Internetbaserat data- och elektroingenjörsprogram

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internetbaserat data- och elektroingenjörsprogram, 180 hp

Internetbased Study Programme in Computer and Electrical Engineering, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: THOLG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/171
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-11-06
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningsprogrammet är en ingenjörsutbildning för dig som vill studera och arbeta med både mjukvara och/eller hårdvara inom bland annat områdena tele- och datakommunikation, datateknik och elektronik. Efter utbildningen väntar arbetsuppgifter som konstruktion, design, uppbyggnad och drift av fasta och trådlösa telefon och datanät, design och vidareutveckling av mobila tjänster, elektronikkonstruktion, styrning av industriella processer, signal- och bildbehandling, programutveckling etc. Arbetsfältet är brett, uppgifterna kan variera från att arbeta direkt med tekniken till att leda projekt eller sälja och marknadsföra.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att med helhetssyn, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälliga och etiska aspekter,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR INTERNETBASERAT DATA- OCH ELEKTROINGENJÖRSPROGRAM

Inriktning dataingenjör

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik och elektroteknik för fördjupade studier inom vald ingenjörsinriktning
• ha fördjupade kunskaper om datasäkerhet och datornätverk

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
• ha goda färdigheter i att använda olika utvecklingsmiljöer vid programkonstruktion
• ha goda färdigheter i att formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer och program
• ha goda färdigheter att utnyttja databasverktyg vid systemutveckling
• ha kvalificerade färdigheter i systemutveckling i Internetmiljö
• kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
• ha sådana kunskaper att han/hon kan ge en uppfattning om ett datorsystems bärighet utifrån teknik och någon av följande aspekter: ekonomi, arbetsvetenskap, miljö eller kvalitet.


Inriktning elektroingenjör

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik och elektroteknik för fördjupade studier inom vald ingenjörsinriktning
• ha goda kunskaper om mätteknik/reglerteknik samt signalbehandling

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
• kunna konstruera elektroniksystem bestående av befintlig teknik
• kunna formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer och konstruktionsprogram.
• ha fördjupade färdigheter för utveckling av mät - och signaltekniska applikationer.
• ha fördjupade färdigheter inom drift och underhåll av digitala kommunikationssystem och inbyggda elektroniksystem.
• kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
• ha sådana kunskaper att han/hon kan ge en uppfattning om ett elektroniksystems bärighet utifrån teknik och någon av följande aspekter: ekonomi, arbetsvetenskap, miljö eller kvalitet.

Innehåll

Utbildningen bedrivs på distans via nätbaserad undervisning på Internet. Gemensamma samlingar kan förekomma. Campusbaserad, högskoleförlagd undervisning kan även ges inom ramarna för specifika avslutningsprofiler.

Årskurs 1
A, B respektive C anger progressionen i utbildningen
Följande kurser ges under det första läsåret:

Matematik GR (A), 15 hp
Linjär algebra, 7,5 hp
Endimensionell analys, 7,5 hp

Datateknik GR (A), 7,5 hp
Programmeringsteknik, 7,5 hp

Elektroteknik GR (A), 22,5 hp
Digitalteknik, 7,5 hp
Mikrodatorteknik, 7,5 hp
Elkretsteori, 7,5 hp

Datateknik GR (A), 7,5 hp
Datakommunikation, 7,5 hp

Datoranvändning/e-learning GR (A), 7,5 hp

Eftersom kurserna ges på flera lärosäten kan lokala variationer av kursnamn förekomma.

Årskurs 2
Under andra läsåret väljer studenten någon av följande två inriktningar: Elektroteknik och Datateknik.

Inriktning Datateknik

Elektroteknik GR (A), 7,5 hp
Projekt och projektledning, 7,5 hp

Datateknik GR (B), 30 hp
Objektorienterad programmering, 7,5 hp
Operativsystem, 7,5 hp
Databaser, 7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp

Matematik GR (A), 7,5 hp
Analys, fortsättningskurs 7,5 hp

Matematik GR (A), 7,5 hp
Diskret matematik, 7,5 hp

Övriga kurser, 7,5 hp

30 hp inom ingenjörsstödjande ämnen, utöver de som ingår i det fasta kursutbudet skall ingå, inkluderande kurser/kursmoment i muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsvetenskap, miljö samt ekonomi. Dessutom kan kurser/kursmoment inom följande områden ingå: fysik, språk, kvalitetsutveckling.

Inriktning Elektroteknik
Elektroteknik GR (A), 7,5 hp
Projekt och projektledning, 7,5 hp

Elektroteknik GR (B), 30 hp
Analog elektronik, 7,5 hp
Mätteknik, 7,5 hp
Signaler & system 1, 7,5 hp
Reglerteknik, 7,5 hp

Matematik GR (A), 7,5 hp
Analys, fortsättningskurs 7,5 hp

Matematisk statistik, 7,5 hp

Övriga kurser, 7,5 hp

30 hp inom ingenjörsstödjande ämnen, utöver de som ingår i det fasta kursutbudet skall ingå, inkluderande kurser/kursmoment i muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsvetenskap, miljö samt ekonomi. Dessutom kan kurser/kursmoment inom följande områden ingå: fysik, språk, teknik, kvalitetsutveckling.

Årskurs 3
Under tredje läsåret ges en fortsatt möjlighet att följa huvudinriktningarna datateknik respektive elektroteknik. Inriktningen omfattar minst 30 hp kurser inom datateknik alternativt elektroteknik och minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom kan upp till 15 hp valbara kurser ingå.

Inriktning Datateknik
Webbteknik och nätverk

Datateknik GR (B), 15 hp
Datasäkerhet, 7,5 hp
Webbprogrammering, 7,5 hp

Datateknik GR (C), 15 hp
Nätverksprogrammering, 7,5 hp
Wireless Personal Area Networks, 7,5 hp (Systemutveckling i Internetmiljö)

Datateknik GR (C), 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Valbara kurser, 15 hp

30 hpinom ingenjörsstödjande ämnen, utöver de som ingår i det fasta kursutbudet skall ingå, inkluderande kurser/kursmoment i muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsvetenskap, miljö samt ekonomi. Dessutom kan kurser/kursmoment inom följande områden ingå: fysik, språk, teknik, kvalitetsutveckling.

Inriktning Elektroteknik
Telekommunikation

Elektroteknik GR (B), 15 hp
Telekommunikationssystem, 7,5 hp
Signaler och system 2, 7,5 hp

Elektroteknik GR (C), 15 hp
Digital kommunikation, 7,5 hp
Wireless Personal Area Networks, 7,5 hp (Systemutveckling i Internetmiljö)

Elektroteknik GR (C), 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Valbara kurser, 15 hp
30 hp inom ingenjörsstödjande ämnen, utöver de som ingår i det fasta kursutbudet skall ingå, inkluderande kurser/kursmoment i muntlig och skriftlig kommunikation, arbetsvetenskap, miljö samt ekonomi. Dessutom kan kurser/kursmoment inom följande områden ingå: fysik, språk, teknik kvalitetsutveckling.

Eftersom kurserna ges på flera lärosäten kan lokala variationer av kursnamn förekomma. I samband med val av inriktning ges information om aktuellt kursutbud.

Inriktningar

Datateknik, 180 hp
Computer Engineering

Elektroteknik, 180 hp
Electrical Engineering

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen sker i samarbete mellan sju högskolor och universitet: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle, Högskolan i Kalmar, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Umeå Universitet och Örebro Universitet. Undervisningen är nätbaserad och möter ett behov av kvalificerade ingenjörsstudier i distribuerad form. Utbildningen är anpassad för studerande som inte har möjligheten att studera lokalt vid högskola eller universitet.
Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd kvalificerade arbetsuppgifter med inriktning mot datateknik och elektroteknik.
Utbildningen består av en obligatorisk basdel om 60 högskolepoäng. Efter ett år väljer man att fördjupa sig inom någon av inriktningarna datateknik eller elektroteknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs primärt utifrån en internetbaserad pedagogisk form. Den kan bestå av föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, diskussionsforum och projekt etc.

Examination kan ske genom skriftliga, elektroniska, muntliga tentamen, inlämningsuppgifter, projektdokumentation, presentationer, övningar och laborationer. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot datateknik eller Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, beroende av vald inriktning.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07