Folkhälsa, samhälle och projektledning

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Public Health, Society and Project Management, 180 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VFOLG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1233
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-02
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att studenten ska tillägna sig en god teoretisk och praktisk kunskap i huvudområdet folkhälsovetenskap samt i projektledning inom folkhälsoområdet. Utbildningen ska ge studenten kompetens för att självständigt kunna analysera behov av och värdera insatser inom området. Utbildningen syftar också till att ge studenten kunskaper för att i samverkan kunna genomföra strategiska insatser på organisations- och samhällsnivå för att förbättra folkhälsan samt vara rustade att möta samhällets behov av kvalificerad projektledarkompetens.

Lärandemål

Mål med utbildningen enligt högskolelagen
Utbildning på grundnivå skall enligt 1 kap. 8 § i Högskolelag (1992:1434) utveckla studenternas :
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Lag (2009:1037).

Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Lokala lärandemål
för Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:
- beskriva och analysera hälsoutvecklingen i Sverige och internationellt i relation till hälsans bestämningsfaktorer
- beskriva folksjukdomars förekomst, samt dess viktigaste orsaker och konsekvenser i Sverige och internationellt
- beskriva sjukdoms- och skadeförebyggande samt hälsofrämjande metoder och modeller i folkhälsoarbetet
- redogöra för offentliga och andra aktörers möjligheter att verka för förbättrad folkhälsa.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:
- tolka och kritiskt granska epidemiologiska studier av samband mellan sjukdomar och dess orsaker samt kritiskt kunna värdera resultaten
- reflektera och analysera betydelsen av klass, genus och etnicitet samt andra bestämningsfaktorer för folkhälsans fördelning
- reflektera över och förklara samband mellan hälso- och välfärdspolitik och folkhälsan i samhället
- analysera behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser utifrån förväntade folkhälsoeffekter samt etiska och ekonomiska kriterier
- analysera möjligheter och hinder för samverkan inom och mellan organisationer
- värdera tillämpbarheten av olika utvärderingsmodeller
- utforma, genomföra och utvärdera insatser/projekt inom folkhälsoområdet och inom andra samhällsområden
- urskilja och analysera kritiska faktorer relaterade till ledning och genomförande av projekt
- leda ett projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:
- reflektera över etiska förhållningssätt och kunna integrera dessa i planering av
projekt och verksamheter.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

År 1
Termin 1 och 2 (kurserna i folkhälsovetenskap och sociologi läses parallellt)
Folkhälsovetenskap GR (A), Introduktion till folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

Sociologi GR (A), Inriktning projektledning, 30 hp
- Introduktion till sociologi
- Sociologisk metod
- Sociologins klassiker
- Arbete och samhälle i förändring

ÅR 2
Termin 3
Folkhälsovetenskap GR (A), Epidemiologi I, Vad bestämmer folkhälsan?, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsokommunikation, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Hälsofrämjande arbete I, 7,5 hp
Sociologi GR (A), Utvärdering, 7,5 hp

Termin 4
FolkhälsovetenskapGR(B), Epidemiologi II, Att följa och analysera folkhälsan,7,5hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Uppsats, 7,5 hp

ÅR 3
Termin 5
Företagsekonomi GR (A), Projektekonomi, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Projektledning, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), EU-inriktad hälsopolitisk projektledning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbete II, 7,5 hp

alternativt
Utlandsstudier 30 hp. För den student som avser att studera utomlands rekommenderas följande valbara kurs: Engelska GR (A), Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp. Kurser i annat land väljs i samråd med programansvarig.

Termin 6
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Examensarbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tid genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Folkhälsa, samhälle och projektledning är ett treårigt utbildningsprogram som leder fram till en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser samt möjlighet till internationella utbytesstudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översätts till
Degre of Bachelor of Science with a major in Public Health Science.

Övrig information

Det är möjligt att göra praktikkursen i termin 4 utomlands.

De studenter som väljer att studera utomlands i termin 5 kommer erbjudas möjlighet att utanför programmets ram, läsa någon eller samtliga av nedanstående kurser:
- Företagsekonomi GR (A), Projektekonomi, 7,5 hp
- Företagsekonomi GR (A), Projektledning, 7,5 hp
- Statsvetenskap GR (A), EU-inriktad hälsopolitisk projektledning, 7,5 hp
- Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbete II, 7,5 hp

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Reviderat till grundläggande behörighet pga införandet av områdesbehörigheter.

Sidan uppdaterades 2021-12-07