Internetbaserad data-/elektroteknisk högskoleutbildning

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internetbaserad data-/elektroteknisk högskoleutbildning, 120 hp

Internetbased Study Programme in Computer and Electrical Engineering, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TINDG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1707
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-11-06
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningen som ges i samarbete mellan fem högskolor och universitet är nätbaserad och möter ett behov av kvalificerade teknikstudier i distribuerad form. Utbildningen är anpassad för studerande som inte har möjligheten att studera lokalt vid högskola eller universitet.
Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd arbetsuppgifter med inriktning mot datateknik och elektroteknik.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.


GEMENSAMT LÄRANDEMÅL FÖR INTERNETBASERAD DATA-/ELEKTROTEKNISK HÖGSKOLEUTBILDNING

Den studerande skall
- kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med produktutveckling och utbildning.


LÄRANDEMÅL FÖR INTERNETBASERAD DATA-/ELEKTROTEKNISK HÖGSKOLEUTBILDNING, INRIKTNING DATATEKNIK

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik för fördjupade studier på kandidat-/ingenjörsnivå
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i elektroteknik

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
- ha goda färdigheter i att använda olika utvecklingsmiljöer vid programkonstruktion
- ha goda färdigheter i att formulera och lösa programvarutekniska problem med hjälp av modeller, algoritmer och program
- ha goda färdigheter att utnyttja databasverktyg vid systemutveckling

LÄRANDEMÅL FÖR INTERNETBASERAD DATA-/ELEKTROTEKNISK HÖGSKOLEUTBILDNING, INRIKTNING ELEKTROTEKNIK

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i elektroteknik för fördjupade studier på kandidat-/ingenjörsnivå
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
- kunna konstruera elektroniksystem med hjälp av befintlig teknik
- kunna formulera och lösa problem vid elektronikkonstruktion med hjälp av modeller, algoritmer och konstruktionsprogram.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
- ha sådana kunskaper att han/hon kan bilda sig en uppfattning om ett elektroniksystems bärighet utifrån olika perspektiv

Innehåll

Utbildningen bedrivs på distans via nätbaserad undervisning på Internet. Gemensamma samlingar kan förekomma. Campusbaserad, högskoleförlagd undervisning kan även ges inom ramarna för specifika avslutningsprofiler.

0-30 hp
Datateknik GR (A), Datoranvändning och e-learning, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Programmering, grundkurs, 7,5 hp
Matematik GR (A), Analys, grundkurs, 7,5 hp
Elektroteknik GR (A), Elkretsteori, 7,5 hp

31-60 hp
Matematik GR (A), Linjär algebra, 7,5 hp
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Datakommunikation, 7,5 hp
Elektroteknik GR (A), Mikrodatorteknik, 7,5 hp


INRIKTNING DATATEKNIK

61-90 hp
Elektroteknik GR (A), Mikrodatorprojekt, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Programmering, fortsättningskurs, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Databaser, 7,5 hp

91-120 hp
För studenter som vill fortsätta sina studier på den Internetbaserade Data/Elektroingenjörsutbildningen åk3, inriktning datateknik läses följande kurser:
Valfri icke-teknisk kurs GR (A), 7,5 hp*
*Kurser inom ekonomi, arbetsvetenskap, miljö, kommunikation bör väljas
Datateknik GR (B), Operativsystem, 7,5 hp
Matematik GR (A), Analys, fortsättningskurs, 7,5 hp
Matematik GR (A), Diskret matematik, 7,5 hp

Den som vill avsluta utbildningen efter 120 hp läser följande kurser:
Datateknik GR (B), Webbprogrammering, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Operativsystem, 7,5 hp
Valfri kurs GR (B), 7,5 hp
Datateknik GR (B), Examensarbete för högskoleexamen, 7,5 hp


INRIKTNING ELEKTROTEKNIK

61-90 hp
Elektroteknik GR (A), Mikrodatorprojekt, 7,5 hp
Elektroteknik GR (A), Analog elektronik, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Mätteknik, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Signaler och system I, 7,5 hp

91-120 hp
För studenter som vill fortsätta sina studier på den Internetbaserade data-/ elektroingenjörsutbildningen åk 3, inriktning elektroteknik läses följande kurser:

Valfri icke-teknisk kurs GR (A), 7,5 hp*
*Kurser inom ekonomi, arbetsvetenskap, miljö, kommunikation bör väljas
Matematik GR (A), Analys, fortsättningskurs, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematisk statistik, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Reglerteknik, 7,5 hp

Den som vill avsluta utbildningen efter 120 hp läser följande kurser:
Elektroteknik GR (B), Filterdesign, 7,5 hp
(Signaler och system II)
Valfri kurs GR (B), 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Projektkurs, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Examensarbete för högskoleexamen, 7,5 hp

Den som väljer att avsluta sin utbildning efter 120 hp erbjuds ett utbud av valbara kurser vid de deltagande lärosätena

Eftersom kurserna ges på flera lärosäten kan lokala variationer av kursnamn förekomma. I samband med val av inriktning ges information om aktuellt kursutbud.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet är en data-/elektroteknisk utbildning för dig som vill studera och arbeta med mjukvara och/eller hårdvara. Utbildningen ges i distansform på halvfart och har två profiler, en profil som är ingenjörsförberedande och en teknikerprofil. Respektive profil är inriktade mot datateknik eller elektroteknik. Den ingenjörsförberedande profilen är påbyggbar med ett år till en högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, vid någon av de deltagande högskolorna.
Utbildningen samläses helt eller delvis, beroende av vald profil, med Internetbaserat data- och elektroingenjörsprogram.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare det tredje året utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av detta uppnått minst 45 av möjliga 60 högskolepoäng. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Utbildningen ges på halvfart med obligatoriska samlingar vid något av de deltagande lärosätena på vissa kurser. Undervisningen bedrivs primärt utifrån en Internetbaserad pedagogisk form. Den kan bestå av föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, diskussionsforum och projekt etc. Examination kan ske genom skriftliga, elektroniska, muntliga tentamen, inlämningsuppgifter, projektdokumentation, presentationer, övningar och laborationer.

Examinationsformerna framgår av varje kursplan. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot datateknik alternativt Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik, beroende av vald inriktning.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07