Utbildningsplan för:

Grafisk design och kommunikation, 180 hp

Graphic Design and Communication, 180 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TGDKG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2003:23
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2014-05-26
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Syftet är att studenten ska tillägna sig en god, teoretisk bas i medie- och kommunikationsvetenskap parallellt med kunskaper och färdigheter i typografi, bild, illustration och grafisk form. Utbildningens syfte är också att främja ett självständigt, medvetet och kreativt arbetssätt hos studenterna, så att de kan utföra kvalificerade arbeten, främst inom tryckta medier och förpackningsformgivning. Studenterna ska under utbildningen skaffa sig breda kunskaper och perspektiv på massmedier, grafisk formgivning och strategisk kommunikation.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR GRAFISK DESIGN OCH KOMMUNIKATION
Efter avslutad utbildning ska studenten teoretiskt kunna:
• förklara och hantera typografisk praxis.
• urskilja viktiga historiska händelser inom grafisk kommunikation.
• sammanfatta hur kommunikativ design uttrycker en designlösnings budskap och funktion.
• analysera och bedöma vad som krävs för framgångsrik förpackningsdesign.
• beskriva och urskilja olika inriktningar inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
• beskriva och värdera centrala teorier inom strategisk och visuell kommunikation.
• konstruera egna och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten.

Efter avslutad utbildning ska studenten praktiskt:
• kunna producera lösningar inom tidningsdesign, reklamkommunikation, webbdesign och förpackningsdesign.
• kunna hantera relevanta verktyg för att skapa och producera layout och illustration.
• kunna planera och visuellt demonstrera designlösningar.
• kunna organisera lösningar efter designmetodikens ramar.
• med erfarenhet från utbildningens innehåll, självständigt kunna tillämpa och skapa förpackningslösningar samt kritiskt bedöma och granska andras och egna designlösningar.

Innehåll

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (A):
Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp
Medier och samhälle, 7,5 hp
Marknadskommunikation, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (B):
Strategisk kommunikation, 7,5 hp
Varumärkets kommunikativa roll, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Vetenskaplig rapport, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (C):
Kommunikationsteori, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5
C-uppsats, 15 hp

GRAFISK DESIGN GR (A):
Typografi och form, 7,5 hp
Digital bildhantering och illustration, 7,5 hp
Webbdesign, 7,5 hp
Grafisk designhistoria och magasinsformgivning, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (B):
Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 9 hp
Avancerad typografi, 6 hp
Grafiskt förpackningsprojekt, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (C):
Förpackningsdesign, 15 hp
Examensprojekt, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Grafisk design och kommunikation är ett treårigt utbildningsprogram som leder fram till Filosofie kandidatexamen med huvudområde grafisk design och medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet grafisk design och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design och Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Science.

Övrig information

Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar. Undervisningen är i huvudsak förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterades 2021-12-07