Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Psykologprogram, 300 hp

Master in Psychology, 300 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPSYA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1877
  • Högskolepoäng: 300
  • Ansvarig institution: Psykologi
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-10-18
  • Giltig fr.o.m: 2013-09-02

Syfte

Psykologprogrammet syftar till att ge studenten sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.

Lärandemål

Enligt 1 kap 9 § Högskolelagen: Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper,
färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall,
utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.


Enligt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Psykologprogrammet följande lärandemål:

Kunskap och förståelse
För psykologexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och
åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
– visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden
som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor
och män, och
– visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För psykologexamen skall studenten
– visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
– visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
– visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra
förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning
på individer, grupper, organisationer och miljöer,
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och
utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
– visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för
utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar
dokumentera dessa, och
– visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda
relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar
med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen skall studenten
– visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
– visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Utöver dessa allmänna mål ska studenten efter genomgången utbildning vid Mittuniversitetet
- visa goda färdigheter i vetenskaplig analys och i att värdera problemformulering och intervention utifrån vetenskaplig evidens
- kunna relatera psykologisk kunskap till ett brett spektrum av frågeställningar rörande arbetsliv och hälsa
- visa god kännedom om psykologprofessionens olika verksamhetsområden, samt demonstrera tillräcklig kompetens i centrala professionella färdigheter som sammantagna utgör en bas för den professionella yrkesrollen.

Innehåll

Programmet består av fem övergripande tematiskt sammanhållna block, med kursmoment direkt och indirekt relaterade till de tre tematiska linjerna ”Vetenskap och evidens”, Arbetsliv och hälsa” samt ”Professionen och professionella färdigheter”. De fem blocken är; psykologins grunder, individ i samhälle, psykologiska tillämpningsområden, utredning och intervention samt psykoterapi. Uppsats inom ramen för Arbets- och organisationspsykologi år 3 möjliggör ansökan om kandidatexamen. Kandidatexamen kan efter fortsatta kompletterande studier utgöra grund för magister- eller masterexamen och därigenom utgöra en väg över i forskarutbildning. En praktikperiod är förlagd till år 4.


G R U N D L Ä G G A N D E N I V Å
År 1
Psykologi GR (A), Psykologi som vetenskap 6 hp
Psykologi GR (A), Perception, Kognition, Emotions och Inlärningspsykologi 24 hp
Psykologi GR (A), Socialpsykologi 7,5 hp
Psykologi GR (B), Forskningsmetod 7,5 hp
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi 7,5 hp
Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi 7,5 hp

År 2
Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi 7,5 hp
Sociologi GR (A), Att tänka sociologiskt - Sociala perspektiv på handling, förändring och välbefinnande 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), 7,5 hp
Psykologi GR (B), Miljöpsykologi 7,5 hp
Psykologi GR (B), Köns- genus- och etniska perspektiv inom psykologin 4,5 hp
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi II 7,5 hp
Psykologi GR (B), Psykopatologi och psykiatri 7,5 hp
Psykologi GR (B), Hälsopsykologi och beteendemedicin 7,5 hp
Psykologi GR (B), Samtalsmetodik I 3 hp

År 3
Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi inkl C-uppsats 22,5 hp
Psykologi GR (C), Klinisk psykologi 12 hp
Psykologi GR (C), Samtalsmetodik II 3 hp
Psykologi GR (C), Utredningsmetodik, individ och grupp 15 hp

A V A N C E R A D N I V Å
År 4
Psykologi AV, Etik och ett professionellt förhållningssätt 3 hp
Psykologi AV, Psykologpraktik 19,5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Psykologi AV, Hälsopsykologi, utredning och intervention 7,5 hp
Psykologi AV, Arbetslivets psykologi,utredning och intervention 7,5 hp
Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi I 15 hp

År 5
Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi II 7,5 hp
Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi III 7,5 hp
Psykologi AV, Neuropsykologi , utredning och intervention 7,5 hp
Psykologi AV, Skol- och pedagogisk psykologi 7,5 hp
Psykologi AV, Examensuppsats 30 hp

Av utbildningens 300 högskolepoäng (300 Credits) poäng är 285 inom ämnet psykologi.

Behörighet

Matematik B och Samhällskunskap A
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet är en akademisk professionsutbildning som ger en bas för framtida yrkesverksamhet inom hela det breda fält av verksamhets-områden där psykologer kan verka. Därmed ska programmet även ge en grund för vidare kompetensutveckling mot de specialistbehörigheter som utdelas av Sveriges Psykologförbund. Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har en profilering som ger möjlighet till fördjupning inom ett brett fält av frågeställningar kring ”arbetsliv och hälsa”, t.ex. inom arbetslivets psykologi (arbets- och organisations-psykologi) och inom hälsopsykologi.
Undervisningen har en på alla nivåer markerad forskningsanknytning, både teoretiskt och praktiskt. Ett vetenskapligt förhållningssätt och en evidensbaserad analys av värdet av olika psykologiska återgärder och interventionsmetoder betonas. Förutom att detta ses som viktiga komponenter i den framtida psykologens yrkeskompetens, så syftar det även till att stimulera och underlätta övergång till forskarutbildning.
Ett viktigt tema utgörs av en på alla nivåer i programmet förekommande anknytning till professionen och till detta kopplade moment av utveckling av olika professionella, praktiska och personliga färdigheter.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid och campusbaserat. Undervisningsform varierar mellan kurser och valet av undervisningsform utgår från kursens syfte och förväntade studieresultat. Undervisningsformerna ska stimulera studentens eget aktiva kunskapssökande.

Vidare eftersträvas en variation avseende examinationsformer. Val av examinationsform utgår från de formulerade förväntade studieresultaten för varje enskild kurs. Examinationen ska i möjligast mån fylla såväl ett inlärningssyfte som ett kontrollerande syfte. Som betyg används beteckningarna A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt. För valda delmoment kan betygen (G) och (U) användas. Huvuddelen av utbildningen består av obligatoriska kurser med platsgaranti, men såväl obligatoriska som frivilliga moment ingår i de olika kurserna. Vilka moment som har obligatorisk närvaro framgår av respektive kursplan och studiehandledning.

Examinationsformer framgår av respektive kursplaner.

Examensbenämning

Psykologexamen

Psykologexamen översätts till Degree of Master of Science in Psychology.

Övrig information

Kursutvärderingar genomförs som en integrerad del av varje kurs.

Sidan uppdaterades 2021-12-07