Masterutbildning i hälsovetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Masterutbildning i hälsovetenskap, 120 hp

Master Programme in Health Science, 120 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VHÄAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1426
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-09
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Masterprogram ges på avancerad nivå och utbildningen syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning i hälsovetenskap som leder fram till en masterexamen i vald inriktning, folkhälsovetenskap eller omvårdnad. Den avancerade nivån innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till utbildning på grundnivå.

Genomgående ska studenten i utbildningen tillägna sig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor.

Efter avslutad masterutbildning i hälsovetenskap är du väl rustad att ansvara för och självständigt driva förändrings,- utvärderings,- och utvecklingsarbete och bidra till forskningsbaserad verksamhet inom hälsoområdet såväl nationellt som internationellt.

Lärandemål

Utöver de lärandemål som anges i Högskolelagen 1 kap 9 § har Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna teoretisera kring hälsa, hälsovetenskap samt folkhälsovetenskap eller
omvårdnad
- kunna identifiera hälsofrämjande faktorer, hälsorisker och hälsoproblem

Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna använda relevanta forskningsmetoder inom den valda inriktningen
- utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande ha förvärvat fördjupade kunskaper i
olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder inom hälsovetenskap
- ha förmåga att i skrift och tal utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv
kunna argumentera för, syntetisera och applicera olika hälsoteorier
- självständigt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom valt
ämnesområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna identifiera, analysera och värdera nytto- och riskaspekter i etiska
spörsmål i samband med forskning
- kunna argumentera och positionera sig i förhållande till olika
vetenskapsteoretiska paradigm.

Innehåll

År 1 och 2
Inriktning folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsopsykologi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Inriktning omvårdnad
Omvårdnad AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Valfria fördjupningskurser, 15 hp
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

År 3 och 4
Inriktning folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapsteori, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5hp
Folkhälsovetenskap AV, Hälsopolitik och hälsoekonomi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete II, 15 hp

Inriktning omvårdnad
Omvårdnad AV, Vetenskapsteori, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5 hp
Valfria fördjupningskurser, 22,5 hp, varav minst 7,5 hp på avancerad nivå
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete II, 15 hp

Det är möjligt att skriva en masteruppsats om 30 hp om studenten väljer att inte skriva ett vetenskapligt arbete om 15 hp år 2.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Inriktningar

Omvårdnad, 120 hp
Nursing Science

Folkhälsovetenskap, 120 hp
Public Health Science

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap eller omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Programbeskrivning

Hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. Hälsovetenskaplig forskning kan bedrivas med perspektiv på individ- grupp-, och samhällsnivå.

Utbildningen ökar den studerandes förmåga att, efter avlagd masterexamen, möta det föränderliga samhällets och yrkeslivets krav på fördjupade kunskaper i folkhälsovetenskap eller omvårdnad. Masterprogrammet leder fram till att självständigt kunna driva utvecklingsarbete och bidra till forskningsbaserad verksamhet inom hälsoområdet. Programmet ger en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap alternativt omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (120 Credits) with a major in Public Health Science or Nursing Science.
Förledet Filosofie kan ges beroende på innehåll i tidigare examen (minst 30 hp i annat ämne inrättat vid Miun)

Övrig information

Utbildningsplan faställd av fakultetsnämnden för humanvetenskap 2006-09-19.

Sidan uppdaterades 2021-12-07