Magisterutbildning i folkhälsovetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap, 60 hp

Master Programme (one year) of Public Health Science, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VFOLA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: VHV 2004/18
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-09
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att möta behovet av ökad kompetens inom folkhälsoområdet med anledning av riksdagens beslutade Nationella folkhälsomål.

"Kompetensutveckling av redan yrkesverksamma har en avgörande betydelse för att uppnå det föreslagna folkhälsomålet. För att på kort sikt kunna möta de ökade behoven av folkhälsokompetens är det därför nödvändigt att under de närmaste åren kunna erbjuda vidareutbildning av redan yrkesverksamma personer inom områden som t.ex. vård och omsorg, socialtjänst, tandvård, elevvård och skolhälsovård, försäkringskassor, arbetsmiljö samt miljöarbete vid länsstyrelser och kommuner. (prop. 2002/03:35) Det finns därför behov av att ge breddad och fördjupad folkhälsokompetens på magisternivå till personal inom dessa verksamheter som genomgått olika akademiska grundutbildningar.

Utbildningen bygger på en helhetssyn med fokus på jämlika hälsoförutsättningar.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Magisterutbildningen i folkhälsovetenskap följande lokala lärandemål:

Studenterna skall under utbildningen förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för:

- att identifiera hälsofrämjande faktorer, hälsorisker och hälsoproblem
- att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser
- att tillämpa några relevanta forskningsmetoder inom det folkhälsovetenskapliga
området
- att dokumentera och vetenskapligt rapportera studier samt
- att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till ökade kunskaper inom den verksamhet
studenten kommer att arbeta inom.

Innehåll

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap omfattar 60 hp uppdelade på fem obligatoriska kurser inklusive ett vetenskapligt arbete samt 15 hp valfria kurser med relevans för folkhälsoområdet. Programansvarig bedömer om de valfria kurserna är relevanta för utbildningen.

Folkhälsovetenskap AV, Hälsa och samhälle, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Valfria kurser med relevans för folkhälsoområdet, 15 hp

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inom hälsovetenskapliga områden, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande.

Programbeskrivning

Inom folkhälsovetenskap studeras människans sociala, psykiska och fysiska miljö samt samspelet mellan befolkningens hälsa, livsstil och samhällsstruktur utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Idag finns ett uttalat stöd för folkhälsoarbete i Sverige. Riksdagen har beslutat om elva nationella folkhälsomål som ska vara vägledande för det fortsatta folkhälsoarbetet i Sverige. För att kunna omsätta målen i praktiken kommer det att behövas en bred folkhälsokompetens inom olika sektorer och yrkesgrupper. Genom kursdeltagarnas olika intressen, erfarenheter och yrken skapas möjlighet till vidgat perspektiv och ökad samverkan i folkhälsoarbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Hälsa och samhälle, 7,5 hp inom ramen för utbildningen (eller motsvarande) ska vara godkänd för att studenten skall få tillträde till Folkhälsoarbete, 7,5 hp.

De fyra obligatoriska kurserna om 7,5 hp vardera, ska vara godkända innan det vetenskapliga arbetet (examensarbetet) examineras.

Undervisning och examination

Undervisningen omfattar studier på halvtid. Undervisningen är i huvudsak nätbaserad och utnyttjar Moodles om lärplattformen . Studierna bedrivs enskilt eller i grupp via Moodle. Som stöd i utbildningen ges en utförlig studiehandledning med anvisningar, råd och examinationsuppgifter. Kortare föreläsningar ges via video-streamingteknik. Radioprogram anpassade till kursinnehållet har producerats i samarbete med utbildningsradion (UR).

En introduktionsdag erbjuds i samband med kursstart för varje kurs. I samband med studentens självständiga arbete erbjuds handledning såväl via Moodle som vid fysiska träffar.

De examinationsformer som används är främst individuella redovisningar, redovisning av gruppuppgifter samt granskning av varandras arbeten. Uppgifterna redovisas och kommenteras på Moodle. Dessutom kommer nätbaserade hemtentamina att användas. Det individuella självständiga arbetet om 15 hp examineras i seminarieform med opposition. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översätts till
Degree of Master (One Year) with a major in Public Health Science.

Övrig information

Kursutvecklingen sker med stöd från Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning och ges i samarbete mellan Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Blekinge Tekniska Högskola och Utbildningsradion. Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07