Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Socionomutbildning, 140 hp

Social Work Education - Bachelor of Science programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSOCY
  • Diarienummer: 412-0000750
  • Högskolepoäng: 140
  • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2006-01-16
  • Giltig fr.o.m: 2006-01-22

Syfte

Socionomutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande och ger bred kompetens.

Lärandemål

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla socionomexamen skall studenten ha
• förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå,
• uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och socialt förändringsarbete på olika nivåer,
• utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt kunna identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer,
• förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors, mäns och barns livsbetingelser,
• uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten till de rättsregler och till de övergripande principer som styr lagstiftningen, bl.a. inom det sociala området
• medverkat aktivt i utbildningsmoment som avser att stärka personlig utveckling och empatisk förmåga
• förvärvat kunskaper i socialt arbete i ett mångkulturellt och internationellt perspektiv
• förvärvat både forskarförberedande kunskaper och kunskaper för professionellt yrkesutövande
• utvecklat god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att söka och kritiskt värdera information, fakta och forskningsresultat.

Innehåll

Termin 1
Terminen består av tre kurser och utgör en introduktion till socialt arbete som verksamhet, akademiskt ämne och forskningsområde.

För samtliga kurser på hela programmet gäller att studenterna ska problematisera och exemplifiera kursens frågor och problemområden utifrån för socionomutbildningarna centrala perspektiv som ex. generations- och barnperspektiv, migration/etnicitetsperspektiv samt klass- och könsperspektiv.
Socialt arbete, introduktionskurs 10 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Välfärdsstat i förändring (1) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Välfärdsstat i förändring (2) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå

Termin 2
Termin ägnas två inledningsvis åt två kurser kring socialt arbete och teoretiska perspektiv. Därpå följer en kurs kring vetenskapsteori och metod varefter terminen avslutas med rättsvetenskaplig kurs. Under terminen förekommer också praktikförberedande moment.
Socialt arbete och teoretiska perspektiv (1), 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Socialt arbete och teoretiska perspektiv (2), 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Vetenskapsteori och metod för socialt arbete (Introduktion) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Samhällets och individers rättigheter och skyldigheter 5 p
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap A-nivå

Termin 3
Terminen består av två kurser, Handledd studiepraktik, 15 poäng, samt Socialt arbete och teoretiska perspektiv, analysuppgift, 5 poäng.
Handledd studiepraktik 15 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Praktiken genomförs på en av utbildningsinstitutionen godkänd praktikplats inom arbetsfält där socialarbetare är verksamma.
Socialt arbete och teoretiska perspektiv (3), analysuppgift 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå

Termin 4
Under denna termin diskuteras och granskas socialt arbete utifrån dess praktik. Terminen består av fyra kurser. Ett övergripande syfte för terminen är att studenterna ska bearbeta sina praktiska och personliga erfarenheter och väva samman dessa med teoretisk kunskap för att närma sig ett professionellt förhållningssätt.
Socialt arbete: samhälle, kultur och mänskliga rättigheter (1) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Socialt arbete: samhälle, kultur och mänskliga rättigheter (2) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Socialt arbete med barn och familj 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Socialt arbete: missbruk av alkohol och andra droger 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå

Termin 5
Termin fem har två obligatoriska kurser och två där det erbjuds alternativ.
Vetenskapsteori och metod för socialt arbete (Fördjupning) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Samhällsarbete 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Valbar teorikurs 5 p
Valbar teorikurs relevant för socionomprogrammet
Den tredje 5-poängskursen på terminen är valbar. Kursutbudet kan variera och begränsas av antalet studenter som söker en kurs.
Valbar teorikurs 5 p
Vilken kurs som ska läsas som nummer fyra styrs av studentens önskemål om praktik. Vid praktik utomlands Socialt arbete i andra länder, i annat fall Socialt arbete i Sverige.
A:
Socialt arbete i andra länder 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
B:
Socialt arbete i Sverige 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå

Termin 6
Terminen består av två kurser, Handledd studiepraktik, 15 poäng, och Forskningsöversikt, 5 poäng.
Handledd studiepraktik 15 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Praktiken genomförs på en av utbildningsinstitutionen godkänd praktikplats inom arbetsfält där socialarbetare är verksamma. Praktik kan ske utomlands.
Forskningsöversikt 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Den studerande ska under del av praktikterminen, motsvarande 5 veckor, genomföra en forskningsöversikt.

Termin 7
Valbar kurs 10 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete C -nivå
Termin 7 är en fördjupningstermin med valbara kurser. Terminens första hälft innehåller en teorikurs omfattande 10 poäng som på olika sätt behandlar det sociala arbetets praktik och teori. Gemensamt för samtliga dessa kurser är:
• praktikuppföljning
• arbetsmoment om etik och professionellt förhållningssätt
• uppsatsförberedelser.
Exempel på valbara fördjupningsalternativ som kan förekomma:
• Förändringsinriktat socialt arbete: individ och grupp
• Internationellt socialt arbete
• Interkulturellt socialt arbete
• Samhällsarbete
• Socialt arbete: missbruk
• Socialt arbete och kön
• Kurs inom området social omsorg
• Kurs med inriktning på rättsvetenskap och socialt arbete

Uppsats 10 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete C -nivå
Under terminens senare hälft genomförs ett uppsatsarbete inom fördjupningsområdet omfattande 10 poäng.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Socionomprogrammet omfattar 140 poäng (3,5 års normal studietid). Programmet utgör en sammanhängande helhet där olika delar bygger på varandra. Det finns också grundläggande och återkommande inslag i utbildningen, t.ex. etisk reflexion kopplat till socialt arbete. Ett annat moment är vetenskapligt läsande och skrivande.
De två första terminernas grundläggande teoretiska studier, teorikursen termin 3 samt första praktiken, innehåller socialt arbete A-nivå (55 p). Termin 4 och 5, forskningsöversikt på termin 6 samt andra praktiken, innehåller socialt arbete på B-nivå. Termin 7 utgör fördjupningstermin i socialt arbete på C-nivå (20 p), varav 10 p är uppsats.

Programmet innehåller flera återkommande moment där studenter ska lära sig använda och förstå bibliotekets olika resurser för litteratur- och informationssökning.

Valbarhet i programmet
Studieordningen är bunden, men valbarhet tillåter studenten att i viss utsträckning påverka innehållet i sin utbildning:
• Praktikplats till båda praktikperioderna väljes individuellt i samråd med institutionen och innehållet i de två teoretiska kurserna knutna till praktikperioderna grundar sig delvis på studentens val. Den andra praktikterminen kan fullgöras utomlands.
• På termin 5 återfinns en viss valbarhet vad gäller kurser, vilket också gäller C-kurser på termin 7. Kursutbudet kan variera och begränsas av antalet studenter som söker en kurs.
• Vill man läsa kurser vid utländska universitet kan detta ske efter ansökningsförfarande.

Två praktikperioder - Sverige och utomlands
I utbildningen ingår två handledda studiepraktikperioder om vardera 15 poäng (socialt arbete A- respektive B-nivå). Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät som möjliggör praktik utomlands på termin 6 om studenten så önskar.
Praktikperioder ska i första hand genomföras inom geografiska områden som anvisas av Institutionen för socialt arbete. För närvarande är detta följande län: Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Södermanland. Praktik utanför dessa områden kan ej garanteras.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För tillträde till termin 3 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 30 poäng.
För tillträde till termin 6 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 95 poäng. Av dessa 95 poäng skall 15 utgöra praktik.
För tillträde till termin 7 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 115 poäng.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningsformerna kan variera. Det förekommer föreläsningar, seminarier, projekt- och grupparbeten, tillämpningsövningar och handledning.

Socionomutbildningen bygger på ett förhållnings- och arbetssätt som innebär aktiv inlärning, problematisering och kritisk granskning. Arbetsformerna syftar till att träna de studerandes aktiva kunskapssökande genom att kritiskt granska och sakligt argumentera i såväl tal som skrift, samt till att utveckla medvetenheten om den egna personens betydelse i det sociala arbetet. En genomgående strävan är att tillvarata och bearbeta studenters egna erfarenheter i utbildningens olika moment.

Närvaro är obligatorisk i de fall då ett aktivt deltagande utgör en del av examinationen eller undervisningsformen.

Kursutvärdering ska genomföras och ingå som en integrerad del av varje kurs.

Bedömningen av den studerandes kunskaper ska vara individuell eller utformad så att en individuell prövning kan ske.

I utbildningen eftersträvas en mångfald av former för examination vilka som allmän princip ska fylla ett inlärningssyfte såväl som ett kontrollsyfte. Det kan t.ex. förekomma salstentamen, hemtentamen i olika utformningar, seminarier med eller utan skriftligt inslag och muntlig tentamen i grupp eller enskilt. Allmänt sett anpassas tentamensformerna efter kursens kunskapsmässiga innehåll.
Vid prövning av den studerandes kunskaper och färdigheter skall, i fråga om tillämpliga processbedömda moment även mognad och självständigt omdöme beaktas.

Betygsskala framgår av kursplan.

Examensbenämning

Socionomexamen

Övrig information

Den studerande har möjlighet enligt 6 kap 12 § högskoleförordningen att efter särskilt beslut tillgodoräkna sig godkänd utbildning genomgången i annat sammanhang inom eller utom landet. Den studerande får i vissa fall, efter särskilt beslut, tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Tillgodoräknande som avser hel kurs eller annat helt utbildningsmoment inom linjen anges i utbildningsbeviset.

Inrättad 1997-05-28 av Utbildningsrådet för sektorn socialt arbete och vård vid Mitthögskolan. Reviderad: 1999-11-05, 2000-06-21 av Humanvetenskapliga huvudområdet samt 2002-10-18 och 2003-03-21 av Grundutbildningsrådet vid Humanvetenskapliga huvudområdet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07