Sportteknologi - Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Sportteknologi - Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp

Sports Technology - Innovative Product Design within Sports Technology and Tech Adventure, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TSPTG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1433
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-07-09
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Studenten skall efter genomförd utbildning ha teoretiska kunskaper och vissa praktiska färdigheter för yrkesverksamhet som ingenjör inom området Sportteknologi. Arbetsområdena spänner över ett brett fält, förutom arbetsuppgifter inom traditionell produktutveckling kan även nämnas: produktutveckling av outdoor-produkter, projektledare inom upplevelserelaterade verksamheter, beställare av tjänster och produkter inom upplevelsesegmentet, produktutveckling av handikapphjälpmedel samt produktutveckling av sportrelaterad utrustning och skydd.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR SPORTTEKNOLOGI

Kunskap och förståelse
Studenten skall
- kunna redogöra för grundläggande begrepp, samt motivera problemlösningar, inom belastnings- och rörelseanalys, projektledning, biomekanik, kvalitetsteknik och försöksplanering, design och virtuella prototyper, fysiologi och anatomi, produktutveckling samt optimering.
- kunna identifiera, tolka och förklara frågor inom produktutveckling omfattande designmetodik, konstruktion och tillverkning speciellt riktad mot tillämpningar där interaktionen mellan människa och teknik är särskilt accentuerad.

Färdighet och förmåga
Studenten skall
- visa ingenjörsmässig förmåga att utveckla metoder och strategier, som krävs för att kunna utföra kvalificerad produkt- och processutveckling inom området ”människa – teknik” interaktion och då speciellt inriktat mot sport.
- visa förmåga att utföra design av sportrelaterad utrustning för såväl motionärer som elitidrottare, samt design av handikapphjälpmedel och av skydds- och säkerhetsutrustning i samband med sportutövning. Här inbegrips begrepp såsom, anatomi, materialval, konstruktion, tillverkning och utprovning.
- visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och genom detta ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
- kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall
- inom det område som utbildningen avser, visa förmåga att söka och delvis värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Innehåll

Maskinteknik GR (A):
Introduktion till upplevelseteknologi, 7,5 hp
Projektledning/projekthantering, 7,5 hp
Modell- och prototypframtagning, 7,5 hp
Biomekanik, 7,5 hp
Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp
Belastningsanalys inom idrottsmekanik, 7,5 hp
Humanbiologi för ingenjörer, 7,5 hp
Moderna material, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp
Design och virtuella prototyper II, 7,5 hp
Innovativ produktutveckling, 7,5 hp

Maskinteknik GR (C):
Tillämpad biomekanik, 7,5 hp
Datorstödd dimensionering, 7,5 hp
Konstruktionsoptimering, 7,5 hp
Examensarbete, C-uppsats 15 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp
Kvalitetsteknik GR (B), Försöksplanering i förbättringsarbete, 7,5 hp

Matematik/Tillämpad matematik GR (A):
Introduktionskurs, 7,5 hp
Översiktskurs i analys, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp

Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 7,5 hp

Behörighet

Fysik B, Kemi A och Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och inbegriper kurser och inslag som syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att arbeta som maskiningenjör inom området produktutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma.
Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen. Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete om 15 högskolepoäng.
Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik, med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering.

Övrig information

För programmet ansvarar Institutionen för teknik och hållbar utveckling inom Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07