Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Biologiprogrammet, 120 hp

Biology programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NBIAM
  • Diarienummer: 2004:12
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2006-01-20
  • Giltig fr.o.m: 2004-04-24

Syfte

Biologiprogrammet är treårigt och leder till Filosofie kandidatexamen i biologi. Utbildningen är indelad i två delar: basblock och inriktning. Basblocket omfattar det första året och består av 40p grundkurser i biologi. Efter basblocket väljs inriktning. Syftet med dessa val är att du, efter att ha tillägnat dig goda baskunskaper i biologi, ska få fördjupade kunskaper inom antingen naturvårdsbiologi eller idrottsfysiologi.

Lärandemål

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla den studerandes förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser.
Målet är att studenten ska förvärva kunskaper både på djupet och på bredden inom ämnet biologi med särskilt kunnande inom vald inriktning.

Under utbildningen ska de studerande förvärva:
- mycket goda kunskaper inom ämnet biologi inom vald inriktning
- kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom ämnet biologi
- grundläggande kunskaper inom ett eller flera biämnen vars tillämpning är
relevanta för den valda inriktningen.
- erfarenhet av tillämpning av biologisk kunskap syftande till yrkesverksamhet.

Enligt högskolelagen skall den grundläggande högskoleutbildningen ge studenten
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom området biologi skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området biologi.

För de mål som finns för filosofie kandidatexamen hänvisas till i Högskoleförordningen samt i Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Innehåll

Årskurs 1 Basblock
Biologi A, Systematik botanik, 5 p
Biologi A, Cell- och molekylärbiologi 5 p
Biologi A, Växtfysiologi 5 p
Biologi A, Genetik 5 p
Biologi B, Zoosystematik med morfologi 5 p
Biologi B, Ekologi 5 p
Biologi B, Zoofysiologi med morfologi 5 p
Biologi B, Fältekologi 5 p
= 40 poäng

Inriktning Naturvårdsbiologi

Årskurs 2
Biologi C, Naturvårdsbiologi I, Biologisk mångfald 10 p
Biologi C, Naturvårdsbiologi II, Landskapsekologi 10 p
Biämne 20 p

Årskurs 3
Biologi C, Naturvårdsbiologi, Praktik 10 p
Miljövetenskap A, Miljörätt 5 p
Miljövetenskap A, Nationella miljömål 5 p
Biämne/valbara kurser 10 p
Biologi C, Examensarbete 10 p

Inriktning Idrottsfysiologi

Årskurs 2 och Årskurs 3
Biologi C, Arbetsfysiologi 10 p
Idrottsvetenskap, Nutrition 10 p

1 av följande kurser
Idrottsvetenskap, Biomekanik 5 p
Idrottsvetenskap, Idrottspsykologi 5 p

Biologi C, Omgivningsfysiologi 10 p
och/eller
Biologi C, Zoofysiologi, 10 p

Biämne (kemi eller idrottsvetenskap) 20 p

Valbara kurser 5 - 15 p
Biologi C, Examensarbete 10 p

Inriktningar

Naturvårdsbiologi, 0 hp
Nature Conservation Biology

Idrottsfysiologi, 0 hp
Health and Exercise Physiology

Behörighet

Ma C, Ke A, Bi A
För biämnena kemi och naturgeografi krävs dessutom Fysik A och Kemi B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns för att gå vidare till högre kurser, förutom vad som anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs på heltid i form av fältstudier, laborationer, projektarbeten, praktik, studiebesök, seminarier och föreläsningar.

Studierna kan vara problembaserade eller projektinriktade. Studenten tränas systematiskt att - med hjälp av teoretiska kunskaper – praktiskt lösa arbetsuppgifter av ökande svårighetsgrad inom respektive område.

Teoretiska kursmoment tenteras vanligen skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt i muntliga och/eller skriftliga rapporter, som oftast behandlas på seminarier och som bedöms av lärare/lärarlag.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Studerande som med godkänt resultat har följt programmets första 3 årskurser uppfyller fordringarna för Filosofie kandidatexamen med huvudämnet biologi.

Beträffande engelsk översättning och examensfordringar: Se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Kurserna i Biologi AB ges som flexibelt lärande vilket innebär att studenten kan välja någon av formerna distans- eller campusstudier eller en kombination av dessa. Kurser på C nivå kan ges som campus- eller distansstudier, se respektive kurs.

Inom ramen för programmet finns det möjligheter till utlandsstudier på en eller flera kurser.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Kostnader för resor mellan de olika studieorterna står studenten för.

Inriktning och kurser kan ställas in vid för få sökanden.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Möjligheter finns att bygga på programmet till en magisterexamen i biologi genom att Biologi C, Examensarbete 10 p i årskurs 3 ersätts med biämne/valbar kurs 10 p. Årskurs 4 består då av kurserna Biologi D, Examensarbete 20 p samt Valbara kurser 20 p. Alternativt kan Examensarbeten ingå på C- och D-nivå med 10 p i vardera nivå.


Biologiprogrammet inrättades 2003-10-20 av Högskolestyrelsen för Mitthögskolan. Utbildningsplanen för Biologiprogrammet på 120/160 poäng godkändes 2003-10-20 av grundutbildningsrådet inom huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier. Utbildningsplanen reviderades av grundutbildningsrådet inom huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier 2004-04-24 samt av grundutbildningsområdet inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2006-xx-xx.

Sidan uppdaterades 2021-12-07