteknisk utrustning,
- förmåga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt bidra till effektivt resursutnyttjande

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård skall även nedanstående kompetenser vara uppnådda.
Specialistsjuksköterskan ska ha:
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
- förmåga att utifrån sitt eget kompetensområde hos patienter i alla åldrar observera och bedöma komplexa vårdbehov
- förmåga att möta människor i kris
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka i behandling och rehabilitering/habilitering inom psykiatrisk vård och omsorg

Innehåll

Utbildningen består av teoretisk undervisning samt klinisk undervisning/tillämpade studier förlagda till olika psykiatriska verksamheter. Programmet för specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska omfattar följande kurser:

- Psykiatri, 5 poäng
- Psykiatrisk omvårdnad, 5 poäng
- Socialpsykiatri, 5 poäng
- Hälsofrämjande arbete samt rehabilitering inom psykiatrisk omvårdnad, 5 poäng
- Tillämpade studier, 10 poäng
- Fördjupningskurs inom psykiatrisk omvårdnad, 10 poäng, alternativt
- Vetenskapligt arbete inom psykiatrisk omvårdnad,10 poäng.

Kurserna kan komma att läsas i annan ordning än ovan angiven.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, svensk legitimation som sjuksköterska: Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng enligt 1993 års studieorganisation alternativt sjuksköterskeutbildning enligt 1982 års studieordning, inriktning mot allmän hälso- och sjukvård, psykiatrisk vård eller motsvarande äldre utbildning. För samtliga sökande gäller kravet på Omvårdnad B, 20 p.

Programbeskrivning

En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, såväl nationellt som internationellt, inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen bygger på och ger fördjupning av ämnet omvårdnad. Den ska ge både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar. Utbildningen ska också verka för att du utvecklar din förmåga att kritiskt kunna delta i kunskapsutvecklingen inom området.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Eventuella spärrar i utbildningen anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen utformas på ett sådant sätt att studentens egna erfarenheter tillvaratas och så att studenten ges möjlighet att träna sig i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande.

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier på distans. Med distansutbildning menas att en större del av utbildningen genomförs som egna studier, enskilt eller i studiegrupp och en mindre del av utbildningen utgörs av undervisning på kursorten. Undervisningen vid kursorten sker i form av föreläsningar och seminarier. Såväl teoretiska som tillämpade studier genomförs med hjälp av skriftlig studiehandledning för varje kurs och genom kontinuerlig samverkan mellan student, studiegrupp och lärare. Viss distansöverbryggande teknik kan förekomma.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan.

Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Student som uppfyller fordringarna får på begäran examensbevis av Mittuniversitetet. Examensfordringarna anges i Mittuniversitetets studieorganisationsdokument. På motsvarande sätt äger student som godkänts i kurs rätt att på begäran få kursbevis av Mittuniversitetet.

Specialistsjuksköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 40 poäng.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Övrig information

Tillgodoräknande
Student har enligt Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig tidigare förvärvade kunskaper/erfarenheter. Tillgodoräknanden handläggs och beslutas vid Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.

Utvärdering
Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Internationalisering
Möjligheter till utlandsstudier finns genom upparbetade avtal mellan Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap och universitet i ett flertal länder.

Sidan uppdaterades 2021-12-07