Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Byggingenjör, 120 hp

Degree of Bachelor of Science in Building Engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TBYEI
  • Diarienummer: 2002:13
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2006-03-01
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-04

Syfte

.

Lärandemål

Allmänna mål för högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

Allmänna mål för högskoleingenjörsexamen
För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha:
· tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet
· förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi
· förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion


För ingenjörsutbildningar inom Mittuniversitetet gäller följande allmänna mål:
Den studerande skall
· kunna arbeta i projekt och därvid tillämpa teori och praktik i ingenjörsmässigt arbete, samverka med andra och ta ansvar som projektledare
· kunna väga in humanvetenskapliga perspektiv vid bl.a problemlösning och produktutveckling
· kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbetet i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning
· kunna använda datorer, programvara och mätutrustning i ingenjörsarbete inom valt teknikområde
· kunna skriftligt och muntligt kommunicera på god svenska och i viss utsträckning även på engelska

Utbildningen Byggingenjör, 120 p, har som mål att den studerande skall förvärva både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som förbereder en yrkesverksamhet i byggbranschen med speciell inriktning inom miljöanpassat byggande. Dessa kunskaper blir allt mer efterfrågade i det förändringsarbete för bättre miljö som pågår i allt större omfattning i Sverige och utomlands. Det finns också möjlighet att välja två speciella profilinriktningar, profil Ekobygg samt profil Turism/Event.

Innehåll

Byggingenjör
Byggnadsteknik A: Byggproduktion I 5 p
Byggnadsteknik A: Samhälls- och byggnadsplanering I 5 p
Byggnadsteknik A: Byggnadsmekanik 5 p
Byggnadsteknik A: Praktisk byggteknik 5 p
Byggnadsteknik A: Arbete och miljö 5 p
Byggnadsteknik B: Byggproduktion II 5 p
Byggnadsteknik B: Samhälls- och byggnadsplanering II 5 p **
Byggnadsteknik B: Byggkonstruktion I 5 p
Byggnadsteknik B: Datorstödd byggritning 5 p
Byggnadsteknik B: Byggfysik 5 p
Byggnadsteknik B: Installationsteknik 5 p
Byggnadsteknik B: Mark- och trädgårdsanläggning 5 p * **
Byggnadsteknik B: Byggkonstruktion II 5 p * **
Byggnadsteknik C: Träkonstruktioner 5 p
Byggnadsteknik C: ROT 10 p * **
Byggnadsteknik C: Examensarbete 10 p
Datateknik A: Kommunikation och informationsteknik 5 p
Kvalitetsteknik A: Kvalitetsteknik, Grundkurs 5 p
Maskinteknik A: Projektledning/Projekthantering 5 p
Matematik A: Introduktion till analys A 5 p
Matematik A: Linjär algebra och matematisk statistik 5 p
Matematik A: Matematik A2 5 p

Byggingenjör profil Ekobygg
Kurser markerade med * ovan bytes mot:
Byggnadsteknik A: Ekologisk byggnadsteknik 5 p
Byggnadsteknik A: Inomhusmiljö 5 p
Byggnadsteknik C: ROT/Ekobygg 10 p

Byggingenjör profil Turism/Event
Kurser markerade med ** ovan bytes mot:
Maskinteknik A: Introduktion till upplevelseteknologi 5 p
Byggnadsteknik B: Samhälls- och byggnadsplanering Turism/Event 5 p
Byggnadsteknik B: Markanläggning Turims/Event 5 p
Byggnadsteknik B: Byggkonstruktion Turism/Event 5 p
Byggnadsteknik C: ROT Turism/Event 5 p

Inriktningar

Ekobygg, 0 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Krav som ställs för att gå vidare till de olika kurserna i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. Alla kurser inom Byggnadsteknik ges i flexibel form på kursplattformen WebCT och kan delvis läsas på distans.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska uppgifter, projekt och laborationer. Betyg sätts på varje kurs i programmet , för betygsskala se respektive kursplan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 10 poäng.
Examensbenämning är Högskoleingenjörsexamen, inriktning Byggnadsteknik.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll samt poängfördelning genomgå förändringar.

Inrättad och fastställd 1995-11-28. Reviderad 2002-06-25. Reviderad 2005-09-22.

Sidan uppdaterades 2021-12-07