Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Rehabiliteringsvetenskap, 120 hp

Study Programme of Rehabilitation Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SREHK
  • Diarienummer: 412/0100502
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2006-02-24
  • Giltig fr.o.m: 2005-04-14

Syfte

.

Lärandemål

Utbildningens mål är att studenten under utbildningen ska ha förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för:

- att utifrån ett helhetsperspektiv mobilisera och frigöra resurser på individ-, grupp-, och samhällsnivå

- att genom samverkan mellan individ, organisation/arbetsgivare och olika myndigheter uppnå en effektiv rehabilitering

- ett professionellt bemötande av människor i behov av rehabilitering och habilitering med särskilt beaktande ur ett genus- och interkulturellt perspektiv

- att planera och genomföra egna undersökningar och projekt samt att ta del av forskningsresultat och praktiskt tillämpa dessa

- att till det omgivande samhället sprida kunskap om resultat som vunnits genom forskning och utvecklingsarbete inom området.

Innehåll

Programmet omfattar följande kurser:

Termin 1
Rehabiliteringsvetenskap A, 20 poäng

Termin 2
Rehabiliteringsvetenskap B, 21-40 poäng

Termin 3
Rehabiliteringsvetenskap B, med inriktning mot arbetsliv I, 20 poäng

Termin 4
Rehabiliteringsvetenskap B, med inriktning mot arbetsliv II, 20 poäng
- Kursen innefattar bl a tillämpade studier om 10 poäng

Termin 5
Valbara kurser, 20 poäng
Fritt valda kurser inom samhälls-/beteendevetenskap/medicin.

De valbara kurserna som ges inom ämnet rehabiliteringsvetenskap är:
Rehabiliteringsvetenskap A, Alkohol och droger i arbetslivet, 20 poäng Rehabiliteringsvetenskap A, Handikappvetenskap, 20 poäng

Termin 6
Rehabiliteringsvetenskap C, 41-60 poäng
- Rehabiliteringsvetenskap C, 41-60 poäng innefattar bl a ett självständigt arbete om minst 10 poäng

Kurserna kan komma att ges i annan ordning än den ovan angivna och kursmomenten kan komma att ändras i vissa avseende under studietidens gång.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningen ska utveckla kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individen, men också på organisations- och samhällsnivå när ohälsa eller funktionshinder föreligger eller befaras. Vid Mittuniversitetet ligger fokus på personer med behov av rehabilitering i arbetsför ålder. Inom programmet betonas ett offensivt, kreativt och förebyggande förhållningssätt.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

De krav som ställs för att gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs ortsövergripande, med normal studietakt och på distans med sammankomster både i Sundsvall och Östersund.

Programmets pedagogiska filosofi utgår från det flexibla lärandet, där stor vikt läggs vid flexibla studieformer och studentens egen inlärning. I syfte att bygga broar mellan teori och praktik innehåller utbildningen inslag av tillämpat rehabiliteringsarbete. Examinationsformerna varierar beroende på ämnets karaktär och omfattning. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

Internationalisering
Möjligheter till internationellt utbyte finns i utbildningen.

Utvärdering
Utvärdering sker i varje kurs och efter avslutat program för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av utbildningen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07