Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Ekonomutbildning, 160 hp

Business Administration and Management

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SEKOM
  • Diarienummer: 413/9800521
  • Högskolepoäng: 160
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2006-08-25

Syfte

Utbildningen förbereder för arbeten i ledande befattningar inom svenska företag med utlandsverksamhet eller internationella kontakter samt för arbete i svenska eller utländska företag i andra länder.

Lärandemål

Utbildningens mål är att ge en bred kompetens med generellt giltiga kunskaper och färdigheter inom ekonomiska ämnen. Stor vikt läggs vid förmågan att sammanföra olika delområden till en helhet, för att kunna fullgöra ekonomiska och kommersiellt inriktade uppgifter. En annan viktig del i utbildningen är den metodologiska träningen, som ger förmåga att identifiera, formulera och analysera problem samt att utarbeta genomtänkta lösningar inom olika amhällsvetenskapliga områden.

Innehåll

Följande ämnen ingår i studieprogrammet:

Huvudämne:
- Företagsekonomi 80 poäng

De första 40 poängen (A- och B-nivå) utgör företagsekonomins grundområden och en integration av dessa. Därefter inriktas studierna mot fördjupning inom Redovisning, Marknadsföring, Organisation eller Entreprenörskap. Inom huvudämnet skall 20 poäng utgöras av ett självständigt arbete varav 10 poäng på D-nivå

Företagsekonomi innehåller inslag av organisation, redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring, finansiering, strategisk ledning och företagsanalys. Organisation handlar om företags organisation med avseende på fördelning av arbete och system för internt informationsflöde. Redovisning handlar om företags interna redovisningssystem, men främst om den externa redovisning som vänder sig till företags olika intressenter. Inom marknadsföring identifieras och analyseras problem och möjligheter som hänger samman med företags marknadsföring av varor och tjänster. Inom ekonomistyrning behandlas metoder för beräkning av olika åtgärders ekonomiska konsekvenser. Finansiering behandlar frågor kring kapitalbehov och förmågan att anskaffa och använda detta kapital. Inom strategisk ledning och företagsanalys behandlas hur man på ett effektivt sätt beskriver, analyserar, beslutar och genomför strategiska och taktiska åtgärder.

Vidare ingår som obligatoriska inslag:

- Nationalekonomi A 20 poäng
- Rättsvetenskap A, Juridisk översiktskurs 10 poäng
- Statistik A 10 poäng

Valfria kurser 40 poäng

De valfria kurserna syftar till att vidga synfältet utöver det ekonomiska. Denna vidgade syn och ökade förståelse för samhälleliga företeelser och fenomen behövs vid affärsverksamhet och beslutsfattande. De valfria ämnena kan till exempel vara ytterligare juridik, statsvetenskap, sociologi, psykologi eller ytterligare statistik.

Valfri inriktning
I stället för att välja fritt kan man välja ett speciellt inriktat kurspaket som förutom C-nivå i huvudämnet också innehåller lämpliga kompletterande kurser för att ge teoretisk utbildning för ett särskilt yrkesområde. Aktuella valbara inriktningar presenteras i början av termin fyra och utgör i första hand alternativ för terminerna fem och sex.

För varje kurs som ingår i utbildningen fastställs en kursplan med litteratur-förteckning. I kursplanen beskrivs kursens huvudsakliga innehåll samt undervisnings- och examinationsformer. Aktuella kursplaner finns tillgängliga ca två månader före terminsstart.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Ekonomutbildning 160 poäng är en 4-årig utbildning med 120 obligatoriska poäng och 40 valfria poäng. Utbildningen vänder sig till dem som vill följa ett fast utbildningsprogram, med normal studietakt och på en bestämd studietid.

Huvudämnet företagsekonomi läses varvat med andra ämnen under hela studietiden.

Utbildningen har en internationell karaktär. Vissa kurser ges på engelska och studenterna har möjlighet att förlägga studierna för de valfria poängen till utländskt universitet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen består i huvudsak av lärarledda föreläsningar, grupparbeten, räkneövningar och diskussionsseminarier. Delar av undervisningen ges på engelska. Förutom den lärarledda undervisningen, som varierar i omfattning mellan 6-12 timmar per vecka, åtgår tid för litteraturstudier och obligatoriska arbetsuppgifter.

Examinationen kan ske i form av skriftliga eller muntliga prov och i form av PM-författande eller mer omfattande självständiga arbeten. De betyg som ges är vanligen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Vad som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen.

Examensbenämning

Ekonomie magisterexamen
Ekonomie kandidatexamen

Övrig information

Direktantagning görs till obligatoriska kurser inom utbildningen (platsgaranti). För valfria kurser/inriktningar görs ansökan. Om den valfria kursen finns vid institutionen ges förtur till alla kurser som inte i första hand är att betrakta som fortbildning (platsgaranti till kurs inom institutionen). Om den valfria kursen finns vid annan institution behandlas ansökan som ansökan till fristående kurs.

Utlandsstudier
Alla studerande vid Mittuniversitetet har möjlighet att förlägga delar av sin utbildning till utländskt universitet. Speciella samarbetsavtal och utbytesprogram finns med många universitet. Det finns även möjligheter att studera utomlands på egen hand, s k Free Movers. Ansökan görs i särskild ordning. Eventuella terminsavgifter betalas av den studerande. Terminer med fria val rekommenderas för utlandsstudier.

Utbildningen finns både i Sundsvall och Östersund. Inriktningarna i fördjupningsdelen (årskurs 3 och 4) skiljer sig mellan orterna.

Den studerande ansöker om examensbevis efter avslutad utbildning.
Möjlighet finns att avsluta utbildningen efter tre år (120 poäng).

För examensfordringarna hänvisas till Mittuniversitetets studieorganisations-dokument www.miun.se/utbildning/examen.

Ring universitetets studievägledare eller institutionen för samhällsvetenskap i Sundsvall eller Östersund för ytterligare information, tel 0771-97 50 00 vx.

Linjenämnden för administrativa, ekonomiska och sociala yrken (AES-sektorn) fattade beslut om inrättandet av ett särskilt studieprogram för ekonomutbildning (Business Administration and Management, 160 credtit points) 1992-10-26. Utbildningsplanen är fastställd 1993-03-15, senast reviderad av Grundutbildnings-rådet inom Humanvetenskapliga huvudområdet 2001-06-29.

Sidan uppdaterades 2021-12-07