Avancerad processoperatör/-tekniker

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Avancerad processoperatör/-tekniker, 120 hp

Advanced Process Operator/Technician, 120 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TPRTG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2009/1508
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-02-17
  • Giltig fr.o.m: 2012-08-29

Syfte

Utbildningsprogrammet skall ge praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet som processoperatör eller underhållstekniker inom processindustrin.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen.


LÄRANDEMÅL FÖR AVANCERAD PROCESSOPERATÖR/-TEKNIKER
Efter avslutad utbildning skall studenten visa nödvändig teoretisk och praktisk kunskap, färdighet och förmåga som krävs för att arbeta som processoperatör.

Efter avslutad utbildning skall studenten visa:

Kunskap och förståelse
• En inledande kunskap och förståelse om de vanligaste enhetsprocesserna och hur dessa kan kombineras till ett fungerande system
• Grundläggande relevant kunskap inom områdena kemi, kemiteknik, energiteknik, elektronik och datateknik innefattande områdena processteknik, tillämpad termodynamik och strömningslära, styr- och reglerteknik, mätteknik och underhållsteknik.
• Kunskap och förståelse för att kunna tillgodogöra sig branschens certifieringsutbildningar eller liknande specialiserande vidareutbildningar.
• Förståelse om underhållets roll för produktionssystemets totala effektivitet.

Färdighet och förmåga
• God förmåga att självständigt och i grupp identifiera, strukturera, värdera och lösa tillämpade problem inom området samt om nödvändigt hämta in ny kunskap samt redovisa resultat muntligt och skriftligt.
• God förmåga att tillämpa moderna mät- och reglersystem för drift av komplexa processtekniska tillverkningssystem.
• Färdighet och förmåga att utföra förebyggande och avhjälpande tekniskt underhåll.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Förmåga att söka ny kunskap samt följa teknik- och kunskapsutvecklingen inom det processtekniska området.
• Förmåga att värdera och förhålla sig till de krav på kvalitet, effektivitet, inre och yttre miljöbelastningar, arbetsmiljö och underhåll som är relaterade till processoperatörens yrkesutövning.

Innehåll

Kemiteknik GR (A), 50,5 hp:
Operatörens yrkesroll: Introduktion och praktik I, 7,5 hp *
Tillämpat pappers- och massateknologiprojekt, 7,5 hp *
Underhållsteknik: Teori och praktik, 9 hp *
Maskinoperatör: praktikkurs, 7,5 hp
Processteknik, processeffektivisering och kvalitetsteknik, 12,5 hp
Kemi och kemiteknik för processoperatörer, 6,5 hp

Kemiteknik GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp *

Elektroteknik GR (A), 25 hp:
Grundläggande processtyrsystem, 7,5 hp *
Elektriska och elektroniska industrikomponenter, 7,5 hp *
Datorbaserad mätteknik, 10 hp

Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processindustrin, 10 hp
Matematik GR (A), Introduktion till teknisk matematik, 7,5 hp *
Maskinteknik GR (A), Maskinuppbyggnad, 7,5 hp *
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 6 hp
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion, 6 hp *

* Kurser som läses av de studenter som väljer att avsluta efter ett års studier (67,5 hp)

Behörighet

Sänkning från Ma D till Ma B och sänkning från Fy B till Fy A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet ges som heltidsstudier vid Mittuniversitetet Campus Sundsvall. Programmet omfattar totalt 120 högskolepoäng. Efter avslutade två års studier ger programmet kompetens för arbete som avancerad operatör inom processindustrin. En student som önskar en kortare utbildning kan avsluta studierna efter drygt ett år (67,5 hp) och får då en utbildning inriktad mot underhållsteknik (dock ingen examen).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Efter två års studier uppfylls fordringarna för Högskoleexamen med inriktning mot processoperatör/-tekniker, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Process Operator/Technician.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07