Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Rehabiliteringsvetenskap, 180 hp

Study Programme of Rehabilitation Science 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VREHG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 412/0100502
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-08-12
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är:

- att utifrån ett helhetsperspektiv mobilisera och frigöra resurser på individ-,
grupp-, och samhällsnivå
- att genom samverkan mellan individ, organisation/arbetsgivare och olika
myndigheter uppnå en effektiv rehabilitering
- att professionellt bemöta människor i behov av rehabilitering och habilitering
med särskilt beaktande ur ett genus- och interkulturellt perspektiv
- att planera och genomföra egna undersökningar och projekt samt att ta del av
forskningsresultat och praktiskt tillämpa dessa
- att till det omgivande samhället sprida kunskap om resultat som vunnits genom
forskning och utvecklingsarbete inom området.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Rehabiliteringsvetenskap, 180 hp följande lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:

- visa kunskap och förståelse inom det rehabiliteringsvetenskapliga
området utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna mobilisera och frigöra
resurser på individ-, grupp-, och samhällsnivå
- visa kunskap om tillämpliga metoder för en framgångsrik rehabilitering och
fördjupning inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt kunskap om aktuella
forskningsfrågor
- förklara innebörden av ett professionellt bemötande av människor i behov av
rehabilitering och habilitering med särskilt beaktande ur ett genus- och
interkulturellt perspektiv
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det
rehabiliteringsvetenskapliga området
- visa förmåga att inom rehabiliteringsvetenskap göra bedömningar med hänsyn
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används samt
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Innehåll

Programmet omfattar följande kurser:

Termin 1
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), 30 hp

Termin 2
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), 30 hp

Termin 3
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), med inriktning mot arbetsliv I, 30 hp

Termin 4
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), med inriktning mot arbetsliv II, 30 hp

- kursen innefattar bl a tillämpade studier om 15 hp

- under år två knyts studenten till en referensarbetsplats i syfte att tillämpa de
teoretiska kunskaperna i ett praktiskt sammanhang.

Termin 5
Valbara kurser, 30 hp
Fritt valda kurser inom samhälls-/beteendevetenskap/medicin.

Termin 6
Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp
- Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp innefattar bl a ett självständigt arbete om
minst 15 hp

Kurserna kan komma att ges i annan ordning än den ovan angivna och kursmomenten kan komma att ändras i vissa avseende under studietidens gång.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningen ska utveckla kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individen, men också på organisations- och samhällsnivå när ohälsa eller funktionshinder föreligger eller befaras. Vid Mittuniversitetet ligger fokus på personer med behov av rehabilitering i arbetsför ålder. Inom programmet betonas ett offensivt, kreativt och förebyggande förhållningssätt.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De krav som ställs för att gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs ortsövergripande, med normal studietakt och på distans
med sammankomster både i Sundsvall och Östersund.

Programmets pedagogiska filosofi utgår från det flexibla lärandet, där stor vikt läggs vid flexibla studieformer och studentens egen inlärning. I syfte att bygga broar mellan teori och praktik innehåller utbildningen inslag av tillämpat
rehabiliteringsarbete. Examinationsformerna varierar beroende på ämnets karaktär och omfattning. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet rehabiliteringsvetenskap
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Rehabilitation Science

Övrig information

Övergångsbestämmelser (SFS 2004:289)
De studenter som påbörjat Rehabiliteringsvetenskapliga programmet före höstterminen 2006 har rätt att inom ett år fullfölja kurser enligt tidigare gällande utbildningsplan.

Internationalisering
Möjligheter till internationellt utbyte finns i utbildningen.

Utvärdering
Utvärdering sker i varje kurs och efter avslutat program för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av utbildningen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07