Magisterutbildning i hälsovetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60 hp

Master Programme in Health Science, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VHÄLA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1425
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-09
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning som leder fram till Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap eller omvårdnad.

I utbildningen får studenten tillfälle att ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda sina kunskaper. Vidare får studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att hantera komplexa företeelser som förekommer i yrkesverksamhet inom folkhälsovetenskap och omvårdnad.

Utbildningen ger också studenten tillfälle att utveckla sin förmåga till självständigt forsknings- och utvecklingsarbete. Genomgående ska studenten i utbildningen tillägna sig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor.

Efter avslutad utbildning är studenten väl rustad att ansvara och driva
förändrings-, utvärderings- och utvecklingsarbete samt bidra till forskningsbaserad verksamhet inom valt område.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Magisterutbildningen i Hälsovetenskap följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna teoretisera kring hälsa, hälsovetenskap samt folkhälsovetenskap eller
omvårdnad
- kunna identifiera hälsofrämjande faktorer, hälsorisker och hälsoproblem

Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna använda relevanta forskningsmetoder inom den valda inriktningen
- utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande ha förvärvat fördjupade kunskaper
i olika vetenskapliga metoder inom vald ämnesfördjupning i hälsovetenskap
- ha förmåga att argumentera för, syntetisera och applicera olika teorier, när det
gäller hur hälsa kan främjas, upprätthållas samt hur ohälsa kan förebyggas och
lindras
- kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom valt ämnesområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna identifiera, analysera och värdera nytto- och riskaspekter i etiska
spörsmål i samband med forskning.

Innehåll

Inriktning folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsopsykologi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Inriktning omvårdnad
Omvårdnad AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp
Valfria kurser, 15 hp
Omvårdnad AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Inriktningar

Omvårdnad, 60 hp
Nursing Science

Folkhälsovetenskap, 60 hp
Public Health Science

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap eller omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Programbeskrivning

Utbildningen ökar den studerandes förmåga att, efter avlagd kandidatexamen, möta det föränderliga samhällets och yrkeslivets krav på fördjupade kunskaper i folkhälsovetenskap eller omvårdnad. Magisterprogrammet ger också möjlighet till ytterligare fördjupade studier i ett masterprogram och tillsammans ger dessa program en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap alternativt omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Public Health Science or Nursing Science.

Förledet Filosofie kan erhållas beroende på vilka kurser som ingår i tidigare grundexamen.

Övrig information

Utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden för humanvetenskap 2006-09-19.

Sidan uppdaterades 2021-12-07