Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Master Degree in Quality Management and Leadership, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TKVLA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1432
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-07-09
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningsprogrammets syfte är att ge färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna leda utvecklings- och förbättringsarbete inom företag och myndigheter. I detta ingår djupare insikt och kunskap om ledarskapets roll i arbetet och om de grundprinciper för kvalitetsutveckling som krävs för ett lyckosamt utvecklingsarbete.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom det huvudsakliga området för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom det huvudsakliga området för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


MÅL FÖR MAGISTERPROGRAM I KVALITETS- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten;
- Visa förmåga att redogöra för och förklara grundtankarna inom offensiv kvalitetsutveckling
- Visa förmåga att redogöra för och förklara olika ledarskapsteorier
- Visa förståelse för hur olika organisationstyper, ledarstrukturer och värderingar kan påverka medarbetarnas motivation för förändringsarbete.
- Kunna förklara hur olika ledarskapsstilar påverkar möjlighet till framgångsrik verksamhetsutveckling

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången utbildning ska studenten;
- Självständigt kunna, utifrån olika kvalitetsmetoder, föreslå arbetssätt och verktyg för förbättringsarbete i organisationer.
- Självständigt kunna, utifrån genomförd organisationsdiagnos bedöma organisationens möjligheter till effektiv utveckling samt föreslå tillvägagångssätt för denna utveckling.

Innehåll

Ingående moment i utbildningen är:
- Ledning av verksamhet och personal
- Motivationsfrämjande ledarskap
- Förändringsledning och organisationsutveckling
- Verksamhet, arbete och arbetsprestation
- Arbetsmotivation och arbetsrelaterade attityder
- Värderingar, metoder och arbetssätt för offensiv kvalitetsutveckling
- Kundorienterad utveckling av varor och tjänster
- Verksamhetsanalys, utvärdering och förbättringsinstrument
- Kundbehov, kundtillfredsställelse och lönsamhet
- Vetenskaplig metod

Kurser för magisterprogrammet:
Kvalitetsteknik AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 7,5 hp *
Kvalitetsteknik AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 7,5 hp *
Kvalitetsteknik AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 7,5 hp
Psykologi AV, Ledning och ledarskap i organisationer, 7,5 hp
Psykologi AV, Personal- och organisationsutveckling, 15 hp *
Kvalitetsteknik AV alt. Psykologi AV, Examensarbete, 15 hp

* inkluderar vetenskaplig metod.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inom områdena teknik (exempelvis civilingenjör och teknisk kandidat) eller ledning och ledarskap (exempelvis sociologi, psykologi, ekonomi och personal- och arbetslivsfrågor) eller annan examen med relevans för huvudområdet kvalitets- och ledarskapsutveckling.

Programbeskrivning

Kompetens inom kvalitets- och ledarskapsutveckling är efterfrågad inom både traditionell industri, tjänsteproducerande företag och organisationer samt inom forskningen. Genomgången utbildning kan leda till befattningar inom områden som till exempel projektledning, kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling. Programmet vänder sig främst till yrkesverksamma men kan även läsas av studenter som just avslutat sina högskolestudier. Programmet är tvärvetenskapligt och branschoberoende och leder till specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling med inriktning mot ledarskap och organisation.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet kvalitets- och ledarskapsutveckling som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Quality Management and Leadership.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Genomgången utbildning och genomfört examensarbete inom kvalitetsteknik ger möjlighet till studier på forskarnivå inom Industriell produkt- och kvalitetsutveckling.

För studenter med en kandidatexamen inom psykologi ger genomgången utbildning och genomfört examensarbete inom psykologi möjlighet till studier på forskarnivå inom psykologi.

Sidan uppdaterades 2021-12-07