Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Turismprogrammet, 180 hp

Tourism Management Programme, 180 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: STURG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: Miun 2006/1876
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-09
  • Giltig fr.o.m: 2012-09-03

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna kvalificerad kompetens för att kunna arbeta inom turismsektorn, som anställd eller egen företagare, inom eller utom landet. Programmet syftar vidare till att förbereda studenterna för fortsatta studier.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8§ i Högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt Högskoleförordningen har Turismprogrammet följande läromål:

Kunskap och förståelse
Studenten skall
- ha tillägnat sig kunskap och förståelse som stöds av avancerad litteratur med
perspektiv hämtade från turismforskning,
- kunna tillämpa kunskap och förståelse samt utveckla och ge stöd år argument,

Färdighet och förmåga
Studenten skall
- ha förmåga att utifrån insamling och tolkning av data göra relevanta
bedömningar kopplade till turistiska systemet och samhällsutvecklingen,
- ha god förmåga att kommunicera information, idéer, problem och lösningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha utvecklat sådana färdigheter som krävs för att med en hög grad av
självständighet kunna fördjupa sina kunskaper genom studier eller
yrkesverksamhet.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

År 1
Turismvetenskap GR (A): Svensk och internationell turism, 15 hp
Turismvetenskap GR (A): Det turistiska systemet, 15 hp
Kulturgeografi GR (A): Globalisering och den ekonomiska geografins grunder, 15 hp
Kulturgeografi GR (A): Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 15 hp

År 2
Företagsekonomi GR (A): Organisationledarskap och ekonomistyrning, 15 hp
Företagsekonomi GR (A): Marknadsföring och affärsutveckling, 15 hp
Turismvetenskap GR (B): Evenemangs- och upplevelseturism, 15 hp
Turismvetenskap GR (B): Destinationsutveckling och arbetsplatsförlagd utbildning, 15 hp

År 3
Kulturgeografi GR (B): Mobilitet, kommunikationer och hållbarhet, 15 hp
Kulturgeografi GR (B): Kulturgeografiska perspektiv och studiet av turism, 15 hp
Turismvetenskap/Kulturgeografi GR (C): Vetenskaplig teori och metod,
15 hp
Turismvetenskap/Kulturgeografi GR (C): Kandidatuppsats/självständigt arbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Turismprogrammet ger en bred kompetens för arbete inom turismsektorns företag och organisationer. Programmet baseras på ämnena turismvetenskap, kulturgeografi och företagsekonomi. Utbildningen är nära kopplad till Mittuniversitetets omfattande turismforskning.

Utbildningen är internationellt inriktad med möjligheter att förlägga delar av studierna utomlands.
Kandidatexamen ges i turismvetenskap eller kulturgeografi beroende på ämnesinriktning under den sjätte och sista terminen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap eller kulturgeografi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Tourism Studies or Human Geography

Sidan uppdaterades 2021-12-07