Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Informationsförvaltning, 120 hp

Information Management

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SINVK
  • Diarienummer: 2005:05
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-04

Syfte

Utbildningens syfte är att ge färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade informationshanteringstjänster inom företag, myndigheter och andra organisationer. I detta ingår att utveckla metoder och rutiner som möjliggör förvaltning av information för att säkra dess autenticitet, legalitet, tillgänglighet och sökbarhet på ett kostnadseffektivt sätt anpassade till olika typer av organisationers behov.

Innehåll

ÅRSKURS 1-2

Arkiv- och informationsvetenskap A
Grundläggande arkivvetenskap 5 poäng
Dokumenthantering och arkivhantering 5 poäng
Kunskapsorganisation 5 poäng
Dokumentstyrning I 5 poäng

Arkiv- och informationsvetenskap B
Dokumentstyrning II 5 poäng
Arkivsystem 10 poäng
Förvaltningskunskap och juridik 5 p

Den som väljer att ha Informatik som huvudämne i examen läser kursen
Informatik B, Dokumentstyrning 5p i stället för
Arkiv- och informationsvetenskap B, Dokumentstyrning II 5p

Informatik A
Datorkunskap 5 poäng
Systemutveckling 5 poäng
Elektronisk publicering 5 poäng

Informatik B
Design av informationssystem 5 poäng
Verksamhetsutveckling och förändringsanalys 5 poäng
Databaser 10 poäng

Samhällsvetenskap A
Organisationsteori 5 poäng

ÅRSKURS 3
Inriktningar:

Arkiv- och informationsvetenskap C
Teori och metod 5 poäng
Läskurser 5 poäng
Examensarbete 10 poäng

Alternativt:
Informatik C
Teori och metod 5 poäng
Läskurser 5 poäng
Examensarbete 10 poäng

Valbara kurser 20 poäng

Inriktningar

Arkiv- och informationsvetenskap, 0 hp
Archives and Information Science

Informatik, 0 hp
Informatics

Behörighet

Ma B. För behörighet till Informatikinriktningen i åk3 krävs också Ma C
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen är tvärvetenskaplig och skall ge kunskaper i grundläggande systemering och databashantering, webbpublicering, organisationsteori, juridik, förvaltningskunskap, kunskapsorganisation, informationssäkerhets- och beständighetsfrågor, dokumenthantering samt arkivering.

I utbildningen ingår möjlighet till specialisering antingen mot informatik eller arkiv- och informationsvetenskap och utbildningen kan även utgöra grund för forskarutbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng inom utbildningen. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.

Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Studerande som har genomgått utbildningens kurser med minst godkänt resultat uppfyller kraven för en filosofie kandidatexamen med huvudämnet informatik eller arkiv- och informationsvetenskap.

Beträffande minimikrav för examina samt engelsk översättning av examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Studentinflytandet över utbildningen garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Inrättad av Styrelsen för Mitthögskolan 2003-10-20. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2003-10-04.
Utbildningsplanen reviderad 2005-11-04

Sidan uppdaterades 2021-12-07