Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik, 120 hp

Mental Health Education, 120 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VPSOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1004
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-03-14
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom huvud-
området omvårdnad med inriktning mot psykisk ohälsa. Studenten ska få de grundläggande kunskaper som behövs för att självständigt kunna reagera och
agera utifrån brukarens psykiska ohälsa. I utbildningen får studenten möjlighet
att utveckla sin förmåga att hantera de komplexa frågeställningar som före-
kommer vid vård av individer med psykisk ohälsa.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (omvårdnad) för
utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och
kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
- visa kunskap och förståelse för människors psykologiska utveckling liksom för
socialisationsprocessen
- visa kunskap och förståelse för komplexiteten i orsakssamband för den
psykiska ohälsa som målgruppen uppvisar
- visa kunskap och förståelse för diagnostik, bedömning av olika funktions-
förmågor samt behandlings- och rehabiliteringsinsatser kännetecknande för
målgruppen och
- visa kunskap och förståelse för vårdens organisation samt för vårdens och
omvårdnadens socialpolitiska och juridiska förutsättningar samt stöd och rehabilitering för individen.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att
formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för
utbildningen
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter
inom det område som utbildningen avser.
- visa förmåga att tillämpa intervjumetodik, samtalsmetodik, motivationssamtal,
psykoterapeutiska påverkansmetoder samt överförings- och motöverförings-
mekanismer
- visa förtrogenhet med metoder för strukturerade bedömningar av symtom,
läkemedelsbiverkningar, självdestruktivitet och utagerande aggressivitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar
inom huvudområdet för utbildningen.
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera psykiskt sjuka människor
med särskild problematik på ett etiskt försvarbart sätt
- visa kunskap om och ha förutsättningar för kommunikation med psykiskt sjuka
människor med särskild problematik och
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha förutsättningar för att ta
del av kunskapsprocessen inom området.

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp inom psykiatrisk omvårdnad.

Innehåll

År 1
Termin 1 ht
Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad I, psykisk hälsa/ohälsa, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Vetenskapsteori, metod och etik, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri, 15 hp

Termin 2 vt
Sociologi GR (A), Välfärdsstatens utmaningar, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A) Sjukdomslära, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad II, bemötande, kommunikation samt verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

År 2
Termin 3 ht
Omvårdnad GR (B), Beroendelära och psykisk ohälsa 7,5 hp
Omvårdnad GR (B) Ledarskap och organisation, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad III och rehabilitering, 15 hp

Termin 4 vt
Kriminologi GR (A), Allmän kriminologi, 7,5 hp
Kriminologi GR (A), Våld i nära relation, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad IV, verksamhetsförlagd utbildning
och examensarbete/självständigt arbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Huvudområdet omvårdnad omfattar minst 60 hp och inkluderar ett examensarbete/självständigt arbete om 7,5 hp. Därmed uppfylls kraven för högskoleexamen i omvårdnad och fortsatta studier på grundnivå (C).

Den teoretiska undervisningen omfattar kurser inom omvårdnad, medicinsk vetenskap, sociologi och kriminologi. Den kliniska undervisningen utgör sammanlagt 15 hp vilka är förlagda inom områden där psykiatrisk vård bedrivs i olika former.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser.

Ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet omvårdnad.

I kursplanerna anges exakt fördelning av innehåll inom respektive kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot omvårdnad
översatt till
Higher Education Diploma with specialization in Nursing Science

Övrig information

Studenternas medverkan i form av kurs- och utbildningsvärderingar utgör en viktig källa för uppföljning av kvaliteten i utbildningen.

Jämställdhets- och sociokulturella aspekter skall beaktas i utbildningens innehåll, litteratur och utvärdering.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Reviderad 2014-02-17. Ändring av kurser i termin 2, 3 och 4.

Sidan uppdaterades 2021-12-07