Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Webbdesign, 120 hp

Programme of Webdesign

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDESK
  • Diarienummer: 2005:07
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2006-01-20
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-04

Syfte

Att förbereda för arbete med utveckling och drift av webbplatser. Utveckling av webbplatser kräver ett helhetsperspektiv och programmet är därför tvärvetenskapligt. Programmet behandlar teknisk och visuell problemlösning, samt användbarhet och informationsförvaltning. Programmet skall dessutom ge kunskaper om hur man sätter upp webbservrar och underhåller webbtjänster som erbjuds över Internet och intranät.
Säkerhetsaspekter för nutida och framtida webbtjänster behandlas ingående.
Utbildningen skall ge även utgöra en grund för forskarutbildning i datateknik

Innehåll

Basblock 80 poäng
Matematik A 10 poäng
Algebra och Diskret Matematik, 5 p
Matematisk statistik och Linjär algebra, 5 p

Datateknik A 25 poäng
Datavetenskaplig introduktionskurs, 5 p
Operativsystem, introduktionskurs, 5 poäng
Java I, 5 p
Datornät, 5 p
Objektbaserad programmering i C++, 5 p

Datateknik B 15 poäng
Programkonstruktion i Java, projekt, 5 p
Databaser, design och implementering, 5 p
Internet-fördjupningskurs, 5 p

Datateknik C 20 poäng
Människa Dator Interaktion, 5 p
Webbtjänster, 5 p
Examensarbete, 10 p

Journalistik 5 poäng
Kommunikation i tal och skrift, 5 p

Informatik A 5 poäng
Systemutvecklingsprocessen 5p

Kurserna i påbyggnadsblocket är i princip valfria. OBSERVERA!
Om man efter examen önskar läsa en påbyggnadsutbildning till magisternivå, måste dock ytterligare 10p matematik ingå för att man skall vara behörig att söka utbildningen. Dessa kurser kräver då matematik D som förkunskapskrav.


Profilblock 40 poäng

Datateknik A 5 poäng
Introduktion till .net, 5 p

Datateknik B 10 poäng
Nätverksdrift och adm av nätverkstjänster, 5 p
Interaktiva multimedier, projektkurs, 5 p

Journalistik 10 poäng
Journalistik och webbdesign, 5 p
Berättarformer i medierna 5 p

Grafisk design 15 poäng
Typografi och form, 5 p
Funktionell design, 5 p
Digital bildhantering och illustration, 5 p

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng inom utbildningen.
Studerande som ej uppfyller dessa krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.
Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

Studerande som genomgått programmets kurser med minst godkänt resultat uppfyller kraven för en kandidatexamen med huvudämnet datateknik.

Beträffande minimikrav för examina samt engelsk översättning av examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Styrelsen för Mittuniversitetet har 2002-10-21 inrättat ett utbildningsprogram med benämningen Webbdesign 135/140 poäng. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2002-10-10, reviderad 2003-03-20 och 2003-10-20. Senast Rev 2005-03-10. Reviderad 2005-09-22
Utbildningsplanen gäller fr o m höstterminen 2006.

Sidan uppdaterades 2021-12-07