Data- och Elektroingenjörsutbildning

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Data- och Elektroingenjörsutbildning, 120 hp

Programme of Computer and Electrical Engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDELI
  • Diarienummer: 2004:02
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2006-02-06
  • Giltig fr.o.m: 2004-06-16

Syfte

Utbildningen bedrivs på ett sådant sätt att den studerande får utveckla sin förmåga att arbeta i nätverk med distansoberoende hjälpmedel och metoder av central betydelse i modernt ingenjörsarbete.

Lärandemål

Allmänna mål för högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom de områden som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området.

Allmänna mål för högskoleingenjörsexamen
För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha:

• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,

• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,

• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion.


För ingenjörsutbildningar inom Mittuniversitetet gäller följande allmänna mål:

Den studerande skall
• kunna arbeta i projekt och därvid tillämpa teori och praktik i ingenjörsmässigt arbete, samverka med andra och ta ansvar som projektledare
• kunna väga in humanvetenskapliga krav vid problemlösning och produktutveckling
• kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning
• kunna använda datorer, programvara och mätutrustning i ingenjörsarbete inom valt teknikområde
• kunna skriftligt och muntligt kommunicera på god svenska och i viss utsträckning även på engelska

Mittuniversitetet har dessutom följande specifika mål för den inriktning som ges inom dataingenjörsutbildningen.

Nätverk
Inriktningen skall, förutom grundläggande ingenjörsmässiga kunskaper i datateknik, ge fördjupade kunskaper om datornät och datakommunikation. Dessutom skall inriktningen ge färdigheter i installation, drift och administration av nätverk samt underhåll av nätverkstjänster.

Mittuniversitetet har dessutom följande specifika mål för den inriktning som ges inom Elektroingenjörsutbildningen.

Elektronikkonstruktion
Den studerande skall efter att ha genomfört inriktningen Elektronikkonstruktion
• ha grundläggande färdigheter inom implementering av system i mjuk- och hårdvara samt kunna kommunicera med experter inom dessa områden.

• ha grundläggande kunskaper inom signalbehandling
• ha fördjupade kunskaper inom konstruktion av digital och analog elektronik
• ha fördjupade kunskaper om tillverkning elektronikkomponenter och kretsar

Innehåll

F Ö R S T A L Ä S Å R E T
Matematik A Introduktion till analys, 5 p
Matematik A, Matematisk statistik och linjär algebra, 5 p
Journalistik A, Kommunikation i tal och skrift 5 p
Datateknik A, Datavetenskaplig introduktionskurs, 5 p
Datateknik A, Introduktion till programmering 4 p
Elektroteknik A, Ellära och Elektronik, 4 p
Elektroteknik A, Digitalteknik 4p
Elektroteknik A, Digitalkonstruktion 3p
Matematik A2, 5 p

A N D R A L Ä S Å R E T
Introduktion till Industriell ekonomi, 4 p
Elektroteknik A, Analog elektronik, 4 p
Datateknik A, Objektbaserad programmering 4 p
Datateknik A, Operativsystem 4p
Datateknik/Elektroteknik A, Mikrodatorteknik, 4 p
Datateknik A, Datornätverk, 5 p
Datateknik/Elektroteknik B, Inbyggda system, 4 p
Datateknik/Elektroteknik B, Projekt – Programmering av inbyggda system 4p
Datateknik/Elektroteknik B, Projektledning-Praktik 2p

Inriktningskurs Dataingenjör
Datateknik B, Tillämpad datasäkerhet 5p
Inriktningskurs Elektroingenjör
Elektroteknik B, Projekt, 5 poäng

T R E D J E L Ä S Å R E T
Dataingenjör
Matematik A, Algebra och diskret matematik 5p
Datateknik C, TCP/IP nät 5p
Datateknik B, Nätverksdrift och administration av nätverkstjänster 5 p
Arbetsvetenskap och miljö 5p
Datateknik B, Databaser, design och programmering 5p
Datateknik C, Nätverksdrift & Nätverkssäkerhet 5p
Datateknik B/C, Examensarbete, 10 alt 20 p

Elektroingenjör
Arbetsvetenskap och miljö, 5 p
Elektroteknik B, Signaler och system, 5 p
Elektroteknik B, Mätteknik projektkurs 5 p
Matematik A, Transformer, 5 p
Elektroteknik C, Elektroniksystemkonstruktion I 10 p
Elektroteknik B/C, Examensarbete, 10 p

FJÄRDE LÄSÅRET
Högskolan kan, i mån av plats, erbjuda en fördjupning av utbildningen omfattande
20 poäng i Tillämpad elektroteknik alt Tillämpad datateknik beroende av inriktning. Utbildningen, som är förlagd till ett företag, består av tillämpade studier i elektroteknik alt datateknik samt teoretisk fördjupning inom ett ämnesområde som valts i samråd med examinator.

Tidsplan:
Tredje läsåret, vårterminen
Examensarbetet i slutet av årskurs 3 ersätts med kursen
Elektroteknik B, Tillämpad elektroteknik I/Datateknik B,Tillämpad datateknik I, 10 poäng

Fjärde läsåret, höstterminen
Elektroteknik B, Tillämpad elektroteknik II/Datateknik B, Tillämpad datateknik II 10 poäng
Elektroteknik B/C/Datateknik B/C, Examensarbete, 10 poäng

Inriktningar

Datateknik, 0 hp
Computer Engineering

Elektroteknik, 0 hp
Electrical Engineering

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, projekt och seminarier. Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt) och obligatoriska övningar och laborationer.

Betyg ges på varje kurs inom programmet. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser inom utbildningen kan beroende av vald inriktning ansöka om Högskoleingenjörsexamen, inriktning: Datateknik, med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Computer Engineering eller Högskoleingenjörsexamen, inriktning: Elektroteknik, med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering.

Se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument beträffande minimikrav för examen.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Styrelsen för Mitthögskolan har 2002-10-21 inrättat ett utbildningsprogram med benämningen Data- och Elektroingenjörsutbildning. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildnings-rådet för naturvetenskap, teknik och medier 2002-10-10, reviderad 2003-03-20, 2004-06-16.

Sidan uppdaterades 2021-12-07