Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i sociologi, 60 hp

Master Programme (one year) in Sociology, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSOCA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1868
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-03-14
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Magisterprogrammet i sociologi vid Mittuniversitetet är allmänsociologiskt, med fördjupningar i organisations- och arbetslivssociologi samt risk- och krissociologi. Det finns möjlighet att skriva magisteruppsatsen inom ramen för de forskningsområden som finns inom ämnet. Programmet ger behörighet att antas till forskarutbildning i sociologi.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Magisterprogram i sociologi följande lärandemål:

Kunskap och förståelse:
För magisterexamen i sociologi ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom sociologins område, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad kunskap om sociologiska forskningsmetoder.

Färdighet och förmåga:
För magisterexamen i sociologi ska studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera sociologiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i sociologiskt forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen i sociologi ska studenten
- visa förmåga att inom sociologins område göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
- visa insikt om sociologins vetenskapliga möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare sociologisk kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Sociologi AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, 7,5 hp
Sociologi AV, Sociologisk teori, 7,5 hp
Sociologi AV, Organisationsanalys, 7,5 hp
Sociologi AV, Sociologisk riskteori, 7,5 hp
Sociologi AV, Sociologi och genus: Intersektionella perspektiv, 7,5 hp
Sociologi AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Sociologi AV, Uppsats, 15 hp (Självständigt arbete)

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet sociologi.
Engelska A/Engelska 5 från gymnasiet

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i sociologi syftar till att ge studenterna såväl fördjupade kunskaper i sociologi, med viss betoning av organisations- och arbetslivs- samt risk- och krissociologi, som förmåga att tillämpa kunskaperna i självständigt vetenskapligt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet sociologi
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sociology

Övrig information

Kurser inom programmet kan komma att ges på engelska.

Sidan uppdaterades 2021-12-07