Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 hp

Teaching Programme in Secondary Education, 7-9

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULÄGG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/412
  • Högskolepoäng: 270
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-02-18
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 9 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Lärarutbildning - Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 följande lokala mål:

Den blivande ämnesläraren ska ha insikten och förmågan att leda ämnesundervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik.

Innehåll

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i tre undervisningsämnen, 195 högskolepoäng: Ämnesstudierna minst 90 hp i ett relevant ämne samt
minst 45 hp vardera i övriga två undervisningsämnen.
Om två undervisningsämnen är svenska eller samhällskunskap omfattar ämneslärarexamen endast av två av dessa undervisningsämnen eftersom dessa alltid kräver 90 hp vardera.

Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:
- Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.
- Läroplansteori och didaktik,
- Vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- Utveckling och lärande och specialpedagogik,
- Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
- Bedömning och betygssättning,
- Utvärdering och utvecklingsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp, varav 15 hp ämnesrelaterad till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna.

Självständigt arbete (examensarbete)
För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Inriktningar

Biologi/Fysik/Kemi, 270 hp
Biology/Psysics/Chemistry

Svenska/Samhällskunskap, 270 hp
Swedish/Civics

Kemi/Biologi/Fysik, 270 hp
Chemistry/Biology/Psysics

Samhällskunskap/Svenska, 270 hp
Civics/Swedish

Svenska/Historia/Engelska, 270 hp
Swedish/History/English

Samhällskunskap/Historia/Engelska, 270 hp
Civics/History/English

Behörighet

samt OB 6c: En B och Sh A.
Utöver grundläggande behörighet och områdesbehörighet 6c gäller behörighetskurser utifrån sökandes val av ämneskombination.

Biologi/Fysik/Kemi: En B, Sh A, Bi B, Fy B, Ke B, Ma D
Svenska/Samhällskunskap: En B, Ma B, Sh B
Kemi/Biologi/Fysik: En B, Sh A, Bi B, Fy B, Ke B, Ma D
Samhällskunskap/Svenska: En B, Ma B, Sh B
Svenska/Historia/Engelska: En B, Sh A, Hi A
Samhällskunskap/Historia/Engelska: En B, Ma B, Sh B, Hi A
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 med tydlig yrkesidentitet och med den kunskap och kompetens som krävs för yrkesutövningen. Inriktningen har som huvudregel att ge lärarna kompetens att undervisa i tre ämnen i relevanta kombinationer för att passa skolans behov och därigenom öka lärarens anställningsbarhet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Övrig information

Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.
För ämneslärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2021-12-07