Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Medieteknikutbildning, 120 hp

Programme of Media Technology

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TMETK
  • Diarienummer: 2005:08
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2006-01-20
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-04

Syfte

Förutom högskolelagens allmänna mål har utbildningen dessutom som mål att förbereda för arbete med datateknisk problemlösning vid produktion av tidningar, etermedia och nya medier såsom nättidningar, multimediala presentationer. Den som genomfört programmet ska vara förtrogen med produktion och distribution av medier samt ha den teoretiska förståelse för datateknik som krävs för att på egen hand sätta sig in i nya tekniker.
Programmet är tvärvetenskapligt och ska ge en orientering om den terminologi som icke-tekniska yrkeskategorier såsom journalister och informatörer använder och den miljö som de arbetar i men också förbereda för arbete i nya multidisciplinära yrkesroller inom mediebranschen. Utbildningen ska således ge grundläggande kunskaper inom grafisk formgivning, journalistik och organisationskommunikation samt om samhälls- och beteendevetenskapliga aspekter av tekniken. Programmet ska ge förståelse för mediebranschens villkor och arbetsmetoder idag och hur den tenderar att förändras.

Innehåll

Basblock 80 poäng

Matematik A 10 poäng
Algebra och Diskret Matematik, 5 p
Matematisk statistik och Linjär Algebra, 5 p

Datateknik A 25 poäng
Datavetenskaplig introduktionskurs, 5 p
Operativsystem, introduktionskurs, 5 p
Datornätverk , 5 p
Java I, 5 p
Objektbaserad programmering i C++, 5 p

Datateknik B 15 poäng
Programkonstruktion i Java, projekt, 5 p
Databaser, design och implementering, 5 p
Internet-fördjupningskurs, 5 p

Datateknik C 20 poäng
Människa Dator Interaktion , 5 p
Valbar kurs, 5 p
Examensarbete, 10 p

Journalistik A 5 poäng
Kommunikation i tal och skrift, 5 p

Informatik A 5 poäng
Systemutvecklingsprocessen 5p

Kurserna i påbyggnadsblocket är i princip valfria. Vill man läsa vidare efter examen på magisternivå måste dock ytterligare 10p matematik ingå för att man skall vara behörig att söka denna utbildning. Dessa kurser kräver då matematik D som förkunskapskrav.

Profilblock- 40 poäng

Datateknik A/B 10 poäng
Interaktiva multimedier- projektkurs, 5 p
Datastrukturer och algoritmer, 5 p

Elektroteknik A 10 poäng
Ljudteknik, 5 p
Ljudteknik projektarbete, 5 p

Grafisk Design A 10 poäng
Typografi och form, 5 p
Digital bildbehandling, 5 p

Medie- och kommunikationsvetenskap A 5 poäng
Organisation och kommunikation, 5 p

Journalistik A 5 poäng
Berättarformer i medierna, 5 p

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng.
Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.
Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

Utbildningsprogrammet leder till kandidatexamen med huvudämnet datateknik.

Beträffande minimikrav för respektive examen samt engelsk översättning av examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik har beslutat att
f r o m 1994-07-01 skall vid Mitthögskolan finnas inrättat ett fast utbildningsprogram med benämningen Medieteknikutbildning 160 poäng.
Utbildningsplanen för Medieteknikutbildningen 160/180 poäng är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik 1994-06-01.
Utbildningsplanen är senast reviderad av Grundutbildningsrådet för Naturvetenskap, Teknik och Medier 2003-10-20. Rev 2004-03-15. Reviderad 2005-09-22. Utbildningsplanen gäller fr o m höstterminen 2006.

Sidan uppdaterades 2021-12-07