Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Outdoor and adventure management, 120 hp

Outdoor and Adventure Management, 120 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SADVG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2010/1710
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-10-10
  • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Programmet syftar till att studenten efter genomgången utbildning har goda färdigheter för arbete och praktisk utveckling inom den del av turismbranschen som tar sin utgångspunkt i natur och kulturupplevelser. Utbildningen ska ge studenten kunskaper som bidrar till en hållbar förädling av kulturella och naturgivna resurser i framförallt rurala områden.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.


LOKALA LÄRANDEMÅL FÖR OUTDOOR AND ADVENTURE MANAGEMENT

Kunskap och förståelse:
Studenten ska efter avslutad utbildning visa:
- goda kunskaper om kultur- och naturlandskapets värden och sårbarhet ur ett turistiskt perspektiv.
- goda kunskaper om turistnäringen inom segmentet naturturism, äventyrsturism och sportarrangemang.
- kunskaper om hur en vildmarksbaserad turistisk verksamhet kan genomföras på ett säkert och hållbart sätt.
- kunskaper i ledarskap, gruppdynamik och pedagogik i små och större grupper kopplat till utomhuspedagogik och turistiska produkter.

Färdighet och förmåga:
Studenten ska efter avslutad utbildning visa:
- goda färdigheter i att analysera turistiska produkter ur ett miljövetenskapligt och turismvetenskapligt perspektiv.
- mycket goda färdigheter i metodik för att utveckla och genomföra hållbara turistiska produkter.
- förmåga att söka, syntetisera och använda resultat från forskning och
utveckling inom området.
- god förmåga att planera, genomföra och skriftligt samt muntligt redogöra för ett
självständigt arbete.

Innehåll

År 1
Miljövetenskap GR (A), Naturlandskap - värden och nyttjande, 15 hp
Turismvetenskap GR (A), Introduktion till turism, 7,5 hp
Geografi GR (A), Landskapsanalys och geografins grunder, 7,5 hp

Geografi GR (A), Bergens förhållanden och guidning till attraktioner nu och i framtiden, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Hållbar turism och friluftsliv, 7,5 hp
Miljövetenskap GR (A), Kultur och naturlandskap - fältkurs, 15 hp

År 2
Turismvetenskap GR (A), Ledning av sport- och äventyrsevenemang, 15 hp
Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovativ produktutveckling, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), Upplevelseproduktion och servicemötet, 15 hp
Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning inom outdoor, 7,5 hp *)
Miljövetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning inom outdoor, 7,5 hp **)
Turismvetenskap GR (B), Självständigt arbete Turismvetenskap, 7,5 hp*)
Miljövetenskap GR (B), Självständigt arbete Miljövetenskap, 7,5 hp**)

*) Väljs om den studerande önskar en högskoleexamen inom Turismvetenskap
**) Väljs om den studerande önskar en högskoleexamen inom Miljövetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Programmet är för dig som vill jobba med guidningar, naturvägledning och äventyrsarrangemang inom turism. I Åre finns en inspirerande studiemiljö med närhet till människor och företag, fjäll och skog, äventyr och upplevelser. Utbildningen varvar teori med praktik och innehåller kurser i miljövetenskap, turismvetenskap och geografi.
Miljövetenskapen ger dig kunskaper i hur du kan använda natur och kultur för att skapa nya hållbara upplevelseprodukter och hur du kan driva verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Turismvetenskapen ger kunskaper om turism och resande, turisters efterfrågan av aktiviteter, människors behov av rekreation och fritidsintressen och hur sport- och äventyrsevenemang skapas och leds. Geografi ger dig kunskaper om landskapets förutsättningar och förändringar.
Under utbildningen får du kunskap om hur vildmarksbaserad turistisk verksamhet genomföras på ett säkert och hållbart sätt, hur du vägleder grupper och förstärker upplevelser i natur- och kulturlandskapet. Genom praktiskt arbete får du under dina studier en god vana att genomföra olika turist- och äventyrsarrangemang. Stor vikt läggs vid att kunna röra sig ute i naturen på ett säkert sätt och att hantera grupper så att dessa får en bra upplevelse samtidigt som det sker med stor hänsyn till naturmiljön.
Programmet leder till högskoleexamen i turism- eller miljövetenskap, beroende på hur du väljer ämne för dina avslutande kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot turismvetenskap alternativt miljövetenskap beroende på val av inriktning för det självständiga arbetet och verksamhetsförlagd utbildning.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Utbildningen innehåller praktiska moment och utomhusvistelse vilket innebär behov av särskild utrustning (kängor, ryggsäck, sovsäck mm) för studenten. Tillhandahållande och kostnader för denna typ av utrustning står studenten själv för.

Sidan uppdaterades 2021-12-07