Internationellt kandidatprogram i biologi

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt kandidatprogram i biologi, 180 hp

International Bachelor's Programme in Biology, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIBIG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/1389
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-08-28
  • Giltig fr.o.m: 2013-06-01

Syfte

Huvudsyftet är att studenten i utbildningen ska utveckla kunskaper och färdigheter, förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det biologiska området. Studenten ska även utveckla förmågan till professionell verksamhet i en internationell miljö.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT KANDIDATPROGRAM I BIOLOGI

Kunskap och förståelse
Den studerande ska ha tillägnat sig
- grundläggande kunskaper i biologi och fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi eller andra relevanta biologiområden för avancerade studier i biologi
- kunskaper baserade på erfarenheter från exkursioner och laborationer kombinerat med rådande teoribildning
- kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom ämnet biologi
- förståelse för det biologiska livets villkor på jorden
- grundläggande kunskaper inom ett eller flera biämnen vars tillämpning är
relevanta för naturvårdsbiologi eller andra relevanta biologiområden

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
- ha kvalificerad färdighet att i en professionell miljö lösa naturvårdsbiologiska frågeställningar
- ha erfarenhet av att formulera och lösa biologiska frågeställningar både i en laboratorie- och en naturmiljö
- ha erfarenhet av att tillämpa biologisk kunskap syftande till yrkesverksamhet
- kunna utbyta kunskaper inom biologiområdet även med personer utanför kunskapsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
- ha sådana kunskaper att han/hon kan ge en uppfattning om livets funktion och villkor på jorden
- kunna verka professionellt både i en nationell och en internationell miljö

Innehåll

År 1

Biologi GR (A), Växtfysiologi, 7,5 hp
Biologi GR (A), Zoologi – systematik och morfologi, 7,5 hp
Biologi GR (A), Cell- och molekylärbiologi, 7,5 hp
Biologi GR (A), Zoofysiologi och morfologi, 7,5 hp
Biologi GR (B), Fältekologi, 7,5 hp
Biologi GR (A), Genetik, 7,5 hp
Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser, 15 hp

År 2
Biologi GR (A), Systematisk botanik med floristik, 7,5 hp
Biologi GR (B), Ekologi, 7,5 hp
Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Landskapsekologi, 15 hp
Miljövetenskap GR (B), Instrument för hållbar utveckling, 15 hp
Valbara kurser, 15 hp

År 3
Biologi GR (C), Praktik Naturvårdsbiologi, 15 hp
Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Biologisk mångfald, 15 hp
Biologi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp
Valbara kurser, 15 hp

Termin 4 kan utgöras av utbytesstudier vid ett utländskt partneruniversitet.

Inriktningar

Conservation Biology, 180 hp
Conservation Biology

Behörighet

Undantag ges för kravet på svenska i den grundläggande behörigheten.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

En bra naturvårdsbiolog behöver grundläggande kunskaper i biologi. Kunskaperna fördjupar du på kurser i naturvårdsbiologi - den ena behandlar biologisk mångfald, den andra naturvårdsplanering på landskapsnivå. Dessa kunskaper breddas med hjälp av det valda biämnet miljövetenskap.Ytterligare möjligheter till breddning och fördjupning får studenten genom att programmet ger utrymme för egna val. Dessa val kan innebära en förstärkning av en särskild yrkesinriktning eller ett fokus mot forskning. I programmet finns det möjlighet att läsa en utbytestermin vid ett av våra utländska partneruniversitet.
Utbildningen ger erfarenhet och verktyg för att söka lösningar på naturvårdsproblem i våra gemensamma strävanden mot ett hållbart samhälle.
Som ett av kursvalen i programmet finns vår praktikkurs. Valet gör du mot slutet av utbildningen och praktiken kan göras inom offentlig förvaltning eller på ett privat företag. Där får du utveckla dina färdigheter och skaffa värdefulla kontakter inför din kommande yrkesverksamhet. Som biämne läses miljövetenskap.
Utbildningen till naturvårdsbiolog sker nära forskningen inom biologi på Mittuniversitetet där de flesta av projekten är kopplade till naturvård. Naturvårdsintresserade studenter får på Mittuniversitetet en stimulerande och kunskapsintensiv miljö med stora kontaktnät mot yrkeslivet. Utbildningsprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng. Undervisningen bedrivs på engelska och studenterna rekommenderas starkt att läsa en av de senare terminerna vid ett partneruniversitet (termin 4).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns för att gå vidare till högre kurser, förutom vad som anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs på heltid i form av fältstudier, laborationer, projektarbeten, praktik, studiebesök, seminarier och föreläsningar. Fältstudier, laborationer, projektarbeten och seminarier är obligatoriska. Kurslitteraturen som ingår i utbildningen är i huvudsak skriven på engelska och föreläsningar hålls på engelska.

Studierna kan vara problembaserade eller projektinriktade. Studenten tränas systematiskt att, med hjälp av teoretiska kunskaper, praktiskt lösa arbetsuppgifter av ökande svårighetsgrad inom respektive område.

Teoretiska kursmoment tenteras vanligen skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt i muntliga och/eller skriftliga rapporter, som oftast behandlas på seminarier och som bedöms av lärare/lärarlag. Examination är muntlig och/eller skriftlig. Examinerande uppgifter kan göras antingen på svenska eller engelska.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biologi med den engelska översättningen Bachelor of Science with a major in Biology.

Övrig information

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Inom ramen för programmet finns det möjligheter till utlandsstudier på hela terminer eller enstaka kurser.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Kostnader för resor mellan de olika studieorterna står studenten för.

Inriktning och kurser kan ställas in vid för få sökanden.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07