Närvårdare inom vård och omsorg för äldre

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Närvårdare inom vård och omsorg för äldre, 80 hp

Practical Nurse Training within the study programme for Caring of the Elderly

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VNÄRY
  • Diarienummer: VHV 2004/19
  • Högskolepoäng: 80
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2004-09-10

Syfte

Utbildningen syftar till att utbilda personal som arbetar nära målgrupperna inom äldreomsorgen. Grundläggande kunskaper i huvudämnet psykologi och ämnena omvårdnad samt vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad främjar en helhetssyn på människan där den äldres egna resurser är en naturlig utgångspunkt. De teoretiska studierna integreras med tillämpning i olika former.

Lärandemål

Målet är att studenten skall ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna arbeta som närvårdare inom äldreomsorgens olika verksamhetsfält såväl inom offentlig som privat sektor och i frivilligorganisationer. Därtill uppnått kompetens att arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt där såväl de äldres som anhörigas och medarbetares egna initiativ och resurser tas till vara. Man är också väl rustad för utvecklings- och förändringsarbete genom att man under utbildningen har tillägnat sig förmåga att ta vara på aktuell forskning och att använda vetenskaplig metod och vetenskapligt tankesätt i sitt arbete.

Under utbildningen ska de studerande:
- förvärva grundläggande kunskaper om människans natur för att kunna förstå, beskriva och förklara människors tankar, känslor och beteenden
- förvärva grundläggande kunskaper om det normala åldrandet och olika sjukdomstillstånd i samband med åldrandet, äldres livsvillkor samt vård i livets slutskede
- förvärvat grundläggande kunskaper om rehabilitering
- förvärvat grundläggande kunskaper om äldreomsorg i ett mångkulturellt och internationellt perspektiv
- tillägnat sig kunskaper om samhällets och individers rättigheter och skyldigheter samt det egna handlingsutrymmet i organisationen
- förvärvat teknisk kompetens särskilt vad beträffande IT, tekniska hjälpmedel och viss medicinskteknisk utrustning
- utvecklat förmåga till kritiskt och självständigt tänkande samt utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse samt
- utvecklat färdigheter och kunskaper som förbereder för samarbete i arbetslag och mellan arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden.

Högskolelagens allmänna mål i 1 kap. 9 § är att: ”Den grundläggande utbildningen skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom de områden som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området.”

Utöver dessa allmänna mål skall, enligt bilaga 2 i Högskoleförordningen, en yrkeshögskoleexamen ge:
- relevanta ämneskunskaper i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de teoretiska grunderna för det yrkesområde som utbildningen avser,
- kunskapsmässiga förutsättningar att använda kända metoder inom yrkesområdet, och
- sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta inom det yrkesområde som utbildningen avser.

Innehåll

Psykologi A, 20 p
Introduktion till psykolog, 5 p
Personlighetspsykologi, 5 p
Socialpsykologi, 5 p
Vetenskapsteori och forskningsmetod, 5 p

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A, 20 p
Anatomi och fysiologi, 5 p
Gerontologi och grundläggande omvårdnad inkl fältstudier, 10 p
Geriatrik, 5 p


Omvårdnad A, 20 p
Etik och handling, 5 p
Kommunikation och handledning, 5 p
Kultur i vården, 5 p
Specialarbete (Examensarbete), 5 p

Samhällsvetenskap, 5 p
Välfärdssamhällets utmaningar, 5 p

Tillämpade studier, 15 p

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningen syftar till att utbilda personal som arbetar nära målgrupperna inom äldreomsorgen. Grundläggande kunskaper i huvudämnet psykologi och ämnena omvårdnad samt vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad främjar en helhetssyn på människan där den äldres egna resurser är en naturlig utgångspunkt. De teoretiska studierna integreras med tillämpning i olika former.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Eventuella spärrar i utbildningen anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid med flexibla arbetsformer. Undervisningen innefattar föreläsningar, seminarier, laborationer/metodövningar, projektarbeten, enskilda och i grupp samt studiebesök. Därtill kommer fältstudier, observationsövningar och fallstudier. Utbildningen fokuserar även på studenternas personliga utveckling i relation till den kommande yrkesfunktionen, varför moment som samtalsgrupper, process och kommunikationsövningar förekommer. Utbildningen innefattar, förutom tillämpade studier, kontinuerlig kontakt med en referensarbetsplats vars syfte är att öka studenternas kontakt med yrkeslivet samt att öka förutsättningarna för ett reflexivt lärande.

Examinationsformerna varierar och framgår i respektive kursplan. Kunskapskontroller sker i såväl teoretiska som tillämpade utbildningsinslag och är utformade så att individuell bedömning kan ske. Det kan vara skriftliga och/eller muntliga prov, seminarier, PM- och rapportskrivande samt tillämpningsövningar.

Som betyg används och anges i respektive kursplan uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen

Övrig information

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Kurser inom programmet kan erbjudas som fristående kurser vilket framgår av respektive kursplan.

Efter fullgjorda kursfordringar om 80 poäng för Närvårdare inom vård och omsorg för äldre, med eventuell komplettering av erforderliga krav på särskild behörighet, kan studenten fortsätta läsa Psykologi B vid Mittuniversitetet eller tillgodoräkna sig Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A inom sjuksköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Utbildningsprogrammet för Närvårdare inom vård och omsorg för äldre, som är en yrkeshögskoleutbildning omfattande 80 poäng, inrättades 2004-10-15 av Högskolestyrelsen för Mitthögskolan. Utbildningsplanen är fastställd av grundutbildningsrådet inom huvudområdet för humanvetenskap 2004-09-10.

Utbildnings- och forskningsbyrån har granskat och godkänt texten om förkunskapskrav, urvalsregler och examensbenämning, 2004-08-09.

Sidan uppdaterades 2021-12-07