Internationellt kandidatprogram i elektronik

Utbildningsplan för:

Internationellt kandidatprogram i elektronik, 180 hp

International Bachelor's Programme in Electronics, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIELG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/1392
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-10-23
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Huvudsyftet är att studenten i utbildningen skall utveckla kunskaper och färdigheter, förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det elektrotekniska området. Studenten ska även utveckla förmågan till professionell verksamhet i en internationell miljö.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT KANDIDATPROGRAM I ELEKTRONIK

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik och elektroteknik för fördjupade studier inom elektronikkonstruktion
• ha goda kunskaper om konstruktion av inbyggda elektroniksystem
• ha goda kunskaper om kommunikation av ämnesrelaterad information på engelska

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
• kunna konstruera elektroniksystem bestående av befintlig teknik
• kunna formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer och konstruktionsprogram.
• ha fördjupade färdigheter för utveckling av mät - och signaltekniska applikationer.
• ha kvalificerade färdigheter i elektronikkonstruktion och inbyggda system
• kunna formulera och presentera ämnesrelaterat material, skriftligt och muntligt, på engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
• Ha sådana kunskaper att han/hon kan ge en uppfattning om ett elektroniksystems bärighet utifrån teknik och någon av följande aspekter: ekonomi, arbetsvetenskap, miljö eller kvalitet.
• kunna verka professionellt i en internationell miljö

Innehåll

Elektroteknik GR (A), 22,5 hp:
• Ellära och elektronik, 7,5 hp
• Digitalteknik med VHDL, 7,5 hp
• Analog elektronik, 7,5 hp

Elektroteknik GR (B), 37,5 hp:
• Konstruktion av digitala system med VHDL, 7,5 hp
• Mikrodatorteknik, 7,5 hp
• Mätteknik, 7,5 hp
• Projekt i inbyggda sensorsystem, 15 hp

Elektroteknik GR (C), 30 hp:
• Sensorteknologi, 7,5 hp
• Prototypkonstruktion av elektroniksystem, 7,5 hp
• Examensarbete, 15 hp

Datateknik GR (A), 37,5 hp:
• Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
• Operativsystem, introduktionskurs, 7,5 hp
• Nätverksteknik I, 7,5 hp
• Java I, 7,5 hp
• Java II, 7,5 hp

Matematik GR (A), 30 hp:
• Introduktionskurs, 7,5 hp
• Översiktskurs i analys, 7,5 hp
• Fördjupningskurs i analys, 7,5 hp
• Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp

Matematik GR (B):
• Serier och Transformer, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A):
• Interkulturell kommunikation, 7,5 hp

Engelska GR (A):
• Muntlig och skriftlig presentationsteknik, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) +
Engelska B och Matematik C.
Eller:
Matematik 3b / 3c
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng och undervisningen bedrivs på engelska. Studenter rekommenderas att läsa åtminstone en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet. För EU/ESS medborgare täcks eventuella studieavgifter av ERASMUS-programmet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.
Särskilda förkunskaper för kurs inom program framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. Kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska och även föreläsningar och övningar hålls på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete. Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Teknologie kandidatexamen med huvudområdet elektroteknik, vilken översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Electrical Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Sidan uppdaterades 2021-12-07