Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i psykologi, 60 hp

Master (one year) in Psychology, 60 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPSKA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2013/631
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Psykologi
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2013-09-02

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en gedigen träning i analytiskt och systematiskt tänkande med teoretiskt och vetenskapligt djup, vilket är en grundförutsättning för oberoende forskning i psykologi. Syftet är vidare att skärpa studenternas förmåga till självständiga och kritiska bedömningar. Tanken är att studenterna efter slutfört program ska kunna ha kvalifikationer som är attraktiva för projektarbete, projektledning och utredningsarbete i offentliga myndigheter, organisationer och företag.

Lärandemål

Utifrån de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 tillämpar Magisterprogram i psykologi följande lärandemål:

Kunskap och förståelse
För magisterexamen enligt denna utbildningsplan skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom de områden som utbildningen specificerar, inbegripet såväl överblick över psykologiämnet som sådant som fördjupade kunskaper inom specificerade områden samt visa insikt i forsknings- och utvecklingsarbete som förekommer, och
– visa fördjupad kunskap om de forskningsmetoder som förekommer inom dessa områden.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen enligt denna utbildningsplan skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap inom de områden som utbildningen specificerar och att tillämpa detta på komplexa företeelser och frågeställningar, även i situationer med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom de områden som utbildningen specificerar samt att planera och med adekvata metoder genomföra projektuppgifter inom givna tidsramar,
– i projektarbeten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att genomföra kvalificerat projektarbete, projektledning och utredningsarbete i offentliga myndigheter, organisationer och företag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen enligt denna utbildningsplan skall studenten
– visa förmåga att utifrån psykologisk kunskap inom de områden som utbildningen specificerar som grund göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på psykologiskt forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om den psykologiska vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare psykologisk kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling i psykologi.

Innehåll

Psykologi AV, Klinisk psykologi, 7,5 hp
Psykologi AV, Experimentell psykologi, 7,5 hp
Psykologi AV, Organisations- och socialpsykologi, 7,5 hp
Psykologi AV, Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetodik och –etik, 7,5 hp
Psykologi AV, Psykologins historia och vetenskapsteori, 7,5 hp
Psykologi AV, Självständigt arbete/examensarbete, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen i psykologi omfattande minst 180 hp, inklusive ett examensarbete/självständigt arbete om minst 15 hp, eller motsvarande utländsk examen. Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c (från gymnasiet). Engelska B/6 (från svenskt gymnasium) eller motsvarande från utländskt gymnasium, eller genom internationellt godkänt test i engelska ( t ex TOEFL/IELTS).

Programbeskrivning

Programmet byggs upp utifrån ämnets forskningsmässiga huvudinriktningar: klinisk psykologi, experimentell psykologi (med inriktning mot emotion, perception och kognition) organisations- och socialpsykologi, samt utvecklingspsykologi. Dessutom innehåller utbildningen en kurs i forskningsmetodik och etik, samt en i vetenskapsteori och psykologins historia förutom ett uppsatsarbete om 15 hp. De olika fördjupningskurserna ger studenten en orientering i ämnets huvudinriktningar vid Mittuniversitetet, som ska ligga till grund för dennes val av egen fördjupning i uppsatsarbetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningsmetoder framgår av respektive kursplan. Det är möjligt att genomföra utbildningen både på hel- och halvfart. Kurserna är främst strukturerade i projektform. Undervisning sker således främst i form av handledning och seminarier.

Examination sker i form av skriftliga och muntliga presentationer av projektaktiviteter.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet psykologi
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Psychology

Sidan uppdaterades 2021-12-07