Magisterutbildning med inriktning mot litteraturvetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning med inriktning mot litteraturvetenskap, 60 hp

Master Programme in Comparative Literature, 60 ECTS-credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HLITA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1204
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för Humaniora
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2012-11-04
  • Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Studenten ska utveckla
- fördjupade insikter i aktuell litteraturteori;
- förmåga att inom ramen för en självständigt formulerad forskningsuppgift
undersöka det aktuella forskningsläget och självständigt integrera och
använda kunskaper på det fält som uppgiften aktualiserar;
- förmåga att framlägga och diskutera resultaten av en kvalificerad och
komplex litteraturvetenskaplig undersökning;
- ge förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller forsknings- och utvecklingsarbete.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen (se SFS 2006:1053)

Efter utbildningen ska studenten kunna
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av
bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora;
- kritiskt diskutera bildningsbegreppet i förhållande till existentiella,
sociala och politiska sammanhang;
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska
skolbildningar i ett historiskt perspektiv;
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för
humanistisk forskning:
- på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och
skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner;
- visa en fördjupad förståelse av moderniteten och den litterära modernismen
som fenomen, begrepp och forskningsområden och av deras relation till
varandra;
- visa förmåga att identifiera, formulera och tillämpa relevanta
litteraturvetenskapliga frågeställningar gällande moderniteten och
modernismen;
- visa prov på en fördjupad förståelse av centrala områden inom ett i samråd med
examinator valt forskningsfält;
- visa förmåga att inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till skilda
vetenskapliga traditioner inom ett i samråd med examinator valt forskningsfält;
- visa förmåga att självständigt och kritiskt formulera och diskutera
litteraturvetenskapliga frågeställningar och problem;
- visa förmåga att inom ramen för en magisteruppsats genomföra en större
självständig litteraturvetenskaplig forskningsuppgift;
- tillämpa de förvärvade kunskaperna i förhållande till de delar av arbetslivet
där en teoretiskt grundad förståelse av hur texter fungerar är av vitalt intresse.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Moment 1. Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
Moment 2. Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp
Moment 3. Litteraturvetenskap AV, Valbart forskningsfält, 7,5 hp
Moment 4. Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
Moment 5. Litteraturvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp

Den valbara kursen ska utformas i samråd med och godkännas av examinator. Den kan alternativt läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp,
GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap samt Sv B.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap som översätts till
Degree of Master (60 credits) with a major in Comparative Literature. Alternativt
Filosofie magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap (om minst 30 hp inom annat ämne finns i tidigare utbildning), som också översätts till Degree of Master (60 credits) with a major in Comparative Literature.

Sidan uppdaterades 2021-12-07