Utbildningsplan för:

Journalistprogrammet, 180 hp

Journalism Programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SJOUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/135
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-07-04
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med journalistutbildningen är att studenten ska skaffa sig goda kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen framgångsrikt kunna arbeta med journalistisk verksamhet i olika medier. Den studerande ska lära sig att analysera, granska och ifrågasätta mediernas roll liksom sin egen roll inom medierna och samhället. Genom utbildningen ska studenten tillägna sig såväl ett journalistiskt som ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR JOURNALISTPROGRAMMMET
Efter avslutat program ska studenten teoretiskt:
- kunna urskilja och överblicka olika inriktningar i det vetenskapliga ämnet journalistik
- kunna analysera, bedöma och organisera journalistiskt material
- kunna analysera språkliga och stilistiska regler och tillämpningar
- kunna förklara demokratins grunder och det svenska samhällets uppbyggnad
- kunna kritiskt granska den svenska mediebranschen och mediernas roll i samhället
- kunna konstruera egna och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten

Efter avslutat program ska studenten praktiskt:
- kunna kritiskt granska och värdera journalistiskt material
- kunna uttrycka sig korrekt i skrift och tal i olika journalistiska genrer och medier
- kunna tillämpa principer och teknik för journalistisk produktion och redigering
- visa förståelse för etiska frågeställningar, relevanta för yrkesutövning inom journalistiken
- kunna göra självständiga analyser och vetenskapliga undersökningar
- kunna tolka och gestalta nyheter och samhällsskeenden
- självständigt och tillsammans med andra kunna planera, genomföra, utvärdera och utveckla journalistisk verksamhet

Innehåll

JOURNALISTIK GR (A):
Journalistikens grunder, 7,5 hp
Mediespråk och redigering, 7,5 hp
Massmedierätt och etik, 7,5 hp
Journalistiska metoder i TV, radio, tidning, 15 hp
Medier och samhälle 7,5 hp

JOURNALISTIK GR (B):
Vetenskaplig metod B, 7,5 hp
Vetenskaplig rapport, 7,5 hp
Grävandets grunder, 7,5 hp
Journalistisk metod, fördjupning, 7,5 hp
Politisk kommunikation, 7,5 hp
Samhällsjournalistik, 7,5 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 30 hp

JOURNALISTIK GR (C):
Journalistik och kommunikationsteori C, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
C-uppsats, 15 hp

Valbara kurser (sjätte terminen), 30 hp
Kan läsas vid svenskt eller utländskt universitet. Utlandsstudieplatsen kan sökas
genom Mittuniversitetets utbytesprogram.

Behörighet

Historia A och Samhällskunskap A
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Journalistprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram som leder fram till kandidat- eller filosofie kandidatexamen. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Vilka krav som ställs för att få gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet journalistik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik beroende på sammansättningen av valbara kurser. Båda benämningarna översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Journalism.

Övrig information

Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07