Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Möbel- och byggnadshantverk, 120-180 hp

Furniture Making and Building Crafts, 120/180 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TMÖBG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2010/1727
  • Högskolepoäng: 120-180
  • Ansvarig institution: Avdelningen för industridesign
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-11-12
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Programmet Möbel- och byggnadshantverk är en två-/treårig yrkesförberedande utbildning på grundnivå. Den vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet i form av hantverkskunnande. Utbildningen ger kunskap och färdighet i byggnads- och möbelhantverk med utgångspunkt i:
1) materialkunskap och bearbetning med traditionella och moderna arbetsmetoder
2) funktion, ergonomi och hållbar utveckling
3) konstnärlig och hantverksmässig träning med utgångspunkt i historiska och
moderna förebilder.
Utbildningen leder till en högskoleexamen eller kandidatexamen inom ämnet byggnads- och möbelhantverk med inriktning mot möbelsnickeri, möbeltapetsering, smide eller byggnadsvård. För studenter inom möbelsnickeri och smide kan kandidatexamen, beroende på arbetets uppläggning, fungera som gesällprov enligt branschorganisationens krav.

Syftet med utbildningen i byggnads- och möbelhantverk är att studenten ska skaffa sig goda kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen framgångsrikt kunna arbeta med traditionellt möbel- och byggnadshantverk, men också stärka och utveckla detsamma.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleexamen ska studenten:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet)
för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och
kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

För kandidatexamen ska studenten:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur
den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla
sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR MÖBEL- OCH BYGGNADSHANTVERK

För högskoleexamen ska studenten, utöver Högskoleförordningens mål ovan:
- visa hantverksmässig färdighet
- visa kunskap och förståelse inom hantverkliga kunskapsområden
- visa förmåga att kommunicera kring yrkesrelaterade kunskaper, problem och lösningar med allmänhet, beställare och andra yrkesgrupper,
- visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

För kandidatexamen ska studenten, utöver ovanstående krav för högskoleexamen:
- visa prov på förmåga att på ett kvalificerat sätt kunna tolka, förstå, utveckla och vårda det traditionella hantverkskunnandet inom ramen för kulturvårdens specifika krav på hänsynstagande.

Innehåll

Kurser markerade med asterisk (*) läses endast för kandidatexamen.

Möbel- och byggnadshantverk GR (A):
Grundkurs i hantverk 1, 12 hp
Grundkurs i hantverk 2, 12 hp
Grundkurs i hantverk 3, 12 hp
Grundkurs i hantverk 4, 12 hp
Konstnärlig träning och ritteknik 1, 4 hp
Det svenska konsthantverkets historia, 4 hp
Det akademiska förhållningssättet, 4 hp
Kulturvård, introduktion, 2,5 hp
Hantverkets teori och historia 1, 2 hp

Möbel- och byggnadshantverk GR (B):
Påbyggnadskurs i hantverk 1, 12 hp
Påbyggnadskurs i hantverk 2, 12 hp
Påbyggnadskurs i hantverk 3, 6 hp
Konstnärlig träning och ritteknik 2, 3 hp
Konstnärlig träning och ritteknik 3, 3 hp *
Det västerländska konsthantverkets historia, 3 hp
Kulturvård, fördjupning, 2,5 hp *
Hantverkets teori och historia 2, 2 hp *
Vetenskaplig metodik, 3 hp*
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp #)

Möbel- och byggnadshantverk GR (C):
Fördjupningskurs i hantverk 1, 15 hp *
Fördjupningskurs i hantverk 2, 10,5 hp *
Fördjupningskurs i hantverk 3, 8,5 hp *
Fördjupningskurs i hantverk 4, 11 hp *
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp *

Företagsekonomi GR (A):
Företagsekonomi, 4,5 hp
Entreprenörskap, 4,5 hp *

#) Kursen läses endast av de som önskar avsluta utbildningen med högskoleexamen.

Inriktningar

Möbelsnickeri, 120 hp
Cabinet Making

Möbeltapetsering, 120 hp
Upholstery

Smide, 120 hp
Blacksmithing

Byggnadsvård, 120 hp
Building Conservation

Behörighet

samt godkänt arbetsprov.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet omfattar två eller tre års heltidsstudier och leder till högskole- respektive kandidatexamen. Studenten väljer en individuell inriktning mot möbelsnickeri, möbeltapetsering, smide eller byggnadsvård. Progression i utbildningen sker genom specialisering inom respektive inriktning och ökade krav i kunskapsmoment, färdighetsträning och problemlösning. Utbildningen är projektbaserad med probleminriktade, tillämpande projektarbeten med stöd i litteratur och teoretiska fördjupningar. I utbildningen ingår praktik vid externa arbetsplatser.

Målet med programmets första år är att ge studenten grundläggande kunskaper inom tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden med relevans för byggnads- och möbelhantverk, samt insikter om konstnärliga uttrycksformer. Den studerande skall tillägna sig ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till verksamhetsområdets övergripande problemställningar och ha förvärvat insikter om traditionella former, tekniker och material.

Under utbildningens andra år skall de studerande under handledning utföra arbeten med ökad hantverksmässig svårighetsgrad samt uppöva förståelsen och känslan för hantverksproduktens funktionella och estetiska kvaliteter. Förståelsen för historiska stilar och traditionell formgivning fördjupas genom kopiering av historiska förebilder, fördjupning i konsthantverkets historia samt en kurs i kulturvård. I yrkesförberedande syfte ingår en kurs i företagsekonomi. Efter det andra året skall den studerande självständigt kunna analysera, planera, rita, utföra och dokumentera inom verksamhetsområdet avancerade och vanligen förekommande arbeten. Efter det andra året kan den studerande välja att ta ut högskoleexamen.

Det tredje året är valbart för den som vill ta ut kandidatexamen. Examensarbetet kan, av de branschorganisationer som godkänner detta, likställas med gesällarbete. Under det sista året ges undervisning i kulturvård, vetenskapsteori, entreprenörskap, material, teknik och industriell tillverkningsteknik. Examensarbetet syftar till att utveckla den studerandes förmåga att – med stöd av såväl vetenskaplig kunskap som yrkesskicklighet – analysera, avgränsa, bearbeta, lösa och dokumentera en förelagd hantverksuppgift alternativt ett valt problem.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen organiseras som föreläsningar, lektioner, seminarier, studiebesök och projekt/praktik samt som tillämpningsövningar i form av laborationer och praktiskt byggnads- och möbelhantverk. För att de studerande skall tillägna sig ett helhetsperspektiv och därigenom insikter i tillverkningsprocessens tvärvetenskapliga karaktär är utbildningen uppbyggd kring ämnesintegrerade kunskapsområden. Studierna är därför tematiskt organiserade, vilket innebär att kurserna delvis ges parallellt, samtidigt som den teoretiska undervisningen – där så är lämpligt – integreras i de praktiska tillämpningsövningarna. Utbildningens innehåll revideras fortlöpande så att ny vetenskaplig och yrkesrelaterad kunskap tillförs kurserna. Särskilt vikt läggs vid att stärka utbildningens anknytning till forskning.

Examination sker vanligen genom inlämningsuppgifter (projekt), presentationer av övningsuppgifter, PM, tentamen, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete.
Undervisnings- och examinationsform framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen
Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot möbel- och byggnadshantverk, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Furniture Making and Building Crafts och/eller Kandidatexamen med huvudområdet möbel- och byggnadshantverk, som översätts till Bachelor of Arts with a major in Furniture Making and Building Crafts.

Övrig information

Sökande rangordnas enligt en samlad bedömning av arbetsprov och betyg.
Arbetsprovet har två komponenter, där dels den konstnärliga förmågan provas, dels förmågan till naturvetenskapligt och analytiskt betraktelsesätt. Provet inleds med en hemuppgift. I provet kan personlig intervju ingå.

Huvuddelen av utbildningen bedrivs i Kramfors. För vissa kurser kan undervisning komma att ske på distans.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Praktikarbetet utförs i ett etablerat nätverk av företag som har inriktning mot möbelsnickeri, möbeltapetsering, smide eller byggnadsvård.

Sidan uppdaterades 2021-12-07