Specialistutbildning - Operationssjuksköterska

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp

Emergency Care Specialist Nursing with focus on Operating Room Nursing, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VOPEA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2008/1301
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-03-26
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor som är väl förberedda för att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete, såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv. Operationssjuksköterskans specialområde, perioperativ omvårdnad, omfattar patienter i alla åldrar med såväl vanligt förekommande som komplicerade akuta sjukdomar och skador, som skall genomgå, genomgår eller har genomgått undersökningar och operativa ingrepp inom en medicinskt högteknologisk och mångfacetterad verksamhet.

Lärandemål

Specialistsjuksköterskeprogrammet – akutsjukvård följer de mål som Högskolelag [HL] och Högskoleförordning [HF] förespråkar.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.


För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård– och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid undersökningar
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående
- visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Operationssjukvård, 60 hp
Operation Care Nursing
För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
operationssjukvård skall studenten därtill;
- visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, assistans och
infektionsförebyggande åtgärder i samband med operationer, undersökningar och
behandlingar av patienter i alla åldrar samt förmåga att hantera biologiskt preparat
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Innehåll

Specialistutbildning till sjuksköterska inom operationssjukvård omfattar 60 hp uppdelade på fem kurser.

Kursöversikt och kursernas ordning i utbildningen:

- Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - inriktning operationssjukvård,
7,5 hp
- Medicinsk vetenskap AV, Operationssjukvård och trauma, 15 hp
- Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - inriktning operationssjukvård,
15 hp
- Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete/Självständigt arbete, 15 hp

Kurserna kan komma att läsas i annan ordning än ovan angiven.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Programbeskrivning

Utbildningen till specialistsjuksköterska inom operationssjukvård omfattar ett års heltidsstudier. Specialistsjuksköterskeutbildning i operationssjukvård följer de mål som Högskolelag [HL]och Högskoleförordning [HF] förespråkar. Programmet omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå och utgörs av både teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningsdelar.

Genomgånget program leder efter fullgjorda kursfordringar till Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning operationssjukvård.

Specialistsjuksköterskans yrke utövas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med respekt för den patientens autonomi, integritet och värdighet. Omvårdnad inom akutsjukvård har både en teoretisk och en praktisk dimension utgående från en holistisk människosyn. Målet med omvårdnaden inom de olika specialitéerna är att öka möjligheter till överlevnad och att skapa förutsättningar för hälsa vid akuta och allvarliga sjukdomstillstånd samt under perioperativvård. Omvårdnad inom akutsjukvård är relaterat till hälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och behandling med beaktande av den akuta och svårtsjuke patientens särskilda behov utifrån skillnader i kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Den specialistutbildade sjuksköterskans arbete förutsätter stor förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat samt kännedom om beprövad erfarenhet i omvårdnaden av patienter inom de olika specialitéerna.

Utbildningen har en stark ambition att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Detta sker genom att varje delkurs innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där studenten i varierande omfattning blandar verksamhetsförlagda studier med teoretiska studier. Ett motiv för denna starka ambition är att utbilda en handlingskraftig specialistsjuksköterska med en god teoretisk bas för sitt handlande. Det vill säga en sjuksköterska som med stort oberoende kan göra självständiga bedömningar, med god förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning samt dessutom utveckla kunskaper och färdigheter för ett interprofessionellt arbetssätt.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser.

Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård. Arbetet kan till exempel vara en vetenskaplig studie, ett definierat förändringsarbete eller en omfattande litteraturgenomgång. För arbetet erhåller studenten en handledare.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Krav på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs kan finnas och anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen bedrivs med heltidsstudier. De teoretiska studierna är förlagda till Sundsvall och Östersund. Vissa moment sker med hjälp av distansöverbryggande teknik såsom videoöverföring och nätbaserad undervisning.

De verksamhetsförlagda studierna sker vid följande orter: Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Sollefteå. De kliniska studierna omfattar även studieuppgifter, viss lärarledd undervisning och praktisk examination. Såväl de teoretiska studierna som de kliniska studierna genomförs med hjälp av studiehandledningar och kontinuerlig samverkan mellan student, handledare och lärare.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan. Betyg bestäms av utsedd examinator. Betyg anges i enlighet med högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård
översatt till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Theatre Care

Övrig information

Alternativt urval
Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.


Tillgodoräknande
I enlighet med Högskoleförordningen har studenten möjlighet att efter särskild
prövning tillgodoräkna sig tidigare likvärdig utbildning.

Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Möjligheter till utlandsstudier finns genom upparbetade avtal mellan Mittuniversitetet,
Institutionen för hälsovetenskap och universitet i ett flertal länder.

Sidan uppdaterades 2021-12-07