Magisterutbildning i folkhälsovetenskap med ämnesbredd

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap med ämnesbredd, 40 hp

Master Programme of Public Health Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VFOLZ
  • Diarienummer: VHV 2004/18
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2004-09-10

Syfte

Utbildningen syftar till att möta behovet av ökad kompetens inom folkhälsoområdet med anledning av riksdagens beslutade Nationella folkhälsomål.

"Kompetensutveckling av redan yrkesverksamma har en avgörande betydelse för att uppnå det föreslagna folkhälsomålet. För att på kort sikt kunna möta de ökade behoven av folkhälsokompetens är det därför nödvändigt att under de närmaste åren kunna erbjuda vidareutbildning av redan yrkesverksamma personer inom områden som t.ex. vård och omsorg, socialtjänst, tandvård, elevvård och skolhälsovård, försäkringskassor, arbetsmiljö samt miljöarbete vid länsstyrelser och kommuner. (prop. 2002/03:35). Det finns därför behov av att ge breddad och fördjupad folkhälsokompetens på magisternivå till personal inom dessa verksamheter som genomgått olika akademiska grundutbildningar men även till studenter som avser att söka sig dit."

Utbildningen bygger på en helhetssyn med fokus på jämlika hälsoförutsättningar.

Lärandemål

Studenterna skall under utbildningen förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för:

• att identifiera hälsofrämjande faktorer, hälsorisker och hälsoproblem
• att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
• att tillämpa några relevanta forskningsmetoder inom det folkhälsovetenskapliga området
• att dokumentera och vetenskapligt rapportera studier samt
• att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till ökade kunskaper inom den verksamhet studenten kommer att arbeta inom

Innehåll

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap med ämnesbredd omfattar 40 poäng uppdelade på fyra obligatoriska kurser, ett vetenskapligt arbete samt 10 poäng valfria kurser med relevans för folkhälsoområdet. Programansvarig bedömer om de valfria kurserna är relevanta för utbildningen.

Folkhälsovetenskap B, Hälsa och samhälle, 5 p
Folkhälsovetenskap B, Epidemiologi, 5 p
Folkhälsovetenskap B, Kvalitativ metod i folkhälsovetenskap, 5 p
Folkhälsovetenskap B, Folkhälsoarbete, 5 p
Folkhälsovetenskap D, Vetenskapligt arbete, 10 p

Valfria kurser med relevans för folkhälsoområdet, 10 p

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs en avlagd examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen.

Programbeskrivning

Inom folkhälsovetenskap studeras människans sociala, psykiska och fysiska miljö samt samspelet mellan befolkningens hälsa, livsstil och samhällsstruktur utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Idag finns ett uttalat stöd för folkhälsoarbete i Sverige. Riksdagen har beslutat om 11 nationella folkhälsomål som ska vara vägledande för det fortsatta folkhälsoarbetet i Sverige. För att kunna omsätta målen i praktiken kommer det att behövas en bred folkhälsokompetens inom olika sektorer och yrkesgrupper. Genom kursdeltagarnas olika intressen, erfarenheter och yrken skapas möjlighet till vidgat perspektiv och ökad samverkan i folkhälsoarbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Hälsa och samhälle, 5 poäng inom ramen för utbildningen (eller motsvarande) skall vara godkänd för att studenten skall få tillträde till Folkhälsoarbete, 5 poäng.

Samtliga fyra obligatoriska kurser skall vara godkända innan det vetenskapliga arbetet (examensarbetet) examineras.

Undervisning och examination

Undervisningen omfattar studier på halvtid. Undervisningen är i huvudsak nätbaserad och utnyttjar WebCT som plattform. Studierna bedrivs enskilt eller i grupp via forum i WebCT. Som stöd i utbildningen ges en utförlig studiehandledning med anvisningar, råd och examinationsuppgifter. Kortare föreläsningar ges via video-streamingteknik. Fem radioprogram per 5-poängskurs planeras tillsammans med utbildningsradion (UR).

Två introduktionsdagar erbjuds i samband med kursstarten för den inledande obligatoriska kursen Hälsa och samhälle, 5 poäng. I samband med studentens självständiga arbete erbjuds handledning såväl via WebCT som vid fysiska träffar.

De examinationsformer som används är främst individuella redovisningar, redovisning av gruppuppgifter samt granskning av varandras arbeten. Uppgifterna redovisas och kommenteras på WebCT. Dessutom kommer nätbaserade hemtentamina att användas. Det individuella självständiga arbetet om 10 poäng examineras i seminarieform med opposition. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Student som har fullgjort utbildningen med godkänt resultat samt sedan tidigare innehar avlagd examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen, uppfyller fordringarna för Magisterexamen med inriktning mot folkhälsovetenskap med den engelska översättningen: Degree of Master with specializaition in Public Health Science.

De examinationsformer som används är främst individuella redovisningar, redovisning av gruppuppgifter samt granskning av varandras arbeten. Uppgifterna redovisas och kommenteras på WebCT. Dessutom kommer nätbaserade hemtentamina att användas. Det individuella vetenskapliga arbetet om 10 poäng examineras i seminarieform med opposition. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Student som har fullgjort utbildningen med godkänt resultat samt sedan tidigare innehar avlagd examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen, uppfyller fordringarna för Magisterexamen med inriktning mot folkhälsovetenskap med den engelska översättningen: Degree of Master with specializaition in Public Health Science.

Examensbenämning

Magisterexamen med ämnesbredd

Övrig information

Kursutvecklingen sker med stöd från Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning och ges i samarbete mellan Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Blekinge Tekniska Högskola och Utbildningsradion. Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Sidan uppdaterades 2021-12-07