Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Lärarutbildning, 210-330 hp

Teacher training programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULÄRG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/1083
  • Högskolepoäng: 210-330
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-02-18
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som behövs för att arbeta som lärare i förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem.

Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i Högskolelagen samt i Högskoleförordningen har lärarutbildningen vid Mittuniversitetet följande lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten

- visa kunskap och förståelse för hur kunskaper från olika områden, exempelvis
forskning, erfarenheter och utvecklingsarbeten, kan integreras i verksamheten
- visa förmåga att arbeta i nätverk med andra lärare och skolor
- visa förmåga att genomgående i utbildningen använda informations- och
kommunikationsteknik
- visa förmåga att tillägna sig ett internationellt förhållningssätt till utbildning
och forskning

Innehåll

I samtliga inriktningar ingår Allmänt utbildningsområde (AUO), 90 högskolepoäng (hp). Utbildningen inleds med AUO 1, 30 hp och avslutas med AUO 3, 30 hp. Kursen AUO 2, 30 hp, ligger i mitten av utbildningen, normalt termin 4 eller 5.

Totalt inom AUO finns 15 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom varje inriktning likaledes 15 hp VFU.

Inriktningar

Förskola och förskoleklass, 210 hp
-

Förskoleklass och grundskolans tidigare år, 210 hp
-

Fritidshem, 210 hp
-

Engelska, 300 hp
-

Historia, 300 hp
-

Matematik och Naturvetenskap, 270 hp
-

Samhällskunskap, 330 hp
-

Svenska, 330 hp
-

Svenska som andra språk, 330 hp
-

Behörighet

.
Förskola och förskoleklass OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B.
Förskoleklass och grundskolans tidigare år OB 16: Ma B, Na B, Sh A, (alt Bi A+Ke A +Fy A motsvarar Naturkunskap A+B).
Fritidshem OB 16: Ma B, Na B, Sh A, (alt Bi A+Ke A+Fy A motsvarar Naturkunskap A+B). Undantag ges för Ma B.
Engelska OB 2: En B, Aktuellt språk steg 3. Undantag ges för Aktuellt språk steg 3.
Historia OB 1: Hi A, Sh A.
Matematik och Naturvetenskap OB 13: Bi B, Fy B, Ke B, Ma D. Sänkning från Bi B till Bi A, från Fy B till Fy A och från Ke B till Ke A.
Samhällskunskap OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B.
Svenska OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B.
Svenska som andra språk OB 6: En B, Sh A. Undantag ges för En B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar lärare för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

I Mittuniversitetets examensbeskrivning anges kraven för att erhålla lärarexamen för grundnivå och avancerad nivå.

Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på omfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå. Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om dels 180 eller 210 högskolepoäng (grundnivå), dels 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå). För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade områden, som kan innehålla kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå: ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng, en eller flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng mot ett ämne eller ämnesområde och minst en specialisering om minst 30 högskolepoäng. Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 15 högskolepoäng vara verksamhetsförlagda. Minst 15 högskolepoäng per inriktning skall också vara verksamhetsförlagda.

De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen skall till huvuddelen genomföras inom ramen för aktuell lärarexamen och bidrar till integration mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning, vilket bidrar till utveckling av yrkeskunskaperna. Målsättning, riktlinjer och föreskrifter beträffande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilt dokument (Dnr MIUN 2007/1206).

Specialiseringar kan vara på grundnivå eller avancerad nivå och den studerande väljer specialiseringskurser utifrån examensmål. Kurser väljs ur särskild förteckning se www.miun.se/lun/specialisering eller ur Mittuniversitetets övriga utbud eller kurser vid andra lärosäten. Sådana specialiseringskurser ska för att kunna ingå i en lärarexamen, godkännas av Lärarutbildningsnämnden (LUN).

För lärarexamen om 210 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng.

Eventuella val sker vid tidpunkter som är fastställda av Mittuniversitetet inför terminer med specialiseringar och inför en eventuell andra inriktning med möjlighet att ytterligare profilera en individuell utbildnings- och examensprofil. Den studerande måste ansöka om plats inför kurserna i Allmänt utbildningsområde 31-60 och 61-90 högskolepoäng. Den studerande ansvarar själv för att eventuella kursval är relevanta för aktuell lärarexamen och därmed uppfyller examensordningens kurskrav.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Lärarexamen

Sidan uppdaterades 2021-12-07